Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Klíčové priority výzkumu a vývoje pro průmyslovou výrobu v USA

Americká meziresortní skupina Interagency Working Group (IWG) zveřejnila zprávu s názvem Manufacturing the Future: Federal Priorities for Manufacturing R&D. Stanovila v ní tři klíčové oblasti, na něž se má soustředit výzkum a vývoj v oblasti průmyslové techniky a technologií: získávání energie z vodíku, nanovýroba a inteligentní integrované výrobní systémy.
 
Zpráva bude využita jako podklad pro rozhodování o zacílení státní podpory výzkumu a vývoje, ale také soukromými společnostmi jako vodítko pro směrování jejich výzkumných aktivit. Cílem výzkumných aktivit v USA v oblasti průmyslové výroby podporovaných státem je zvýšení konkurenceschopnosti amerických podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a dosažení strategických národních zájmů. Zpráva rozebírá význam jednotlivých klíčových oblastí z hlediska těchto cílů, hodnotí současný stav a dává doporučení pro budoucí vývoj.
 
Mnohé z výzkumných aktivit ve stanovených oblastech spadají pod iniciativu American Competitiveness Initiative, v jejímž rámci americká vláda rozšiřuje svoji podporu výzkumu, vývoje, vzdělávání a soukromého podnikání, stejně jako pod výzkumné a vývojové programy President’s Hydrogen Fuel Initiative, National Nanotechnology Initiative a Networking and Information Technology Research and Development Program.
 
Cílem vývoje metod získávání energie z vodíku je nahradit ropu, jejíž zásoby se tenčí, jejíž spalování je zdrojem znečištění ovzduší a jež je nástrojem mezinárodněpolitických tlaků. Výzkumníci mají hledat způsoby, jak efektivně masově vyrábět vodík a vodíkové palivové články, jak vytvořit potřebnou infrastrukturu vodíkové energetiky a jak levně a efektivně používat vodíkové články jako zdroj energie např. pro pohon automobilů.
 
Nanotechnologie budou podle předložené zprávy důležitým inovačním prvkem, ovlivňujícím ekonomický růst v mnoha oblastech. Nanovýroba zahrnuje průmyslovou výrobu materiálů, zařízení a systémů s prvky a strukturami o rozměrech řádově od jednotek po stovky nanometrů. Vyrobené materiály a prvky budou významné pro letecký průmysl, zdravotnickou techniku, ale také např. pro moderní zemědělskou výrobu.
 
Informační technika v současné době zasahuje do všech oblastí průmyslové výroby. Inteligentní a integrované výrobní systémy jsou takové systémy, které využívají počítačovou techniku, inteligentní snímače, řídicí techniku, komunikační sítě a vyspělý software ve všech fázích výroby, od návrhu produktů, přes výrobu až po prodej a servisní podporu. V rámci těchto systémů se předpokládá vznik inteligentních výrobních řetězců zajišťujících spolehlivost a včasnost dodávek. Díky levným senzorům, stále častěji s bezdrátovým připojením, a výkonné výpočetní technice bude v moderních výrobních systémech možné sbírat a zpracovávat enormní objemy dat a takto získané informace využívat k optimalizaci řízení výroby. Prioritní je též zajištění bezpečnosti výrobních i informačních procesů.
 
 
(Bk)