Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kombinované detektory plynu

číslo 8-9/2005

Kombinované detektory plynu

Provozování zařízení na spalování uhlovodíkových látek často vede k požadavku současně detekovat obsah oxidu uhelnatého (CO) a par hořlavých látek a plynů ve vzduchu. Jedním z vhodných zařízení je detektor GHD70. Jeho úkolem je včas vyslat signál o vznikající potenciálně výbušné nebo zdraví nebezpečné atmosféře.

Obr. 1.

Pro svou činnost používá polovodičové čidlo, které reaguje na přítomnost oxidu uhelnatého a široké skupiny hořlavých plynů nebo par. Speciální režim činnosti čidla umožňuje rozlišit mezi hořlavou látkou a oxidem uhelnatým. Detektor nepracuje kontinuálně, ale přepíná se mezi detekcí obou složek. Kalibrací pomocí referenční směsi se dosahuje přesného nastavení pro jednotlivé aplikace.

Oblast použití sahá od malých a středních kotelen, garáží a krytých parkovišť, automobilů na LPG po různé sklady nebo výrobní provozy, kde se mohou vyskytovat uvedené plyny a páry. Citlivost detektoru GHD70 je možné nastavit pro různé plyny, jako např. vodík, metan, propan, butan apod.

Typ GHD70 je určen především pro samostatné použití, je však možné použít i několik detektorů ve skupině. Signalizována je jedna nastavená úroveň koncentrace CO a hořlavého plynu – dvoustavový výstup mění svou hodnotu podle toho, zda nastavená koncentrace je, nebo není překročena. Detektor je samostatná jednotka vyžadující napájení bezpečným stejnosměrným nebo střídavým napětím. Obsahuje dvě relé s jedním přepínacím kontaktem a dovoluje tak zapojení do různých zabezpečovacích systémů. Uživatel může pro signalizaci dosažení hlídané meze použít kromě dvoustavových výstupů také optickou kontrolku a vestavěnou akustickou sirénu.

J.T.O. System, s. r. o., tel.: 571 843 343, http://www.jto.cz, e-mail: posta@jto.cz