Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Internet nahrazuje klasická řešení SCADA/HMI

číslo 6/2004

Internet nahrazuje klasická řešení SCADA/HMI

Společnost Schneider Electric na celosvětovém trhu aktivně prosazuje řešení založená na využití internetu již od roku 1999. Bez nadsázky lze říci, že patří k jejich průkopníkům. Zprvu, pod názvem Transparent Factory, se jednalo o prosté využití webových serverů zabudovaných v řídicích systémech, a to především pro účely diagnostiky těchto systémů na dálku. Přenos dat z programovatelného automatu přímo do internetového prohlížeče byl sice možný, ale v praxi se využíval jen sporadicky. K vizualizaci chodu malých i rozsáhlých technologických zařízení se téměř výhradně používaly systémy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). To bylo v souladu se skutečností, že od počátku uvádění komunikačních procesorů se zabudovanými webovými servery na trh firmy proklamovaly, že toto řešení nemá v žádném případě nahradit systémy SCADA.

Od Transparent Factory k Transparent Ready

Pokrok v oblasti informatiky (Information Technology – IT) však brzy umožnil koncept Transparent Factory výrazně rozšířit, zejména ohledně vyšší úrovně správy provozu a diagnostiky zařízení. S rozšířenou nabídkou funkcí přišel i nový, komplexnější název – Transparent Ready. V té době se uživatelská zobrazení v podobě webových stránek umístěných přímo ve webovém serveru řídicího systému již používala častěji. Bylo to především u jednoduchých automatizačních úloh pracujících jen s nevelkými objemy dat.

Obr. 1.

Další generace řešení Transparent Ready (Factory Cast HMI), která nyní přichází na trh, již aktivně nabízí funkce typické pro systémy SCADA. Poprvé se mluví o možnosti náhrady malých systémů SCADA řešeními založenými na internetu. V krátkosti si popišme, jak takové řešení funguje.

Základem všeho je webový server zabudovaný v řídicím systému. Ten pro přenos stránek v něm uložených používá standardní protokol HTTP a umožňuje tak v libovolném internetovém prohlížeči (Internet Explorer, Netscape apod.) přímo sledovat provozní, diagnostická i jiná data v kterékoliv úrovni řízení podniku i kdekoliv na světě. Vše se zobrazuje v podobě standardních stránek v HTML.

Služby poskytované v Transparent Ready

V dosavadním řešení Transparent Ready jsou k dispozici dále vyjmenované a stručně charakterizované funkce (zpravidla označované jako služby).

Integrovaná webová diagnostika
S použitím řešení Transparent Ready lze přímo diagnostikovat zařízení v reálném čase. Integrovaný webový server umožňuje sledovat:

  • detailní konfiguraci řídicího systému,
  • data v paměti řídicího systému,
  • nastavení a stav vzdálených i distribuovaných I/O,
  • statistické charakteristiky provozu a chybovosti sítě Ethernet TCP/IP.

Dalším zdrojem diagnostických údajů jsou alarmová hlášení přicházející z řízeného procesu. Podobně jako u specializovaných programů je možné tato hlášení kvitovat, třídit a archivovat (nová, aktivní, potvrzená, pominulá apod.).

I/O Scanning
Služba sledování distribuovaných modulů I/O v reálném čase je využívána při výměně dat mezi distribuovanými moduly v síti Ethernet. Nevyžaduje speciální programování, ale pouze se jednoduše nastaví v rámci konfigurování řídicího systému. Navíc zahrnuje diagnostiku modulů I/O a možnost sledovat stav uskutečňované výměny dat.

Global Data
Služba Global Data umožňuje řídicím systémům navzájem synchronizovat svá data a sdílet databáze. Probíhá v reálném čase a nastavuje se při konfigurování řídicího systému, aniž je nutné cokoliv programovat.

Faulty Device Replacement
Tato služba kombinuje metody BOOTP (Bootstrap Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), File Storage a TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Vytváří systém, v němž je automaticky detekována závada a následná náhrada zařízení se automaticky začlenění do systému a nakonfiguruje bez jakéhokoliv dalšího zásahu uživatele.

SNMP
Řešení Transparent Ready využívá pro správu síťových komponent standardní Simple Network Management Protocol (SNMP). Umožňuje tedy analyzovat případné problémy při komunikaci, nacházet jejich příčiny a získávat statistické charakteristiky provozu v sítích stejně, jako je tomu v podnikových informačních systémech.

Monitorování šířky pásma
Jde o službu sledující zatížení sítě Ethernet TCP/IP a umožňující tak uživatelům předcházet vzniku případných problémů.

Factory Cast HMI

Uvedený stručný výčet charakterizuje možnosti řešení Transparent Ready, jak bylo známo donedávna. Nyní společnost Schneider Electric uvádí na trh další generaci tohoto řešení – Factory Cast HMI (obr. 1). Co nového toto řešení poskytuje? Jak již naznačuje zkratka HMI (Human-Machine Interface), jsou to především funkce důležité pro operátorská rozhraní, a to:

  • sběr a zpracování dat přímo webovým serverem,
  • ukládání dat přímo do vzdálené databáze (bez použití jakéhokoliv prostředníka),
  • funkce s názvem e-mailing, umožňující při hlášení poruchy ihned elektronickou poštou zaslat vhodné sdělení,
  • dokonalejší způsob správy výstražných hlášení.

Přednosti tohoto přístupu jsou zřejmé. Pod označením Factory Cast HMI je k dispozici spolehlivé a flexibilní řešení nabízející nejen řídicí funkce, ale také výkonné moderní funkce operátorského rozhraní přímo provozované nad jediným zdrojem dat (programovatelným automatem). V praxi se asi nejčastěji uplatní možnost ukládat data do vzdálené relační databáze (SQL, Oracle apod.).

Další informace o řešeních Transparent Ready, Factory Cast i Factory Cast HMI a ostatních novinkách v nabídce společnosti Schneider Electric lze nalézt na firemním extranetu pro automatizaci na webové adrese http://www.aut.schneider-electric.cz

Ing. Tomáš Knobloch,
Schneider Electric CZ, s. r. o.,
marketing

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha - Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849

Brno - Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz

Inzerce zpět