Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Jak realizovat informačně bezpečné řídicí systémy a bezdrátové sítě

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA (U.S. Department of Homeland Security – DHS) informovalo o zveřejnění dvou nových dokumentů z oblasti bezpečnosti řídicích systémů. Jeden se týká požadavků na informační zabezpečení systémů jako takových, druhý speciálně bezdrátových sítí typu ZigBee. Dokumenty vznikly v rámci program, který DHS realizuje pod názvem Control Systems Security Program (CSSP), přičemž cílem je podpořit společné úsilí průmyslových odvětví a vlády o snížení stupně ohrožení systémů řídících kritickou infrastrukturu země.
Ve formátu PDF je jednak dostupný koncept katalogu požadavků na informační zabezpečení řídicích systémů (The Catalog of Control Systems Security Requirements; http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/COR-07-12332_20070710-final.pdf), jehož účelem je usnadnit vývoj a zavádění standardů kybernetické bezpečnosti. V katalogu jsou shrnuty současné požadavky a osvědčené postupy, které by měly být brány v úvahu při posuzování a vývoji standardů v oblasti informační bezpečnosti řídicích systémů. Připomínky ke konceptu jsou vítány (CSSP@hq.dhs.gov).
Druhý dokument, také dostupný v konceptu, má název Recommended Practices Guide Securing ZigBee Wireless Networks in Process Control System Environments (http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ZigbeeRec%20Pract-draft-posted%207-10-07.pdf). Na celkem 23 stránkách se zaměřuje na konstrukční principy a postupy osvědčené při bezpečném zavádění a používání bezdrátových sítí na bázi standardu ZigBee při automatizaci průmyslových provozů, kde se využívá především k dálkovému přenosu technologických dat v nízkorychlostních sítích typu LR-WPAN (Low-Rate Wireless Personal Area Networks), tvořených zařízeními samoorganizujícími se do bezdrátových sítí malého dosahu. Obsahuje přehled standardů, na nichž je metoda ZigBee založena, popis bezpečnostní architektury ZigBee, konstrukční principy bezpečné LR-WPAN a různé doporučené postupy, včetně zvláštností platných v průmyslovém prostředí. V dokumentu se uvádí, že: „Spolehlivost, informační bezpečnost a výkonnost jsou problémem u samotného bezdrátového přenosu jako takového,
natož pak v průmyslovém prostředí s jeho požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu a přítomnost mnohonásobných odrazů rádiových vln. Volba vhodné topologie sítě ZigBee, použití metody garantovaných časových okének a zavedení informačně bezpečnostních opatření popsaných v tomto dokumentu jsou příklady nástrojů umožňujících uvedené nedostatky bezdrátového přenosu úspěšně překonat.“
[Control Engineering Weekly News, 7. srpna 2007.]
(sm)