Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Integrovaný dispečerský systém RV3

V současnosti jsou často budována rozsáhlá dispečerská centra, kde je množství různých telekomunikačních a řídicích prostředků ovládáno současně několika dispečery na různých úrovních s různou geografickou působností. To přináší na pracovní stůl dispečera snůšku přístrojů s naprosto odlišným ovládáním. V praxi se ukazuje, že dispečer, který musí řešit provozní problémy, pak není schopen zvládnout zmatek na pracovním stole a v zájmu optimalizace plní pouze úkoly, které je z jeho pohledu bezpodmínečně nutné řešit. Tím ale nejsou splněny požadavky všech složek podléhajících dispečerskému řízení. U organizací působících na větším území s potřebou spolupráce většího počtu dispečerů by tento problém vyřešilo integrované dispečerské pracoviště.
 

Vývoj dispečerských pracovišť

 
Na základě požadavků byla postupně zaváděna různá řešení dispečerských pracovišť. Od plechových pultů s prosvětlenými tlačítky, přes využití dispečerských telefonních konzol po první snahy o zapojení prostředků výpočetní techniky. Ovládání spojovacích polí pomocí výpočetní techniky se začalo využívat koncem minulého tisíciletí. Technické řešení však bylo neustále navázáno na analogovou telefonní ústřednu. V případě telefonů typu AUT a MB (stále používaných např. na železnici a v armádě), interkomů a rozhlasů to bylo řešení použitelné a někteří výrobci je i nyní úspěšně dodávají.
 
Problémem těchto řešení je však integrace ovládání radiostanic. Provozování rádiových sítí vyžaduje přepínání kanálů a signalizací. V dispečerských systémech používaných na rozsáhlém území se ovládaná radiostanice nachází daleko od vlastního dispečinku a vzhledem k tomu, že musí být neustále k dispozici dispečerům, vyžaduje trvale spojenou linku. Toto řešení je však poměrně nákladné, zvláště v případě, kdy je takových základnových stanic do dispečinku vedeno několik. Velmi drahý byl rovněž záznam hovorů, požadovaný na dispečincích; v mnoha případech je tomu tak dodnes.
 

IP telefonie přinesla průlom

 
Postupný rozvoj IP telefonie a budování intranetových sítí na počátku tohoto tisíciletí vedly k průlomovému řešení v integrování dispečinků pomocí prostředků informační techniky. Ještě v první polovině desetiletí, kdy dostupné kodeky vycházely z potřeb synchronních telefonních sítí (např. H323) a softwarové ústředny pro IP telefonii byly v plenkách, bylo řešení dispečerského pracoviště obtížné a dražší než analogové.
 
V roce 2005 přinesl zlom protokol Skype a dostupnost IP telefonních ústředen na bázi operačního systému Linux. Díky masivnímu rozvoji IP telefonie se zlepšila dostupnost i kvalita bran VoIP. Masové zavádění počítačůs dotykovou obrazovkou postupně snížilo jejich cenu při současném růstu kvality. Se zvětšováním počtu uživatelů se zdokonalují uživatelské algoritmy a architektura softwaru se přibližuje potřebám dispečerů. Algoritmus může umožňovat členění podle prostředků, podle území nebo podle řešeného úkolu. Těmto požadavkům se ovládání prostřednictvím dotykového displeje přizpůsobuje mnohem lépe než hardwarové ovládání. Začleňování většího množství dispečerských pracovišť i přidávání ovládaných prostředků jsou limitovány pouze přístupem k síti. Nastavit obslužný panel je možné pouze změnou profilu. Pro záznam hovorů není třeba speciální hardware.
 

Integrovaný dispečerský systém Radiovoice 3

 
Příkladem takového řešení může být integrovaný dispečerský systém Radiovoice 3 (obr. 1 a obr. 2), který navazuje na předchozí dispečerské systémy vyvinuté firmou DCom, spol. s r. o., a dále rozšiřuje jejich možnosti. Je určen pro provoz jak ve velkých společnostech v oblasti dopravy a průmyslu, tak ve složkách státní správy, jako jsou hasičské sbory, záchranné sbory, integrované záchranné systémy apod. Systém pro komunikaci používá standardní protokoly v prostředí sítí IP a umožňuje spolupráci s dalšími systémy podle požadavků zákazníka. Systém nabízí kompletní řešení dispečerských pracovišť s využitím komunikace VoIP. Jednotlivá dispečerská pracoviště a ovládaná komunikační zařízení mohou být rozmístěna na rozsáhlém území (kraje, státu) a propojena všemi prostředky umožňujícími přenos dat v IP prostoru. Systém dovoluje připojit množství komunikačních prostředků využívaných v dispečerském řízení, jako jsou radiostanice, telefony, telefony MB, místní rozhlasy a brány GSM. Dispečeři obsluhující systém mohou připojená zařízení sdílet a využívat současně, komunikovat mezi sebou, zastupovat se. Tím se vytvářejí řídicí sítě složené z místních dispečerských pracovišť a centrálního dispečerského pracoviště. Díky flexibilitě a dostupnosti sítí IP lze dispečerská pracoviště rychle a jednoduše přemístit, což je výhodné při řešení náročných situací.
 
