Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kamera Panasonic zajistí kvalitní výstupní kontrolu

První systém strojového vidění vyvinula společnost Panasonic Electric Works (dříve Ma­tsushita) pro vnitrofiremní použití již v roce 1980. Velmi brzo si toto řešení výstupní či průběžné kontroly získalo oblibu a začalo se již následující rok prodávat pod obchodním označením Imagechecker. Některé systémy z této doby jsou v provozu dodnes. Později představená řada A stanovila charakteristické znaky nové generace kompaktních systé­mů pro strojové vidění, které i nyní určují trendy v této důležité oblasti průmyslové au­tomatizace. Díky úzkému kontaktu se systémovými integrátory a zákazníky zná společ­nost Panasonic Electric Works (PEW) skutečné požadavky na tyto systémy určené pro použití v průmyslu.
 

Strojové vidění – cesta ke kvalitní výrobě

 
Digitální zpracování a vyhodnocování, pro které se vžilo označení strojové vidění, přiná­ší uživatelům v průmyslové sféře mnoho vý­hod, ať již je to menší počet zmetků ve výro­bě, možnost včas rozpoznat výrobní chyby, vyšší produktivita, optimalizace toku mate­riálu či méně reklamací, a tím i větší spoko­jenost zákazníků. Systémy strojového vidění nikdy „nespí“, nikdy nejsou ani na okamžik nepozorné. Pracují nepřetržitě 24 hodin den­ně 365 dní v roce, bez nároku na přestávky nebo dovolenou. Přitom dokážou zjistit chy­by, kterých si často nepovšimne ani vycviče­né lidské oko. Neuniknou jim ani chyby ve­likosti jednoho mikrometru (setina průměru lidského vlasu). Detekce je reprodukovatel­ná se stále stejnou přesností a možností ob­jektivně dokumentovat dosažené výsledky.
 

Pečlivá volba vhodného systému

Při jakékoliv poptávce ze strany zákazníka je nejprve analyzován jeho výrobní proces. Je třeba přesně stanovit potřeby, rychlost a kva­litu detekce. Na základě výsledků testů v la­boratořích Panasonic Electric Works (PEW) je určen optimální systém, který by měl být zaveden do průmyslového provozu. Jestliže by laboratorní zkoušky nedaly jednoznačnou odpověď, který ze systémů je pro řešení nej­vhodnější, přistupuje PEW k testům přímo na pracovišti odběratele, kde jsou zohledně­na také vlhkost, teplota, prašnost, vibrace, osvětlení a další faktory ovlivňující finální rozpoznávání. Cílem tohoto pečlivého zkou­mání je, aby byl do provozu zařazen kame­rový systém opravdu technicky vyhovující, ale zároveň s optimální finanční návratností.
 
Jako jediný výrobce nabízí PEW celé spektrum systémů strojového vidění z vlast­ní produkce, od malého kamerového senzo­ru AE20 (LigtPix), přes „černobílé“ i „barev­né“ kompaktní systémy (A100/200, AX40, PV310) až po systémy na bázi PC (P400//P400MA). Novinkou v rodině produktů pro snímání obrazu v průmyslu je systém PV500, který hned při své premiéře na loňském ve­letrhu Amper získal ocenění Zlatý Amper. Svými výbornými technickými parametry v kombinaci s moderně pojatým, přehledně orientovaným rozhraním, jistě najde uplat­nění i v těch nejnáročnějších úlohách stro­jového vidění.
 

Kontrola osazení konektoru

Jako příklad využití kamerového systému zde uveďme kontrolu správnosti osazení ko­nektoru na základní desce. V zadání byl po­žadavek na vyhodnocení kvality připájení 52 jednotlivých pinů konektoru spolu s de­tekcí celého konektoru na desce. Vzhledem k požadované rychlosti a specifikaci byl po testech zvolen jako nejvhodnější kamero­vý systém PV500. Již v základní verzi má tento systém velký počet filtrů pro výstupní kontrolu konektorů a kromě mnoha dalších předností (např. rychlost až 2 ms) umožňu­je určit až 1 000 kontrolních oblastí v rám­ci jednoho vyhodnocení. Tato schopnost zde byla využita pro kontrolu několika dalších součástek na základní desce, která proběhne jako součást komplexní kontroly před finál­ní zkouškou funkčnosti. Samozřejmostí je, že natočení modulu neovlivní kvalitu roz­poznání a systém si polohu a směr detekce určí podle definovaných referenčních bodů. Tento systém byl prostřednictvím gigabitové sítě připojen k centrálnímu počítači, v němž jsou ukládány obrazy každého vyhodnocené­ho výrobku včetně databáze statistiky celého kontrolního procesu.
 

Závěr

Kamerové systémy společnosti Panasonic Electric Works jsou všude okolo nás. Jsou vy­užívány k průběžným či výstupním kontrolám v mnoha průmyslových provozech v Česku i na celém světě. Společnost je schopna vyře­šit téměř jakoukoliv úlohu strojového vidění a vždy nabídne optimální kamerový systém jako plně funkční řešení.
Luděk Barták,
 
Obr. 1. Kompaktní barevný kamerový systém A200