Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Jeden obrázek řekne víc než tisíc slov

Automa 9/2001

(B&R Automatizace)

Jeden obrázek řekne víc než tisíc slov

Schopnost jednoduše a přesně informovat obsluhu o stavu ovládaného zařízení je jedním z důležitých úkolů každé vizualizace. Pověřený pracovník musí být schopen jediným pohledem zaznamenat veškeré potřebné údaje a popř. okamžitě zareagovat na jejich změnu.

Obr. 1.

Vhodnou odpovědí na tyto požadavky jsou grafické panely firmy B&R. Pomocí grafického znázornění zařízení (schéma nebo fotografie) umožňují, aby se obsluha snadno orientovala. Tlačítka klávesnice rozmístěná podle požadavků zákazníka zjednoduší zadávání parametrů. Snadnou integraci vizualizační části softwarového projektu umožňuje nová součást vývojového prostředí B&R Automation Studio™ – Visual Components.

B&R Automation Studio™ – jedno vývojové prostředí pro řízení a vizualizaci
Integrace Visual Components do prostředí B&R Automation Studio™ je v souladu s firemní filozofií „one tool, many targets“ – jeden vývojový nástroj a mnoho cílových systémů (řídicí systémy, ovládací panely, servopohony atd.). Nezáleží na tom, jaký vizualizační systém B&R použijete, vždy máte k dispozici výkonný nástroj k projektování všech operátorských rozhraní (Human Machine Interface – HMI) značky B&R – od jednoduchých textových displejů až po plně grafické systémy na bázi průmyslových PC. Tato jednotnost přináší podstatnou výhodu zejména při tvorbě schematického zobrazení výrobní technologie – jednou vytvořené řešení lze použít v dalších projektech.

Správa projektu pomocí Projektexploreru
Správa vizualizačního projektu je velmi přehledná. Vzájemně podobné komponenty jako zobrazení řízeného procesu, proměnné, výstražná hlášení (alarmy), rastrové obrázky, texty, řezy písma (fonty) a jazyky jsou sloučeny do odpovídajících skupin. K vytvoření nebo změně libovolného objektu je určen Projektexplorer. V jeho dialogovém okně lze realizovat nastavení platná pro celý projekt (inicializační hodnoty, reakce na chyby, systém výstražných hlášení, přepínání jazykových verzí, nastavení barev, rastr obrazu, nastavení tisku atd.). Přehledný náhled všech zobrazení řízeného procesu zrychluje orientaci a umožňuje a snadno nalézt konkrétní schéma.

Visual Components – editor zobrazení
K tvorbě zobrazení slouží ve Visual Components komfortní editor. Jeho pracovní plocha se automaticky přizpůsobuje aktuální konfiguraci hardwaru. Bude-li k vizualizaci použito např. průmyslové PC B&R Provit 2001, bude v editoru k dispozici plocha 640 × 480 bodů. V případě obslužného panelu P127 půjde o plochu 4 × 20 znaků a funkční tlačítka budou rozmístěna jako na skutečném panelu.

Rastrové obrázky a texty
Rastrové obrázky (bitmapy) na pozadí jednotlivých schémat zpřehledňují obsluhu zařízení. Na rastrových obrázcích mohou být umístěny doprovodné popisy, které obrázek překrývají. Všechny texty představují vizualizační objekty s definovatelnou jazykovou verzí a mohou být ve schématu umístěny na stejném místě v několika hladinách. Podle nastavené jazykové verze (hladiny) jsou viditelné pouze texty ve vybraném jazyku.

Texty, které se mají měnit v závislosti na hodnotách technologických proměnných, jsou sloučeny do skupin. Texty z jednotlivých skupin jsou vybírány prostřednictvím indexu přímo svázaného s konkrétní technologickou proměnnou. Prostřednictvím technologických proměnných lze ovládat také atributy textu (viditelný, neviditelný, inverzní, blikající).

Obr. 2.

Fonty
Při psaní textů jsou k dispozici různé fonty s volitelnou výškou písma. U plně grafických panelů může uživatel vytvářet vlastní fonty nebo měnit stávající (např. speciální znaky nebo azbuku). U textových displejů jsou fonty součástí firmwaru.

Listbox
Listbox je určen k přehlednému zobrazení několika po sobě jdoucích řádků textu, popř. k výběru textu z několika řádků současně. Jeho velikost (počet řádků a sloupců) a umístění na obrazovce jsou nastavitelné podle textového rastru.

Přímky a obdélníky, elipsy a kružnice
Vodorovné, svislé a šikmé přímky, stejně jako plné obdélníky, kruhy a elipsy lze libovolně kombinovat s rastrovými obrázky umístěnými na pozadí.

Dynamické objekty
K zobrazení aktuálních hodnot technologických proměnných jsou k dispozici různé typy výstupních polí. Tato pole jsou volně konfigurovatelná a zobrazované hodnoty jsou vybírány přímo ze seznamu proměnných obsažených v řídicím systému. Vazba mezi zobrazovanou hodnotou a proměnnou se pak vytvoří automaticky, aniž je nutné proměnnou „vykomunikovat“ – o to se v rámci jednotného projektu řízení a vizualizace stará operační systém. Podle požadavků aplikace lze výstupní pole využít pro zobrazení numerických hodnot, data a času, sloupcových grafů, textových polí nebo přepínatelných rastrových obrázků.

Pro zadávaní hodnot technologických proměnných slouží vstupní pole, která jsou také přímo navázána na proměnné v řídicím systému.

