Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Integrace systémů ERP a MES: od slov k činům

číslo 7/2006

Integrace systémů ERP a MES: od slov k činům

V současné době se velmi diskutuje o integraci dat mezi systémy kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) a MES (Manufacturing Executive Systems). Výsledkem této integrace by měl být jednotný informační systém výrobního podniku, který by obsahoval všechna výrobní data a potřebné nástroje pro práci s nimi.

Vzhledem k zaměření našeho časopisu nám vždy byly bližší systémy kategorie MES, které se „dívají“ na výrobní data z pohledu řízení provozu, než spíše ekonomicky zaměřené systémy ERP. S tím, jak se hranice mezi oběma kategoriemi systémů stává stále průchodnější, je na čase „porozhlédnout se„ i po světě ERP. Proto jsme položili několik otázek panu Jiřímu Němečkovi, řediteli české kanceláře mezinárodní společnosti Lawson (dříve Intentia), jež se zaměřuje především na dodávky systémů ERP pro podniky v různých výrobních odvětvích.

Pane řediteli, mohl byste nejprve stručně představit společnost Lawson?
Společnost Lawson byla založena v roce 1984 a má přes tři tisíce zákazníků ve čtyřiceti zemích světa. Zaměřuje se na poskytování softwarových aplikací a konzultačních služeb firmám, jejichž činnost zahrnuje zejména výrobu, distribuci a údržbu. Poskytovaná řešení obsahují řízení podniku, řízení vztahů s dodavateli, řízení vztahů se zákazníky, řízení dodavatelského řetězce, elektronickou spolupráci s partnery, manažerské řízení podniku a dále i uživatelské prostředí. Našimi typickými zákazníky jsou středně velké až velké firmy. Vyžadují od nás spolehlivost, zkušenosti a jistotu stejně jako flexibilitu a odborné znalosti jejich výrobních procesů.

Obr. 1.

Obr. 1. Jiří Němeček, ředitel české kanceláře společnosti Lawson

V České republice a na Slovensku více než čtyřicet společností využívá náš produkt Movex.

Řešení firmy Lawson vznikají od počátku s vědomím konkrétních potřeb zákazníků a nutnosti snadného růstu a změn zároveň s jejich podniky. Naše poradenství zjednodušuje komplexní procesy, předjímá požadavky zákazníků a poskytuje jim krátkodobá i dlouhodobá řešení.

Myslím, že ne každý bude vědět, co je to Movex.
Myslíte? Movex je informační systém kategorie ERP, jehož cílovou skupinou zákazníků jsou firmy zaměřující se na výrobu, distribuci, údržbu a servis. Movex byl a stále je vyvíjen ve Švédsku. Od svého počátku byl velice úzce spjat s firmou IBM a s platformou AS400. Předchozí verze systému Movex byly programovány v jazyce RPG a uživatelským rozhraním byl terminál 5250. V druhé polovině devadesátých let si vedení firmy uvědomilo, že pro úspěšnou budoucnost bude třeba nahradit tento koncept – silně závislý na platformě a poměrně uzavřený – něčím novým, co bude využívat moderní informační technologie a webové rozhraní. Udělalo strategické rozhodnutí převést celý Movex do prostředí Java. Hlavním smyslem této změny bylo učinit Movex nezávislým na platformě a otevřeným – což se také podařilo. Jsme první společnost, která má kompletní informační systém využívající programovací jazyk Java s webovým klientem. Certifikovanými platformami v současné době jsou IBM I-series s databází DB2, Sun s databází Oracle a MS Windows s databází MS SQL.

Management naší společnosti si v loňském roce zvolil klíčová odvětví, na která se chce v budoucnu nejvíce zaměřit. Jsou to potravinářství a výroba nápojů, oděvní průmysl, distribuce, údržba, servis a pronájem. Již dlouho patří k těmto klíčovým odvětvím také automobilový průmysl a obecná výroba.

Máme řadu doplňkových produktů: řešení CRM (Customer Relationship Management) s podporou marketingu a prodeje, mobilním prodejem a mobilním servisem, pokročilé plánování výroby (MSP/APP včetně implementovaných prvků teorie omezení), SCP (Supply Chain Planning) apod.

Jsou systémy ERP vhodné jen pro velké společnosti, nebo i pro malé a střední firmy? Například ve zmíněném automobilovém průmyslu je na velké automobilky navázáno množství malých a středních strojíren, plastikářských závodů apod. Přinese investice do EPR něco i jim?
Samozřejmě. Zejména středně velké firmy jsou nyní velice zajímavým trhem, na který se zaměřuje většina výrobců informačních systémů. Důležitým faktorem je strategie takové firmy. Má-li ve svých plánech růst a expanzi, je volba systému ERP ideální volbou – systém poroste s nimi. Výběr informačního systému není volba krátkodobá, není možné ho vyměnit ze dne na den. Současné potřeby mohou být za nějakou dobu úplně jiné a širší. Vše je spojeno s tím, jak se daná firma vyvíjí, jak se mění konkurenční prostředí apod. Dnešní systémy ERP nabízejí celou škálu parametrů, kterými je možné ovlivnit chování systému tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám. Navíc – zejména u dodavatelů ERP s mezinárodní působností, kam Lawson patří, – je v nich zabudováno know-how a tzv. nejlepší praktiky získané od tisíců zákazníků z různých zemí světa. Dalším hlediskem pro výběr systému ERP je to, zda zákazník chce být závislý na lokálním dodavateli menší velikosti, nebo, v případě vlastního vývoje, pouze na pár lidech.

