Kolíbal Z.: Roboty a robotizované výrobní technologie

Vydání první. Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2016,800 str., ISBN 978-80-2144-828-5 

Vydavatelství VUTIUM Vysokého učení technického v Brně vydalo monografii, která shrnuje poznatky z oboru konstruování robotů a jejich používání ve výrobě. Publikaci sepsali pracovníci Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně v rámci projektu Centra NETME. Projekt byl financován evropským fondem ERDF.

Tematicky je obsah monografie rozdělen do třinácti kapitol.

Úvodní první kapitola Vývoj a definice robotů vymezuje pojetí robotů ve vztahu k výrobním strojům a k manipulaci s materiálem, včetně myšlenky náhrady člověka robotem ve výrobním procesu. Je v ní také připomenut historický vývoj robotů od starověku po novověk, včetně původu termínu ve hře Karla Čapka RUR. Kapitoly 2 až 7 systematicky popisují konstrukční řešení základních částí a podsystémů robotů. Uvedeny jsou konkrétní ukázky typových řešení jednotlivých případů. Jsou doloženy mnoha obrázky a doplněny základními důležitými matematickými vztahy, které jsou výchozí pro konstrukční výpočty. Každá kapitola obsahuje seznam použité a doporučené literatury, kterou může čtenář zvolit k hlubšímu prostudování popisované tematiky.

Kapitola 8 (Kinematika průmyslových robotů) a kapitola 9 (Řízení a programování průmyslových robotů) obsahují podklady pro následující kapitoly, které se zabývají řízením rozličných robotických soustav, jejich řídicích systémů a programováním robotů. Kapitola 10 přehledně popisuje současné mobilní a servisní roboty, jež v posledních několika letech zaznamenávají dynamický rozvoj a prudký nárůst sortimentu i počtu vyrobených kusů. Je zde popsána taxonomie podvozků mobilních robotů a příklady nejčastěji používaných servisních robotů. Inteligentní robotické systémy vyšších generací jsou předmětem kapitoly 11, která popisuje nejen příklady kompletních mobilních robotických soustav, ale i příklady humanoidních robotů a biomechanických a protetických robotických aplikací. Závěr kapitoly upozorňuje na futuristické použití robotů v kosmu a jiných netradičních oblastech. Využíváním robotů ve výrobních procesech a komplexních výrobních systémech se zabývá kapitola 12. Je zde uvedeno mnoho příkladů realizovaných v praxi a doporučeny zásady pro navrhování robotizovaných technologických pracovišť. Závěrečná kapitola obsahuje aktuální pohledy na bezpečnost robotů a robotizovaných pracovišť podle nových mezinárodních standardů, které obohacují tradiční pohled na bezpečnost strojů o pohledy současného rizikového inženýrství při analýze rizika bezpečnosti, jeho hodnocení a na problematiku snižování rizika.

Nová monografie je systematickým souborem výsledků a dlouholetých zkušeností autorů, získaných při vědecké práci na poli robotiky a robotických výrobních systémů a také při využití výsledků jejich výzkumů v praxi. Může sloužit jako studijní materiál pro studenty inženýrského i doktorského studia na technických vysokých školách a pro inspiraci pracovníků výzkumných institucí i pro podporu práce vývojových pracovníků různých firem v procesu vývoje robotických soustav nebo návrhu robotizace výroby. Je třeba uvítat, že se monografie objevila na našem knižním trhu ve vhodnou dobu, kdy problematika návrhů a realizace výrobních celků podle zásad Industry 4.0 předpokládá široké využívání průmyslových a servisních robotů při pokročilé automatizaci výroby. O významu a kvalitě publikace svědčí skutečnost, že Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělily v letošním roce prof. Zdeňku Kolíbalovi a celému autorskému kolektivu Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Monografii lze proto doporučit široké komunitě našich i slovenských odborníků v automatizaci. 

Bronislav Lacko, Českomoravská společnost pro automatizaci a robotiku