Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Každý sen potřebuje svůj prostor

Každý sen potřebuje svůj prostor – to bylo motto letošní tiskové konference společnosti Lapp. Plně vystihuje náplň přednášek, se kterými se účastníci seznámili. Přední světový výrobce kabelů neprezentoval své produkty, ale cesty a směry, které vedou k tomu, aby i v budoucnu patřil k lídrům na trhu. 

Není to pouze orientace na konkurenčně schopné výrobky v oborech přenosu energií, dat a informací, ale především zaměření na potřeby zákazníků v budoucnosti. Jestliže tyto věty (v době, kdy naše odborné a vysoké školy tvrdí, že učí to, co umějí) znějí jako jeden z mnoha marketingových výkřiků, je možné se přesvědčit, že budoucnost již nastala.

Společnost Lapp má zpracovanou strategii rozvoje a vize do roku 2050, představu o jejich naplňování a vynakládá značné prostředky na vývoj a především na spolupráci s odbornými a výzkumnými pracovišti, aby mohla již dnes nabídnout zákazníkům nejen své produkty, ale vše, co je pro ně při realizaci sítí všech druhů potřebné. Na příkladu nákupu obleku, bot, košile a kravaty na míru a na jednom místě byl představen nový obchodní model.

Diskuse je v současnosti vedena také na téma na co kabely, když existují bezdrátové sítě. Nikdo nezpochybňuje výhodnost nejrůznějších metod bezdrátových přenosů, především v oblasti mobilních zařízení. Ovšem je třeba si uvědomit, jaké problémy je možné v průmyslu očekávat při použití bezdrátových sítí v řízení. Především je to zpoždění mezi vysláním a příjmem povelu. To může být velmi limitující u strojů a zařízení s velkým setrvačným momentem nebo při potřebě okamžitě reagovat na situaci – např. u tlačítek nouzového zastavení. K dalším negativním jevům v průmyslových provozech patří možnost rušení jinými zdroji a rovněž citlivost na kybernetické útoky.

Do budoucna se očekává, že každý stroj, technologický uzel, linku a další typy technologických zařízení bude možné považovat za samostatnou věc v rámci internetu věcí a služeb, včetně unikátní IP adresy. Kombinace jednoho kabelu pro napájení s datovými kabely představuje významnou výhodu. Kromě dat a elektřiny je možné bez velkých potíží přivádět i tlakový vzduch, chladicí média apod.

Častým tématem je v současnosti prediktivní údržba. Firma Lapp představila své řešení pro odhalování blížících se poruch, jak pro případ blížících se poruch kabeláže (obr. 1). Opírá se o sledování běžných měřených veličin a jejich vyhodnocování v čase. Přínosy pro uživatele jsou jednoznačné: výrazné snížení nákladů na opravy při náhlé poruše a také významné snížení ztráty spojené s výpadkem výroby.

Společnost Lapp se připravuje i na další významné změny, které v elektrotechnice a energetice předpokládá. Moderní možnosti přenosu elektřiny prostřednictvím stejnosměrného proudu pomalu překonávají výhody přenosu pomocí proudu střídavého. Realizace značného množství solárních elektráren, bateriových úložišť na jedné straně a stejnosměrných spotřebičů na straně druhé – od výpočetní techniky přes pohonné jednotky a měniče frekvence pro řízení pohonů – představuje potenciál, jak přenos stejnosměrného proudu zefektivnit – pravděpodobně hlavně u nově budovaných tras, ale ve větší míře též u ostrovních řešení, od rodinného domku po celé rozsáhlé průmyslové provozy. Účinnost u klasického přenosu střídavého proudu se odhaduje mezi 56 a 65 %, účinnost moderních řešení na základě přenosu stejnosměrného proudu se pohybuje okolo 90 %.

K rozvoji firmy, která se dnes již připravuje na trhy v budoucnosti, patří i příprava na očekávané změny z pevné organizační struktury na síťovou, na zpracování metodiky práce s nápady od jejich získání přes proces diskusí o využitelnosti a možnostech, iteraci vývoje až po integraci do stávajícího systému. Vtažení všech spolupracovníků do procesu inovací s ohledem na cíle společnosti, sledování směru vývoje a dynamiky změn nejen u zákazníků, ale i v odborném a celospolečenském okolí představuje u společnosti Lapp vykročení směrem, o kterém jiné firmy pouze hovoří: k novým obchodním modelům, k digitalizaci a k ujasnění metodiky motivace zaměstnanců na prosazování inovačních záměrů společnosti v budoucnosti. 

Radim Adam

Obr. 1. Prediktivní údržba je důležitá např. u flexibilních kabelů ve vlečných řetězech