Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Katedra robototechniky FS VŠB – Technické univerzity Ostrava

Automa 1/2000

doc. Dr. Ing. Petr Novák,
doc. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Katedra robototechniky FS VŠB – Technické univerzity Ostrava

Katedra robototechniky byla na Strojní fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ustavena v roce 1989. U jejího zrodu stál doc. Ing. Jiří Skařupa, CSc., její současný vedoucí. Katedra má celkem deset zaměstnanců, tři interní doktorandy a dva odborné pracovníky. Jde tedy o poměrně mladou, v současné době navíc jedinou celkově takto specializovanou katedru v České republice.

Jaké jsou hlavní okruhy problémů řešených katedrou? Lze je členit na projektová, provozní, konstrukční řešení, zkoušení a diagnostiku, pohony a jejich řízení, dále řízení a umělou inteligenci, řídicí systémy založené na průmyslových PC, senzoriku, kinematiku a dynamiku a také biorobotiku.

Výuku předmětů katedry zabezpečuje sedm pedagogů. Katedra je garantem inženýrského oboru Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory a spolugarantem oboru Automatické řízení a inženýrská informatika. V bakalářském studiu zajišťuje obor Robotika. Každý rok obory katedry absolvuje průměrně dvanáct inženýrů a bakalářů. V současné době na katedře působí čtyři externí a tři interní doktorandi.

Pro další zkvalitnění výuky v oblasti materiálního vybavení bylo vybudováno Centrum robototechniky (obr. 1) o ploše přibližně 700 m2, vybavené deseti roboty a strojní dílnou, které poskytují studentům nenahraditelnou formu výuky a praktických cvičení. V rámci kontaktů s Technickou univerzitou a Výzkumným centrem pro robotiku v Dortmundu (Severní Porýní-Vestfálsko) se otevřely další možnosti pro doplnění pracovišť moderní technikou a pro rozšíření výzkumných a vývojových prací.

Poslední rozsáhlou inovací pro zkvalitnění výukového procesu je vznik specializované učebny CAD, která je určena pro výuku softwarových produktů PRO/Engineer, PRO/Mechanika (po dvaceti licencích) a TechOptimizer. Počítačové vybavení katedry zahrnuje 29 osobních počítačů, dvě průmyslová PC a pracovní stanici Silicon Graphic. Všechny počítače jsou napojeny na univerzitní síť a na internet.

Obr. 1.

Spolupráce se zahraničím
V rámci programu Tempus se pracovníci katedry napojili na know-how firem a institucí západní Evropy, zejména Velké Británie, z oblasti robototechniky, diagnostiky a měření. Současně katedra udržuje úzké kontakty s katedrou priemyselnej robotiky TU Košice v Prešově, katedrou robotů Technické univerzity v Lodži a v poslední době je k dispozici možnost spolupracovat s Institutem pro výzkum robotiky v Dortmundu.

Spolupráce s praxí
V posledních letech se katedra věnuje řešení problémů, které vznikají při pronikání průmyslových robotů mimo oblast strojírenství a při konstituování požadavků a postupů i základních vědeckých poznatků pro tzv. servisní roboty. Jde o studium a propracování metod počítačové podpory navrhování v této oblasti pro sféru mechaniky, akčního subsystému, vnímacího subsystému, řízení aj.

Dále bylo pracovníky katedry navrženo a realizováno několik typů nových jednoúčelových a plně automatizovaných strojů, které jsou již provozovány jako součást výrobní linky (firma Mirel), dále řídicí software scénické technologie ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, řídicí a polohovací systém navařovacího automatu a další.

Důležitou oblastí, zejména v současné době, je financování. Není asi žádným tajemstvím, že finanční prostředky přidělované vysokým školám, zejména školám technického směru, nestačí pokrýt potřebu neustálé modernizace přístrojové a výpočetní techniky, včetně softwarového vybavení. Proto se katedra snaží zajišťovat další prostředky z jiných zdrojů, v poslední době dosti úspěšným získáváním různých grantů, rozvojových projektů a výzkumných záměrů. Například ve školním roce 1999/2000 katedra řeší pět rozvojových projektů: Uplatnění nových vzdělávacích metod v oblasti tvůrčí technické práce, Rozvoj metod počítačové podpory pro návrh mechatronických systémů, Model antropomorfního chapadla pro praktickou výuku studentů v laboratoři, Model stojanového robotu pro praktickou výuku v laboratořích, Uplatnění nových vědeckých poznatků v předmětu Navrhování mechatronických systémů a tři dílčí výzkumné záměry. Kromě takto získaných prostředků lze také uvést různé zápůjčky a dary firem Autocont, Schneider a Elcom. Například firma Pantek (CS) poskytuje pro výukové účely dvanáct ostrých licencí řídicího a vizualizačního softwarového balíku Wonderware FactorySuite, včetně kvalitní podpory.

Nabízené služby
Při současné situaci robototechniky, která je ovlivněna cenovými relacemi zahraničních robotů a hospodářským postavením firem, kdy chybí informační systém a základna pro orientaci zájemců o techniku v této oblasti, může katedra robototechniky firmám významně pomoci.

Katedra nabízí tyto služby související s automatizací technologických procesů ve strojírenství a mimo něj:

 • pedagogické – školení a kursy,
 • výzkumné a inovační,
 • vývojové, konstrukční, projektové,
 • komerční (akvizice robototechnických zařízení a prvků),
 • konzultační a poradenské.

Rádi bychom využili této příležitosti a informovali čtenáře časopisu AUTOMA o připravované mezinárodní vědecké konferenci ve dnech 5. až 7. září 2000 na naší technické univerzitě. Katedra robototechniky je garantem odborné sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty, která je rozdělena do těchto tematických oblastí:

 1. projekce, konstrukce a optimalizace, využití systémů CAD
 2. zkoušení, provoz a diagnostika
 3. umělá inteligence, vnímací subsystémy
 4. mechatronika, pohony a řízení
 5. modelování kinematiky a dynamiky mechanismů
 6. biorobotika
 7. programové produkty a výukové programy

Bližší informace o katedře, popř. podrobnější informace o konferenci, lze získat na této adrese:

katedra robototechniky, VŠB – TUO
17. listopadu
708 33 Ostrava-Poruba
tel. 069/699 35 95
e-mail: petr.novak@vsb.cz
URL: http://www.robot.vsb.cz