Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Kompletní nabídka ABB pro plastikářský průmysl

Společnost ABB nabízí svým zákazníkům ucelený sortiment produktů a řešení jednotli­vých úloh specifických pro plastikářský průmysl. Patří sem stejnosměrné i střídavé elek­trické pohony, řídicí systémy a bezpečnostní systémy. Díky tomu mohou výrobci plasti­kářský strojů a zařízení získat vše potřebné pro automatizaci svých výrobků od jednoho dodavatele. Ovšem to není vše: ABB jim k tomu nabízí také technickou podporu, využí­vající zkušenosti z mnoha projektů po celém světě, a spolehlivé servisní služby.

 
Co nabízí společnost ABB svým zákaz­níkům z oblasti plastikářské výroby? Mo­hou si vybírat z obsáhlé nabídky standard­ních výrobků, ale ABB pro ně připravila i balíčky sestavené tak, aby splnily specific­ké požadavky úloh v plastikářství. Ucelená řešení pokrývají automatizaci a pohony od řídicího systému až po výstupní hřídel elek­tromotoru, od řízení rychlosti a momentu až po řízení polohy a pohybu, od projek­tových prací až po uvedení do provozua servis.
 
Jaké výhody zákazníci získají, rozhodnou--li se využít nabídku ABB?
  • Díky účinným elektromotorům, optimali­zaci regulace jednotlivých provozních ve­ličin a celého procesu řízení dosáhnou zákazníci výborné energetické účinnosti,
  • jednotné inženýrské prostředí a software podporující uvádění do provozu i servis zjednoduší práci provozním i servisním technikům,
  • díky výběru mnoha komunikačních rozhra­ní mohou stroje a zařízení vybavené tech­nikou ABB komunikovat v rámci řídicího a informačního systému podniku a snad­no lze realizovat i diagnostiku a dohled na dálku,
  • zákazníci mohou využít centralizovanou i decentralizovanou architekturu řídicího systému, a vyvinout tak řešení přesně podle svých potřeb, popř. je v budoucnu na základě měnících se požadavků pružně při­způsobovat, a to vždy s výhodným pomě­rem užitné hodnoty a ceny,
  • zákazníci mohou využít odborné znalosti pracovníků ABB a jejich rozsáhlé zkuše­nosti s uplatněním elektromotorů, pohonů, programovatelných automatů, řídicích a komunikačních systémů a robotů,
  • ABB jako globální firma svým zákazníkům zaručuje lokální podporu kdekoliv na svě­tě, ať jde o konzultace ve fázi projektování, pomoc při uvedení do provozu nebo zajiš­tění servisu.

Vytlačovací lisy

Vytlačovací lisy jsou vyráběny v mnoha typech a velikostech. Proto se v nich použí­vají nejrůznější stejnosměrné i střídavé po­hony. ABB nabízí standardní asynchronní elektromotory, servomotory, stejnosměrné motory, motory s permanentními magne­ty a synchronní reluktanční motory, a do­káže tak uspokojit jakékoliv požadavky na pohony vytlačovacích lisů. Řízení poho­nů zaručuje nejen bezvadnou funkci, ale také optimální provoz z hlediska spotře­by elektřiny.
 
Moderní pohony mají dynamické omeze­ní momentu na šneku vytlačovacího lisu, a to i bez rychlostní zpětné vazby, a dokonce i pro synchronní motory (s permanentními magne­ty nebo bez nich). V pohonech může být rov­něž vestavěn decentralizovaný PID regulátor pro regulaci tlaku na výstupu lisu; druhou možností je realizovat regulátor jako součást centrálního řídicího systému.
 
Další důležitou součástí vytlačovacího lisu je několikastupňový ohřívák. Pro něj ABB nabízí adaptivní termostaty, které umožňují přesnou a energeticky efektivní regulaci tep­loty v jednotlivých stupních ohřevu. K nasta­vení žádaných hodnot a parametrů regulace jednotlivých termostatů je možné využít re­gulační modul s funkcí autotuningu, jenž je součástí PLC AC500.
 

Dávkovací čerpadlo

Úkolem dávkovacího čerpadla je zajistit konstantní přísun roztaveného plastu do hu­bice vytlačovacího lisu. Průtok a tlak na vý­stupu se regulují prostřednictvím regulace otáček tohoto zubového čerpadla.
 

Chladicí a dloužicí stroje

Při výrobě fólií je plast vytlačován na válec chladicího stroje. Pro zaručení správ­né tloušťky a kvality povrchu fólie je nutné udržovat správné napětí pásu. Ještě složitější je výroba dloužených fólií, které jsou za chla­dicím válcem znovu ohřívány na potřebnou teplotu, uchytávány do svěrek a dlouženy, nejčastěji dvoustupňově, nejprve v příčném, potom v podélném směru. Při dloužení roste pevnost fólie ve směru dloužení. K regulaci napětí pásu fólie v chladicím stroji i k poho­nu unášecích řetězů dloužicího stroje mohou být využity pohony ABB s funkcemi řízení polohy a pohybu.
 

