Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

K výročí Úřadu průmyslového vlastnictví

číslo 7/2004

K výročí Úřadu průmyslového vlastnictví

V letošním roce si připomínáme 85. výročí vzniku Úřadu průmyslového vlastnictví. Svou činnost oficiálně zahájil pod názvem Patentový úřad 11. června 1919.

U jeho zrodu tehdy stálo jen několik nadšených odborníků, kteří úřad v obtížných podmínkách dokázali v poměrně krátké době ustavit. Československý Patentový úřad převzal takřka beze změn zákonná ustanovení i organizaci úřadu podle rakouského vzoru. Rychlým a kvalifikovaným rozhodováním a pružným přístupem k mezinárodním dohodám si v krátké době získal dobré jméno nejen u nás, ale i v zahraničí. Meziválečný rozvoj Československé republiky dokumentoval kromě jiného přijetí více než deseti tisíc přihlášek vynálezů. Prosperující československé firmy v té době vyžadovaly nejen domácí, ale i zahraniční patentovou ochranu. Od počátku na Patentovém úřadě pracovali vysoce kvalifikovaní odborníci s jazykovými schopnostmi. Tuto přednost si úřad zachoval po celou dobu své existence. Po roce 1939 byla jeho činnost silně omezena, bylo propuštěno mnoho zaměstnanců. V letech 1945 až 1989 byla jeho práce ovlivněna politickými a ekonomickými poměry v zemi. Od roku 1950 převzal do své kompetence ochranné známky a chráněné vzory, které do té doby spravovaly obchodní a živnostenské komory a později krajské národní výbory. Od roku 1952 úřad dočasně převzal i problematiku zlepšovacích návrhů a v roce 1956 i objevy. Kromě činnosti Patentové knihovny zajišťoval i výchovu a vzdělávání pracovníků pro oblast průmyslových práv.

Od roku 1989 se v souladu se světovými trendy zvýraznila funkce průmyslového vlastnictví. Po rozpadu Československa na dva samostatné státy vznikly i dva úřady, český se sídlem v Praze a slovenský se sídlem v Banské Bystrici. Česká republika získala odpovídající postavení v rámci Světové organizace duševního vlastnictví, je i členem Evropské patentové organizace. Od roku 1995 sídlí současný Úřad průmyslového vlastnictví v nově rekonstruované budově v Praze-Bubenči. Jeho úkoly jsou dány zákonem č. 14/1992 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví. Je to především udělování právní ochrany na předměty průmyslového vlastnictví (vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, ochranné známky aj.), dále shromažďování, zpracovávání a zpřístupňování patentové literatury a plnění úkolů vyplývajících pro tento úřad ze zákona o patentových zástupcích.

Na závěr tohoto malého ohlédnutí mně dovolte citovat slova současného předsedy Karla Čady: „Jsem potěšen a mám dobrý pocit, že kolektiv pracovníků Úřadu průmyslového vlastnictví má dostatečně silnou vůli úspěšně řešit složité úkoly, které před námi stojí po přístupu k Evropské unii, a svou pečlivou a kvalifikovanou prací vytvořit předpoklady pro příznivé historické hodnocení současného období naší společné práce.„

Karel Špindler

Inzerce zpět