Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Kalibrátory tlaku od firmy Leitenberger

Firma Druck und Temparatur Leitenberger GmbH (dále jen Leitenberger) se kromě výroby nejrůznějších přístrojů pro měření tlaku a teploty zabývá vývojem a výrobou kalibrační techniky, kterou dodává pod registrovanou obchodní značku LR-Cal. Firma BHV senzory, jako výhradní zástupce společnosti Leitenberger na českém a slovenském trhu, vystaví na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu kalibrační techniku této firmy a také tři její novinky. Najdete nás v pavilonu F, stánek 013.

 

Pro tlakové kalibrátory Leitenberger je typické, že jsou sestaveny z kalibrační pumpy a etalonu jakožto dvou oddělených jednotek. Výhoda je zřejmá: pumpa se použitím opotřebovává a její eventuální mechanická oprava neznamená zásah do etalonu a případnou ztrátu záruky za přístroj či za jeho kalibraci. Jednoduché opravy, jako je výměna těsnění, lze provést svépomocí.

Stálicemi v sortimentu LR-Cal jsou ruční klešťové kalibrační pumpy: pneumatická pumpa LPP 40 do 4 MPa, a dále hydraulické klešťové pumpy do 70 a 100 MPa. Oblíbená je i stolní vřetenová kalibrační pumpa LSP 1000 do 100 MPa.

Nejpoužívanějšími etalony tlaku z produkce firmy Leitenberger jsou přístroje LPC 200 a LPC 300 s výměnnými senzory o přesnosti 0,025 % FS a digitální tlakoměr TLDMM 2.0 o přesnosti 0,05 % FS.

 

Tři novinky v kalibrační technice společnosti Leitenberger

Pneumatická kalibrační pumpa s elektrickým pohonem LAP-P

Používá se ke generování přetlaku do 2,5 MPa anebo pro podtlak do –0,090 MPa. Napájí se ze síťového adaptéru 230 V AC/24 V DC. Ručním ovladačem lze nastavit otáčky pístového kompresoru. K jemnému doladění dosaženého tlaku se používá objemový regulátor a jehlový ventil pro řízení poklesu tlaku.

 

Stolní páková pneumatická kalibrační pumpa LSP 100-P

Kalibrační pumpa LSP 100-P umožňuje vytvořit přetlak až 10 MPa. Po přepnutí do podtlakového režimu lze dosáhnout podtlaku –0,095 MPa.

Pumpa je opatřena objemovým regulátorem pro jemné nastavení tlaku a citlivě pracujícím vypouštěcím ventilem. Rameno pumpy je dlouhé 0,45 m. Stolní páková pumpa najde uplatnění všude, kde je třeba vytvořit větší referenční tlak a kalibrované přístroje se přitom nesmějí znečistit olejem.

 

Software LDM-COM Universal

Firma BHV senzory vyvinula pro záznam a zpracování dat naměřených při kalibraci software LDM-COM Universal. Program umožňuje komunikaci s etalony tlaku a krouticího momentu ze sortimentu firem Leitenberger a BHV senzory. Kromě toho ho lze použít také pro záznam dat z multimetrů s výstupním protokolem SCPI: toho se využije při kalibraci snímačů s proudovým anebo napěťovým výstupem. Záznam dat může probíhat současně na až šesti kanálech; pro běžnou kalibrační práci však mají smysl jeden nebo dva kanály. Data se při kalibraci ukládají do matice o libovolně volitelném formátu. Po naměření všech hodnot se matice použitím clipboardu (Ctrl+C, Ctrl+V) přenese do libovolného programu určeného pro zpracování výsledků kalibrace.

Tento postup je zvolen proto, že většina kalibračních laboratoří po­užívá vlastní program pro zpracování výsledků, stanovení nejistot a vytvoření kalibračního protokolu. Tyto programy pak pracují s množstvím dalších parametrů, které jsou u každého uživatele jiné a liší se i u jednotlivých kalibrací. Oproti tomu při spouštění programu LDM-COM Universal stačí nastavit parametry pro komunikaci s daným měřicím přístrojem a ty se pak uloží ve formě šablony. Při dalším spuštění se už jen zvolí příslušná šablona.

Při kalibraci mechanických tlakoměrů se použije jednokanálový záznam, přičemž je výhodné zvolit „inverzní postup“: měřený tlak se nastavuje podle ručky testovaného tlakoměru a jeho skutečná hodnota se z etalonu odečítá automaticky stiskem tlačítka a zapisuje se do kalibrační tabulky.

Kromě již popsané funkce, která slouží k automatickému záznam naměřených hodnot do kalibrační tabulky, je k dispozici i funkce datalogging, tedy automatický záznam měřených dat ve zvoleném časovém intervalu.

Společně se softwarem LDM-COM Universal lze použít doplněk LDM-COM Evaluation, což je soubor vytvořený v Excelu. V tomto programu se už během měření na první list automaticky načítají naměřené výsledky. Na druhém a třetím listu se v reálném čase zobrazují výsledky měření, a to včetně vypočtených odchylek od ideální převodní charakteristiky. Na dalších listech si uživatel může zavést zobrazení naměřených výsledků podle vlastních přepočtů. Všechny výsledky se pak zobrazují automaticky už v průběhu měření.

K dispozici je i softwarový doplněk Kalibrační protokol, který umožní zpracování výsledků včetně stanovení nejistoty kalibrace a tisk kalibračního protokolu.


 Jan Vaculík, BHV senzory s. r. o. 

 

Obr. 1. Pneumatická kalibrační pumpa LAP-P s elektrickým pohonem

Obr. 2. Ruční pneumatická kalibrační pumpa LSP-100-P do 10 MPa

Obr. 3. Kalibrátor tlaku LPC 200 s výměnnými senzory a kalibrační pumpa LPP 40

Obr. 4. Kalibrační pracoviště s etalony připravenými k měření a k záznamu dat pomocí programu LPC COM Universal

Obr. 5. LPC COM Universal – příklad záznamu dat při kalibraci mechanického tlakoměru a využití jednokanálového záznamu

Obr. 6. Klešťová kalibrační pumpa LPP-700 do 70 MPa