Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kompaktní laserová svařovací buňka Reis Robotics

Laserové svařování se v současnosti skutečně vyplatí, protože používané systémy a po­stupy získaly na jednoduchosti a pružnosti. Firma Reis Robotics to dokazuje novou řa­dou kompaktních laserových svařovacích buněk. Jednoduchost, bezpečnost, flexibilita, kompaktnost, mobilita, hospodárnost – to jsou cíle firmy Reis Robotics, které mají uži­vateli co nejvíce usnadnit první krok k laserovému svařování. Právě nová kompaktní la­serová svařovací buňka plug&weld umožňuje snadný a úspěšný vstup do oblasti lase­rového svařování, které poskytuje mnoho možností.
 

Výhody laserového svařování

Zájem o laserové svařování v uplynulých několika letech významně vzrostl ve velkých i nejmenších firmách. Důvodem je dostupnost nových zdrojů paprsku a postupů práce s la­serem. K tomuto zájmu rovněž přispělo i úsilí podniků získat technický a hospodářský ná­skok před konkurencí. Stále významnější jsou také výhody laserového svařování oproti kon­venčnímu způsobu obloukového svařování. Lze takto vyrábět např. produkty, které jsou běžným svařováním nerealizovatelné. Vzhle­dem k mnohem koncentrovanějšímu přívodu tepla nevznikají tak velké deformace ani od­chylky. Úspory času a nákladů je dosahováno výrazně vyšší rychlostí svařování a také tím, že laserové svary mají dokonalý vzhled a vyža­dují podstatně méně dodatečných úprav. Lep­ší přístup k součásti navíc dovoluje vést sva­ry po různých geometricky složitých drahách.
 

Mobilní svařovací buňka

V mnoha případech lze trojrozměné sou­části laserově svařovat snadno a levně robo­tickým systémem. Avšak na rozdíl od lase­rového řezání je dnes na trhu pro laserové svařování jen málo standardních systémů. Uvedená situace vede k používání kompli­kovaných jednoúčelových zařízení nebo málo flexibilních automatů. Zařízení pro trojroz­měrné svařování nejsou proto často kom­paktní ani flexibilní a navíc nejsou mobilní. Bezpečnost laseru kromě toho mnohdy bývá garantována pouze podmíněně nebo s výraz­ným omezením flexibility.
 
Pro optimální využití výhod robotického systému vyvinula firma Reis Robotics mo­bilní kompaktní laserovou svařovací buň­ku „na klíč“.
 
Na bázi osvědčeného robotu RV16L-FT s integrovaným vedením paprsku vznikla standardizovaná koncepce, která dovoluje dodávat buňky v různých variantách. Na roz­díl od mnoha jiných svařovacích systémů na trhu se laserová svařovací buňka v provede­ní plug&weld vyznačuje flexibilitou a jed­noduchostí a zároveň také nízkými provoz­ními náklady.
 

Výhody kompaktní laserové svařovací buňky plug&weld

 

Jednoduchost

K jednoduchosti vede minimum řídicích prvků. Do manipulačního ramene robotu je integrována velmi kompaktní optická jednot­ka. Omezením optických prvků na absolutní minimum nevznikají zvenku robotu žádné rušivé kontury.
Díky koncepci průběžného řízení lze rov­něž snadno programovat přídavné osy, aby bylo možné součást optimálně polohovat. Po­lohy bodů svaru a komplexní průběhy svarů lze volně naprogramovat nebo také odvodit přímo z dat CAD. K dispozici jsou různé me­tody programování v režimech on-line a off-line a univerzální rozhraní G-code. Uživatel může použít i svůj současný programovací systém, pokud je k dispozici.
 

Bezpečnost

Díky patentovanému systému senzorů s názvem laser-spy firmy Reis-Lasertec se již nemusí provozovatel ani obsluha zařízení starat o to, zda laser neohrožuje okolí. Stěny kabiny jsou snímány senzory systému laser--spy a při poruše se laser okamžitě vypne. Na rozdíl od téměř všech systémů dostupných na trhu nemusí být koncept bezpečnosti po změ­ně součásti nebo přeprogramování znovu ana­lyzován odborníkem.
 