Button a hotspot
Pomocí prvku button (tlačítko) je možné zadávat hodnoty pouhým stiskem tlačítka. Velikost a umístění tlačítka jsou libovolně nastavitelné v rastru bodů na všech displejích s dotykovým ovládáním. Hotspot je volně definovatelná pravoúhlá oblast, které je možné přiřadit funkci tlačítka. Tato oblast může překrývat jiné prvky umístěné na obrazovce a jejím prostřednictvím je možné realizovat např. tlačítka s proměnnou funkcí (softkeys).

Obr. 3.

Barvy Pro všechny statické a dynamické objekty může být na odpovídajících displejích použito až 256 různých barev.

Displej místo klávesnice
U displejů s dotykovým ovládáním se čísla i texty zadávají pomocí virtuální klávesnice. Vybere-li obsluha dotykem zadávací pole, objeví se na displeji v podobě rastrového obrázku numerická, popř. alfanumerická klávesnice. Druh zobrazené klávesnice závisí na typu vstupního pole.

Přepínatelné funkce kláves
U vizualizačních systémů s fóliovou klávesnicí jsou pro funkce jednotlivých tlačítek podporovány vedle základní ještě tři další přepínatelné vrstvy.

Tipovací tlačítka
Při stisknutém tipovacím tlačítku je hodnota příslušné proměnné v řídicím systému držena na logické 1. Po uvolnění tlačítka se vrací na logickou 0.

Více projektů, více displejů
V rámci jednoho projektu je možné nejen obsloužit několik displejů, ale Visual Components umožňují také v rámci jednoho řídicího projektu využívat několik různých vizualizačních projektů.

Příklad z praxe: jako hlavní prostředek k vizualizaci řízeného procesu je použit průmyslový PC B&R Provit 2001. Na dalších částech zařízení jsou k vizualizaci vybraných proměnných použity ovládací panely s textovým displejem 4 × 20 znaků připojené k PC prostřednictvím sběrnice CAN.

Alarmový systém
Pomocí alarmového systému je možné evidovat a hlásit změny sledovaného procesu. Editor alarmů umožňuje alarmy zadávat a mazat i volně nastavovat jejich parametry. Pro větší přehlednost lze alarmy slučovat do skupin.

Alarmy jsou v řídicím systému spravována jako pole bitů. Každé pole bitů reprezentuje jednu skupinu alarmů. Má-li tedy bitové pole např. 48 bitů, může reprezentovat 48 různých výstražných hlášení. Jedna skupina alarmů může obsahovat maximálně 128 c.

Pro zobrazení alarmů slouží výstupní pole alarmů, ve kterém je znázorněn aktuální stav alarmu a doba jeho trvání.

K dispozici jsou následující typy polí alarmů:

  • řádek alarmu,
  • výpis alarmu,
  • přehled všech alarmů,
  • historie alarmů.

Vlastnosti alarmů lze individuálně nastavovat. Je možné zvolit, jestli musí být alarm potvrzen, lze-li jej ignorovat, popř. jestli má vyvolat skupinový alarm. Stejně je možné konfigurovat i vlastnosti tisku. Podle nastavení jednotlivých alarmů mohou být potom vytištěny jednotlivé řádky.

Uživatelem definované funkce Visual Components
V případě, že uživateli nevyhovují funkce nebo grafické možnosti Visual Components, je možné pomocí funkčních bloků doprogramovat potřebné grafické výstupy. To je nutné obzvláště v případech grafického znázornění dat v reálném čase, jako jsou speciální časové průběhy, obalové křivky měřených hodnot apod. Funkce nutné pro realizaci takovýchto záměrů jsou obsaženy v knihovně VISAPI, kterou je možné využívat ve všech programovacích jazycích vývojového prostředí B&R Automation Studio™.

Rozšíření operačního systému
Visual Components jsou integrovány nejen do vývojového prostředí B&R Automation Studio™, ale také do operačního systému B&R Automation Runtime™. Z toho tedy vyplývá, že všude, kde lze spustit B&R Automation Runtime, je možné použít Visual Components. Projekt vytvořený pomocí Visual Components se do B&R Automation Runtime kompiluje a přenáší současně s řídicí částí, přičemž je ověřena souvislost mezi vizualizační a řídicí částí celého projektu. K přenesení projektu lze použít prostředky B&R Automation Net™ – sériovou linku, sběrnici CAN nebo Ethernet.

Díky přímému propojení vizualizační a řídicí části nedochází k žádným prodlevám při přístupu k proměnným. Výsledkem jsou pak velmi rychlé přechody mezi zobrazeními a okamžité reakce na stisknutí tlačítek (nutné pro správnou funkci tipování).

B&R Web Server
Webový server je k dispozici pro B&R Automation Runtime na platformě AR102, AR105 a CP360. S jeho pomocí je možné sledovat a zadávat technologické proměnné s použitím běžného internetového prohlížeče.

Webový server je řešen jako přídavný modul, který je do B&R Automation Runtime™ přenesen společně s projektem vytvořeným v prostředí B&R Automation Studio™. Jako doplněk k webovému serveru je možné do B&R Automation Runtime™ nainstalovat server FTP.

Stránky v HTML lze vytvořit standardním editorem (např. MS Front Page) a následně je do B&R Automation Runtime™ přenést po Ethernetu pomocí funkce publikovat Web Server nebo FTP. Tyto stránky je pak možné zobrazit standardním internetovým prohlížečem a jejich prostřednictvím přistupovat k jednotlivým technologickým proměnným.

B&R automatizace s. r. o.
Kalvodova 23
602 00 Brno
tel.: 05/43 23 60 46
fax: 05/43 23 60 47
web: www.br-automation.cz
e-mail: office@br-automation.cz