Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

ISA zřizuje výbor pro standardizaci automatizačních systémů pro budovy

Organizace International Society of Au­tomation (ISA) rozšířila svoje úsilí v ob­lasti standardů pro automatizaci v průmys­lu do oboru řízení technických zařízení v budovách. Nový výbor ISA111 Unified Automation for Buildings bude vytvářet standardy a směrnice poskytující infor­mace nezbytné k tomu, aby automatizač­ní systémy v budovách a jejich prostřednic­tvím i různorodé budovy – jednotlivé, jejich místní shluky, jako jsou např. školní areály, i geograficky vzdálené – bylo možné spravovat a propojovat tak, aby se provozovate­li jevily jako jediný sladěný a soudržný au­tomatizační systém.
 
Výbor bude určovat terminologii, koncep­ty, charakteristiky automatizačních podsys­témů a strukturální modely automatizačních systémů nezbytné k unifikaci správy rozlič­ných automatizačních podsystémů v budo­vách. Podle potřeby bude zvažována i přímá komunikace mezi různými podsystémy bez účasti nadřazeného automatizačního systé­mu v budově.
Výbor ISA111 nebude podrobně řešit, jak jednotlivá zařízení v budově pracují ani jak jsou automatizována. Zaměří se především na to, jak lze jednotlivé subsystémy jed­notným způsobem sledovat, spravovat a pro­pojovat za účelem zajistit bezpečnost lidí, budov i automatizačních systémů v budo­vách a dosahovat požadovaných funkcí budov a stanovených podnikatelských cílů.
[ARCwire, 19. října 2011.]

(sk)