Pro firmu Lawson se systémem Movex jsou firmy střední velikosti klíčovým trhem. Proto, aby počáteční investice nebyly příliš vysoké, nabízíme tzv. předkonfigurovaná řešení pro různá odvětví, která obsahují nejen přednastavený systém, ale i dokumentaci a vytipovaná školení „šitá na míru„ pro dané odvětví – to vše s cílem systém implementovat za co nejkratší dobu, za co nejméně peněz a s co nejrychlejšími výsledky.

Když jste mluvil o klíčových odvětvích, na prvním místě jste jmenoval potravinářský průmysl a výrobu nápojů. Zde jsou na systémy ERP kladeny zvýšené požadavky z hlediska dokladovatelnosti (traceability) výroby. Jak zde může Movex pomoci?
Již Movex sám o sobě obsahuje řadu funkcí umožňujících dokladovatelnost – např. umožňuje dohledat, z jakých šarží vstupních surovin byl vyroben konkrétní výrobek, popř. v jakých výrobcích byla použita konkrétní šarže vstupní suroviny. Ale to není celá problematika a systém ERP neudržuje zdaleka všechny informace, které souvisejí s dokladovatelností. Navíc dokladovatelnost je nutné řešit v rámci celého dodavatelského řetězce. Do hry vstupují i informace z laboratorních systémů, měřicích zařízení a řídicích systémů, od dopravců a dodavatelů. K tomuto má Lawson speciální produkt Lawson Trace Engine, který může uchovávat data z různých zdrojů (včetně dat od dodavatelů a dopravců), vyhledávat v nich, filtrovat je, analyzovat a zobrazovat informace spojené s jakýmkoliv sledovaným objektem. Uživatelským rozhraním je webový prohlížeč a určité informace může výrobce zpřístupnit svým dodavatelům a odběratelům.

Ale samozřejmě i zde platí, že jakýkoliv software není samospasitelný a že pro celý proces musí být v první řadě technicky uzpůsoben samotný provoz podniku, od nákupu, přes výrobu po expedici.

To souvisí také s možností sdílet informace od provozní úrovně výroby až po úroveň managementu podniku. V minulosti se často mluvilo o tzv. vertikální integraci dat, v současné době se zdá, že schůdnou cestou by mohl být vznik jednotných informačních systémů s uživatelskými nástroji a portály pro operátory, dispečery, zásobovače, obchodníky, finanční manažery atd. Tím by vlastně zanikl rozdíl mezi systémy ERP a MES. Jakou perspektivu přisuzujete tomuto procesu sjednocení systémů pro výrobní a obchodní procesy?
Je to obecný trend. Podíváme-li se do nedávné minulosti, měli větší výrobci systémů ERP problémy s poměrnou uzavřeností a obtížnou napojitelností na ostatní aplikace. To však platilo i o menších specializovaných systémech. Vlivem požadavků zákazníků se systémy všech kategorií s postupujícím vývojem informačních technologií a také s rozvojem a specializací na trhu informačních systémů značně „otevírají“ a mnohem lépe umožňují vzájemnou integraci. Zákazníci vyvedli i ty největší výrobce systémů ERP z omylu, že vše, co mají, vyhodí a nahradí něčím novým.

Dalším faktorem je, že systémy typu MES jsou mnohem více závislé na odvětvích a výrobních technologiích, které podporují, než systémy ERP. Jiné požadavky budou kladeny na systém MES ve strojírenské firmě a úplně jiné např. v masokombinátu či drůbežářském podniku. K tomu je třeba poměrně vysoká specializace dodavatelů MES.

Současný trend je integrovat specializované systémy MES s ERP, a ne je rušit a nahrazovat polovičatým řešením – samozřejmě tam, kde je to účelné.

Jak jste zmínil, vývoj směřuje k portálovým řešením, kde se stírá rozdíl, který systém a od kterého výrobce vlastně uživatel spouští. Uživatel klade převážně důraz na to, aby měl k dispozici informaci, kterou pro svou práci potřebuje.

Proto i Movex zde nabízí široké možnosti – integraci ostatních aplikací do uživatelského webového rozhraní Movex Worpkplace, otevřenost systému a možnosti přímé integrace pomocí řady funkcí API a webových služeb.

Dovolte ještě poslední otázku. Zatím jsme se nedotkli tématu správy výrobních prostředků – EAM (Enterprise Asset Management) a řízení údržby. Mnozí dodavatelé podnikových informačních systémů, včetně společnosti Lawson , nabízejí prostředky a nástroje pro efektivní využití výrobních zařízení a pro plánování údržby. Jaký je o ně mezi zákazníky zájem?
V první řadě to záleží na typu podniku. Pokud jsou údržba, opravy a servis jejich hlavní podnikatelskou náplní, je zájem zřejmý a prioritní. Jestliže tomu tak ale není a hlavní náplní je výroba, dostává se údržba – hlavně ta preventivní – na vedlejší kolej. Pro tyto podniky není implementace nástrojů pro plánování údržby prioritní, a spíše mají tendenci do ní mnoho neinvestovat a dělat údržbu maximálně jednoduše nebo se zaměří jen na klíčové strojní zařízení, jehož výpadek by mohl značně ohrozit výrobu. Ono totiž implementovat nástroje pro řízení údržby může být složitější než implementovat nástroje pro řízení výroby.

V tomto přístupu je však podle mého názoru management mnohdy krátkozraký a uvědomí si to, až když nastane nějaký velký problém.

Děkuji Vám za rozhovor.

(Rozhovor vedl Petr Bartošík)