Navíjecí stroje

Hotová fólie je navíjena na buben. Při na­víjení je třeba zaručit konstantní napětí v na­víjeném pásu. To vede k potřebě použít po­hon s regulací momentu. Pohon navíc musí umožnit přizpůsobení různým průměrům vál­ců. Toho lze dosáhnout kombinací pohonu s PLC nebo je možné použít pohon ABB se softwarem určeným speciálně pro navíje­cí a převíjecí stroje. Software dokáže kromě přizpůsobení průměru válce také kompenzo­vat vliv tření a momentu setrvačnosti a dete­kuje přetržení pásu.
 

Návazné zpracování

Podobné požadavky na regulaci mají i stroje pro návazné zpracování fólií: po­tisk, dělení letmými nůžkami, perforování atd. Vyskytuje se zde celé spektrum poho­nářských úloh, od regulace rychlosti až po řízení polohy.
 
Centralizované i decentralizované říze­ní polohy umožňuje realizovat řídicí sys­tém AC500. Využít lze také měnič ACSM1 s funkcemi řízení polohy nebo moduly pro řízení polohy MotiFlex e100, NextMo­ve e100, MicroFlex e100 a MicroFlex e150. Podporovány jsou různé typy snímačů po­lohy.
 

Bezpečnost

Výhodou dodávek od společnosti ABB je to, že se společnost kromě řízení pohonů a re­gulace teploty a tlaku dokáže postarat také o bezpečnost strojů, a to jak prostřednictvím bezpečnostních PLC, tak i využitím bezpeč­nostních funkcí, které mohou být přímou sou­částí řídicích modulů pohonů.
 

Přímé řízení momentu

U plastikářských strojů se často vyskytu­jí úlohy, kdy je třeba zajistit rychlou reak­ci na změnu zatížení pohonu. Pro tyto úče­ly je zvláště vhodná metoda přímého řízení momentu, jež se uplatňuje u asynchron­ních motorů, servomotorů s permanentní­mi magnety i synchronních reluktančních motorů. Tato metoda, označovaná zkratkou DTC (Direct Torque Control), umožňuje re­gulovat rychlost i moment bez snímačů ve zpětné vazbě.
 
Přínosem přímého řízení momentu je vel­ká přesnost regulace momentu již od nulové rychlosti otáčení. Vzhledem k tomu, že ne­jsou nutné snímače ve zpětné vazbě, je mon­táž jednodušší a celková cena instalace nižší. Přímé řízení momentu umožňuje provozovat motor v oblasti nejlepší účinnosti, a tak sni­žuje spotřebu elektřiny.
 

Jednoduché programování

Společnost ABB vyvinula jednotné inže­nýrské prostředí Control Builder Plus, které dovoluje programovat PLC a pohony, vytvá­řet aplikace pro operátorské panely, nastavo­vat parametry komunikačních sběrnic a realizovat webové služby. V jednotném pro­středí mají inženýři k dispozici nástroje se snadným, intuitivním ovládáním pro progra­mování, konfiguraci, nastavování parametrů, diagnostiku a servis, využitelné v téměř kaž­dém projektu automatizace, včetně plastikář­ských strojů.
 

Přehled automatizačních prostředků pro plastikářské stroje

Pro řízení a ovládání plastikářských stro­jů lze doporučit PLC řady AC500. Jejich předností je velká flexibilita, umožňující při­způsobit je přesně požadavkům dané úlohy s ohledem na požadovaný výpočetní výkon, rozsah požadovaných funkcí, počet a druh vstupů a výstupů a komunikační rozhraní. ABB nabízí také široký sortiment operátor­ských panelů.
 
V plastikářství najdou uplatnění nízko­napěťové střídavé a stejnosměrné pohony od ABB, např. měniče ACS880 a ACS800 pro větší výkony nebo ACSM1, ACS355 a ACS850 pro pohony strojů. Nabídku doplňují moderní stejnosměrné měniče, např. DCS800, vhodné pro nové instalace i pro modernizaci starších strojů a linek.
 
ABB nabízí rozsáhlý sortiment elektro­motorů různých principů, velikostí a výkonů v třídách účinnosti IE2, IE3 i IE4.
 
Pro zajištění bezpečnosti strojů a stroj­ních zařízení lze využít bezpečnostní PLC AC500-S a bezpečnostní přístroje ABB Jokab Safety.
(ABB)
 

Obr. 1. Schéma plastikářského stroje (>>> – správa na dálku, DTC – přímé řízení momentu, η– optimalizace spotřeby, ΔT – adaptivní regulace teploty, Δp – regulace tlaku, M – řízení polohy, W – funkce navíjení)