Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Kolega robot v budoucím pracovním prostředí

S rychlým pronikáním digitalizace, automatizační techniky a robotů do výroby se mnoho odborníků ve světě i u nás zamýšlí nad tím, jak se budou vyvíjet pracovní pozice lidí a uplatnění a využití jejich dosavadních pracovních zvyklostí a zkušeností v nových podmínkách. 

S digitalizací pracovního prostředí ve všech oborech lidské činnosti neustále rychle roste počet potenciálních a také úspěšně realizovaných a provozovaných instalací průmyslových robotů. Roboty pracují rychle, přesně a neunaví se. Ovšem jejich improvizační talent je omezen úzkými hranicemi jejich naprogramování. Proto je a v budoucnu i zůstane nezbytná spolupráce člověka a robotu (obr. 1). Jak ale musí být pracovní postupy využívající spolupráci člověka s robotem navrženy, aby zaměstnanci pracovali nejenom bezpečně a bez nadměrného zdravotního zatížení, ale současně mohli také uplatnit svoji kvalifikaci, zručnost a šikovnost? 

Wissenschaftsjahr 2018: Pracovní prostředí v budoucnu

Zajímavý přístup k tématu vlivu změn v pracovním prostředí na člověka zvolili odborníci ze Spolkového ústavu pro bezpečnost při práci a pracovní lékařství BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin). S pracovním projektem s úplným názvem Wissen scha(f)ft gesunde Arbeit – Arbeitswelten der Zukunft menschengerecht gestalten (dále ve zkráceném překladu Věda vytváří zdravé pracovní prostředí budoucnosti) se ústav podílí na celoněmeckém výzkumném a edukačním projektu Wissenschaftsjahr 2018 (viz rámeček), věnovaném pracovnímu prostředí v budoucnosti.

Projekt Wissenschaftsjahr 2018 jako takový se snaží zmapovat, jak se postupné so­ciální a technické inovace odrazí v pracovním prostředí zítřka – jak změní nejenom všední pracovní den, ale také jaká budou nová měřítka společensko-politického dialogu. Občané Německa jsou pod mottem Prožít, naučit se, vytvořit vyzýváni, aby v rámci programu Wissenschaftsjahr 2018 spolupracovali, kladli otázky a hledali společně cesty k řešení problémů souvisejících s očekávanými překotnými změnami v oblasti pracovního prostředí v celospolečenském měřítku.

Vypisující a financující organizace a řešitelé pracovního projektu Věda vytváří zdravé pracovní prostředí budoucnosti jsou vedeni snahou racionálně reagovat na stav, kdy s rozvojem digitalizaci, alternativních metod práce a pracovních prostředí a pokroky v oboru umělé inteligence vyvstávají před vědeckou komunitou i občanskou společností nové příležitosti a rovněž otázky, jako např. : Jak vlastně budou lidé v budoucnu pracovat? Jak se na své nové pracovní role mohou připravit? Jaká by mohla či měla být při utváření nových pracovních prostředí úloha vědy a výzkumu (obr. 2)?

Výstupem pracovního projektu Věda vytváří zdravé pracovní prostředí budoucnosti, aktuálně řešeného v ústavu BAuA, bude cyklus celkem čtyř dokumentů publikovaných na webu a informujících textem, obrázky a videosekvencemi o tom, jak vědecký přístup přispívá k optimálně uspořádané a možnostem člověka přizpůsobené spolupráci člověka a robotu. Dokumenty vypravěčským způsobem osvětlují přínosy i rizika použití nové techniky a jejích postupů s důrazem právě na význam vědeckého přístupu. 

Dokument Kollege Roboter

Prvním ze čtyř dokumentů zpracovávaných v rámci projektu Věda vytváří zdravé pracovní prostředí budoucnosti je nedávno vydaný dokument Kollege Roboter, který je volně přístupný v úplném znění i ke stažení na webové stránce www.wissenschaftsjahr.baua.de. Tamtéž je také nabízena ke zhlédnutí stejně nazvaná webová prezentace dokumentu.

Zhlédnout webovou prezentaci dokumentu Kollege Roboter, která zajímavě a přehledně seznamuje s obsahem celého dokumentu, zabere zájemci asi patnáct minut. Srozumitelné texty, poutavé obrázky a krátké videosekvence informují zájemce jak o šancích, tak i rizicích při zavádění nové techniky. Navíc zde vědečtí pracovníci nechávají nahlédnout do metodiky a na výsledky své práce a na příkladech z provozní praxe ukazují, jak vědecké poznatky mohou zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců a přispívají k tomu, aby budoucí pracovní místa byla bezpečná a přizpůsobená schopnostem lidí.

Dokument Kollege Roboter, stejně jako ostatní dokumenty cyklu, tak podněcuje širokou občanskou veřejnost v rámci projektu Wissenschaftsjahr k účasti v diskusi o úloze vědy ve společnosti v současnosti i v budoucnu. 

Důraz na budoucnost v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Výzkum v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je hlavním úkolem rezortního výzkumného ústavu BAuA v rámci působnosti Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales). Pracovníci ústavu především zajišťují aktuální výzkum v oboru s pohledem do budoucnosti, ale také radí politikům a podporují transfer vědeckých postupů a poznatků v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do praxe. Na pracovištích ústavu v Dortmundu, Berlíně, Drážďanech a v Saské Kamenici (Chemnitzu) pracuje celkem více než 700 kvalifikovaných pracovníků. Kdo se zajímá o problematiku pracovního trhu budoucnosti, nalezne na webových stránkách výzkumného ústavu BAuA mnoho zajímavých a podnětných údajů a informací.

[Wissenschaftsjahr 2018: „Kollege Roboter“ in den Arbeitswelten der Zukunft. Pressemitteilung des Bundesanstalts für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 3. 8. 2018.] 

(Kab.)

Obr. 1. Kolaborativní roboty mohou díky citlivým snímačům bezprostředně spolupracovat s člověkem (foto: Daimler und Benz Stiftung)

Obr. 2. Roboty se mohou podobat lidem; jak dalece ale může a má robotická podpora zasahovat do moderního světa práce? (foto: BAuA)

Projekt Wissenschaftsjahr

Celoněmecký dlouhodobý projekt Wissenschaftsjahr (volně přeloženo Rok o vědě) byl z iniciativy Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum BMBF (Bundesministeriums für Bildung und Forschung) a s jeho podporou spuštěn v roce 2000 za účelem ustanovit platformu pro trvalou diskusi mezi vědeckou komunitou a veřejností na témata postavení, plány, realizované i očekávané výstupy a předpokládané přínosy vědeckého bádání na jedné a očekávání široké veřejnosti v této oblasti na druhé straně. Projekt se v dílčích krocích kaž­dý rok postupně věnuje jinému vybranému vědecko-technickému oboru. Zahajovací dílčí Wissenschaftsjahr 2000 byl rokem fyziky (Jahr der Physik), rok 2001 rokem věd o životě (Jahr der Lebenswissenschaften) atd. Loňský dílčí projekt Wissenschaftsjahr 2018 byl věnován problematice pracovního prostředí budoucnosti (Arbeitswelten der Zukunft) se záměrem zmapovat vliv právě probíhajících sociálních a technických inovací na pracovní prostředí v budoucnu. Aktuálně běžící projekt Wissenschaftsjahr 2019 se bude zabývat tématem umělá inteligence (Künstliche Intelligenz). Další informace nabízí např. webová stránka www.wissenschaftsjahr.dea tam uvedené odkazy.