Základními částmi systému jsou stanice Radiovoice server a Radiovoice klient, řízená komunikační zařízení a podpůrná zařízení. Každý dispečer má vlastní ovládací pracoviště se softwarem Radiovoice klient, který mu zprostředkovává řízení vybraných komunikačních zařízení a komunikaci s nimi. Radiovoice server řídí a zprostředkovává komunikaci mezi klientskými aplikacemi a jednotlivými komunikačními zařízeními, zajišťuje kontrolu spojení a autentizuje přístup do systému. Mezi komunikační zařízení patří koncové výkonné části systému, které převádějí požadavky zprostředkované serverem na výkonné výstupy. Tato skupina je tvořena dálkově ovládanými radiostanicemi, dálkově ovládanými zapojovači MB, dálkově ovládanými ústřednami místního rozhlasu a telefonními ústřednami. Podpůrná zařízení celého systému jsou určena k nahrávání hlasové komunikace, ke komunikaci s dalšími systémy, jako je např. systém automatických hlášení pro místní rozhlas, napájení jednotlivých zařízení a dálkový dohled a řízení. Na klientském PC jsou zobrazovány případné provozní stavy připojených zařízení a dalších subsystémů, jako např. EPS, EZS, kamerových serverů apod.
 
Stanice Radiovoice klient obsluhovaná dispečerem se připojuje ke stanici Radiovoice server, která mu zprostředkovává ovládání dálkově ovládaných radiostanic, zapojovačů MB a rozhlasu a komunikaci s nimi. Pro běžné telefonní spojení se Radiovoice klient připojuje k telefonní ústředně (klasické nebo VoIP). Radiovoice server zajišťuje koordinaci práce jednotlivých dispečerů s komunikačními zařízeními tak, aby byl v každém okamžiku připojen ke komunikačnímu zařízení vždy jen jeden dispečer. Zabraňuje také provázání hovorů z různých prostředků, aby nevznikaly nejasnosti v komunikaci směrem od dispečera.
 
Dispečer sám volí výstup komunikačních prostředků, které chce poslouchat, popř. může monitorovat i komunikaci ostatních dispečerů. Dále systém periodicky udržuje spojení s jednotlivými komunikačními zařízeními a oznamuje dispečerovi jakýkoliv výpadek spojení nebo selhání funkce komunikačního zařízení. Dispečer tak má možnost využít operativně jiný způsob komunikace. Potvrzení o provedení požadované změny (např. přepnutí kanálu radiostanice) posílá klientské aplikaci přímo příslušné komunikační zařízení; nemůže se tedy stát, že by se v klientské aplikaci zobrazoval jiný než aktuálně správný stav komunikačního zařízení.
 
Veškerá komunikace je nahrávána a nahrávky se ukládají jak v jednotlivých ústřednách, tak v centrálním datovém úložišti. Dispečeři si mohou nahrávky přehrát a bezpečně uložit pro pozdější potřebu. V případě, že vznikne závada v přenosové síti a není možné dlouhodobě komunikovat s některým z komunikačních zařízení prostřednictvím dispečerského řízení, je možné toto zařízení lokálně ovládat i nahrávat jeho provoz. Díky použití VoIP se po prvotním zakódování hlasu do digitální podoby nezhoršuje jeho kvalita při přenosu v síti.
 
Dispečerský systém umožňuje dálkový dohled nad provozním stavem všech komunikačních zařízení pomocí standardního protokolu SNMP, a tím jejich začlenění do centrálního dohledového systému pro zajištění efektivnějších kontrol a případných oprav. V každém komunikačním zařízení je integrován obvod reálného času, který je synchronizován ze sítě pomocí protokolu NTP, čímž je zajištěn jednotný čas pro celou síť. Tímto jednotným časem je známkována veškerá komunikace s dohledovým systémem (jak aktuální stavy, tak záznam provozní historie).
 
Na příkladu tohoto řešení lze demonstrovat, že je v současné době možné postavit masivní telekomunikační systém pouze na bázi Ethernetu, bez nutnosti budovat metalické sítě i sítě SDH. Tím se snižují náklady na řešení dispečinků, přitom je ale dosaženo lepší kvality.
 

Firma DCom na veletrhu Amper 2010

 
Firma DCom, spol. s r. o., se bude ve dnech 13. až 16. dubna 2010 prezentovat na osmnáctém mezinárodním veletrhu elektrotechniky a elektroniky ve společném stánku s mateřskou firmou AŽD Praha s. r. o. Firma DCom vznikla v roce 1994 a od svého založení se zaměřuje na vlastní vývoj zařízení pro digitální bezdrátový přenos dat a hlasu a jejich integraci s řešeními předních světových firem.
 
V roce 2008 nastala zásadní událost, firma DCom se stala dceřinou společností AŽD Praha a díky svým komplexním řešením (včetně vlastního vývoje, výroby, montáží a servisní činnosti) a zázemí mateřské společnosti AŽD Praha dnes patří mezi přední firmy v oblasti rádiových a telekomunikačních systémů v České republice.
 
V rámci společné expozice s mateřskou firmou AŽD Praha na mezinárodním veletrhu Amper (stánek 1F10) budou prezentována vybraná koncová zařízení Integrovaného dispečerského systému RV3. Pracovníci firmy DCom se těší na setkání s návštěvníky veletrhu.
(ev)
 
Obr. 1. Integrovaný dispečerský systém Radiovoice 3
Obr. 2. Rozváděč integrovaného dispečerského systému Radiovoice 3