Kompaktnost

Laserová svařovací buňka nevyžaduje vel­kou podlažní plochu, protože obsahuje velmi kompaktní součásti, které jsou dobře integro­vány do celého systému.
 

Mobilita

Kompletní buňku lze, včetně zdroje lase­rového paprsku, převézt nebo přemístit v zá­vodě ve smontovaném stavu jako kompletní jednotku. Proto jsou její instalace a přemís­tění velmi rychlé.
 

Flexibilita

Použití integrovaného vedení paprsku a šes­té osy robotu dovoluje, aby byly podél svařova­cí dráhy volně orientovány plynová tryska, sys­tém senzorů nebo alternativně také systém po­dávání drátu. Tak dynamické orientace nelze při použití standardního průmyslového robotu do­sáhnout buď vůbec, nebo pouze velmi omezeně.
 
Velmi dobrou přístupnost a obrys robotu bez rušivých kontur zajišťuje pečlivé vedení vlákna uvnitř ramene robotu a velmi kom­paktní optika. Použití laserů vedených vlák­ny s výkonem až 8 000 W a zároveň i s pa­prskem vysoké kvality umožňuje svařovat obrobky z konstrukční oceli, ušlechtilé oceli a hliníku. Vzhledem k velmi dobré kvalitě pa­prsku lze zařízení alternativně použít i k pro­storovému (3D) řezání.
 
Materiál může být podáván a součásti mohou být polohovány manuálně, částeč­ně automatizovaně nebo automatizovaně pomocí rotačního stolu nebo různých sys­témů rotačních a výkyvných hřídelí. Zabez­pečení obsluhy v oblasti vkládání a vyjímá­ní zajišťují rolovací vrata nebo světelná závora.
 

Hospodárnost

Kompaktní laserové svařovací buňky před­stavují hospodárný, flexibilní a perspektivní sys­tém, který vydrží dlouhou dobu díky maximál­ní kvalitě laserového paprsku a velmi robustní konstrukci. Záruku na laser lze prodloužit např. na pět let. Nízké provozní náklady zajistí vyso­ká energetická účinnost pevného laseru vedené­ho vlákny (účinnost přibližně 30 %). Uvedené systémy jsou navíc po dlouhou dobu nenáročné na údržbu. Díky integrovanému vedení paprsku a speciální softwarové funkci Minimove lze v mnoha případech upustit od použití náročné­ho a drahého skenovacího systému.
 
Přednosti nové laserové svařovací buňky plug&weld vyplývají ze správné kombinace spolehlivých komponent. Tento systém nabí­zí uživateli bezpečnou a hospodárnou výro­bu velkých, středních, ale i malých sérií pro­duktů. Jeho uživatele lze nalézt jak v živnos­tenských dílnách a nejmenších firmách, tak u dodavatelů pro automobilový průmysl nebo do jiných průmyslových odvětví. Svařovat lze např. skříňové rozváděče, plechové kry­ty, dřezy, ohýbané trubky, komponenty karo­serií a pohonů, svítidla, oběžná kola ventilá­torů, výfukové trubky nebo sedadla vozidel.
(Reis Robotics, spol. s r. o.)
Reis Robotics ČR
Černovice 173, 430 01 Chomutov
tel.: 474 638 560, fax: 474 638 520
mobil: 731 495 090
 
Obr. 1. Laserový robot RV16L-FT (na snímku s prostorovou řeznou optikou) – optický kabel je bezpečně veden v rameni robotu, takže nevznikají rušivé kontury
Obr. 2. Nový kompaktní optický systém, vyvi­nutý pro integrované vedení paprsku robotů a portálových zařízení firmy Reis, se vyznačuje bezchybným fungováním a eliminuje rušivé kontury; navíc se významně zmenšuje délka nástroje, což vede k přesnějšímu svařování
Obr. 3. Svařovací buňka založená na koncepci plug&weld: sestavením jednotlivých agregátů na mobilní plošině vznikne kompaktní a maxi­málně flexibilní systém