Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Inspiromat, covid a distanční studium se stránkami Teco

Opatření proti nemoci covid-19 uzavřela odborné školy a v podstatě umrtvila i mimoškolní aktivity studentů. V důsledku toho „vyschl“ i zdroj příspěvků pro seriál s pracemi studentů. Výuka nyní může probíhat jen distanční formou. Je to problém i pro vzdělávací aktivity firem.

Problémy jsou tu ale proto, abychom je řešili, zamysleli se nad novými přístupy ke vzdělávání a podpořili distanční vzdělávání. Relativní klid a omezení osobních kontaktů mohou být příležitostí k soustředěnému přemýšlením o změnách ve výuce a vytvoření nových forem distančního studia. Ty pak mohou být přínosné i po návratu do „normálního stavu“. Tato část seriálu seznamuje s přístupem firmy Teco k řešení distančního vzdělávání a s nabídkou vzdělávacích produktů a služeb. 

Edutec a TecoAcademy

Kolínská firma Teco a. s., výrobce programovatelných automatů Tecomat, se dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání svých zákazníků, integrátorů systémů, ale i na spolupráci s odbornými školami. Uvědomuje si, že kvalifikované využívání řídicí techniky vyžaduje od potenciálních uživatelů v širokém spektru oborů souvisejících s automatizací hluboké „znalostní podhoubí“. Odborné vzdělávání je ve společném zájmu firmy Teco i celé české ekonomiky. Pro své vzdělávací aktivity (již před více než čtvrtstoletím) založila a ze svých prostředků financuje svůj projekt EDUtec, jehož úkolem je podporovat odborné vzdělávání v oboru automatizace. Zaměřují se na něj i stránky www.tecoacademy.cz. Referoval o nich již stejnojmenný článek v časopise Automa 2-3/2020 (str. 40). Stručně shrňme, že webové stránky www.tecoacademy.cz se zaměřují především na programovatelné automaty (PLC) Tecomat a na programování jejich aplikací podle mezinárodní normy IEC/EN 61131-3. Odkazují na souhrnný text seriálu Esperanto programátorů PLC: programování podle normy IEC/EN 61131-3 v elektronické formě, který vycházel několik let v časopise Automa a firma Teco se na něm podílela autorsky a finančně (v tištěné formě jej lze získat na adrese redakce). Na stránkách jsou dále uloženy dosud vydané části současného seriálu Inspiromat pro výuku a Tecomat: logika (nejenom) pro programátory. Jsou zde uloženy i texty článků z časopisu Automa, které popisují zajímavé příklady řízení „chytrých domů“ a jejich integrované energetiky s použitím systémů Tecomat Foxtrot. Mohou posloužit jako inspirace projektantům nebo podklady pro výuku. Dále jsou zde odkazy na vybrané příručky ze stránek www.tecomat.com, které mají charakter učebnic. Například příručka Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic je nejpodrobnějším a vlastně jediným dostupným popisem normy v češtině. Podobně může Příručka projektanta systémů Foxtrot, CFox a RFox sloužit jako učebnice projektování technického zařízení budov (TZB) s využitím programovatelných automatů. Začínajícím zájemcům o programování systémů Tecomat je určena kolekce krátkých instruktážních videoklipů. Jsou názorným seznámením s prostředím Mosaic – univerzálním vývojovým systémem pro všechny typy systémů Tecomat.

          

Informační kanály Teco Wiki, Teco Support a Teco Academy

Nově jsou tradiční stránky www.tecomat.com rozšířeny o informační kanály Teco Wiki, Teco Support a Teco Academy. Jsou určeny pro odborné vzdělávání uživatelů systémů Tecomat a zájemců o ně. V době omezení kontaktů v důsledku epidemie covidu-19 mohou být s výhodou využity jako podklady k distančnímu studiu studentům odborných škol a jejich učitelům. Odkazují na ně stejnojmenné ikony hned na začátku úvodní obrazovky (obr. 1). Prokliknutím odpovídající ikony je informační kanál aktivován. Pod řadou ikon se nachází kalendář akcí (v současné „době covidové“ spíše prázdný). Pod ním je pole, kde se periodicky střídají krátké zprávy o aktuálních událostech. Pro zajímavost upozorněme na dvě zajímavé aktuality, které jsou zachyceny na obr. 1. První z nich odkazuje na záznam jednoho z webinářů a webcastů, které firma Teco uspořádala s portálem Elektrika.cz, na aktuální témata, ve kterých se řídicí systémy Tecomat Foxtrot v posledních letech výrazně etablují. Je to především řízení uplatnění energií z obnovitelných zdrojů v rámci komplexního řízení celého objektu. Patří sem i nabíjení elektromobilů, jak je schematicky naznačeno na dalších dvou obrázcích. Druhá aktualita rea­guje na současnou situaci a pomáhá v boji s epidemií covidu-19. Je jím automatický termovrátný AgeVolt Thermo, vystavěný na modulu C-IF-6400R z univerzální stavebnice senzorů  aktorů Foxtrotu, s maticí 64 tepelných senzorů, původně určeném pro snímání přítomnosti osob nebo povrchových teplot objektů, který do prostoru vpustí jen předem stanovený počet lidí s normální tělesnou teplotou. Řešitelem je slovenská firma Autech. Tato firma vyvinula také inteligentní nabíjecí systém pro elektromobily, který dokáže optimalizovat nabíjení na základě aktuální spotřeby budovy, kapacity kabeláže a jističů.

Teco Wiki je znalostní databáze s technickými informacemi, návody, ukázkovými příklady zapojení a dalšími důležitými informacemi pro zákazníky firmy Teco.

Teco Support řeší online technickou podporu. Každý registrovaný zákazník sem může vložit svůj dotaz, který je systémem bezprostředně předán příslušnému řešiteli. Odpověď tazatel získá rychle, a to včetně notifikací. Současně systém umožní z dotazů a odpovědí čerpat podklady pro rozšiřování znalostní databáze Teco Wiki. V delším výhledu se tedy výrazně zlepší informovanost zákazníků a zrychlí řešení jejich požadavků. Je doporučováno, aby veškeré dotazy na technickou podporu pokládali zájemci právě prostřednictvím Teco Support.

Teco Academy je soubor instruktážních videonávodů a kurzů (webinářů). Tématu využití systémů Tecomat Foxtrot v oboru měření a regulace v technice budov je věnováno celkem šest souborů (webinářů), každý v délce desítek minut. Úvodu do programování systémů Tecomat v prostředí Mosaic (obr. 4) jsou věnovány tři webináře (každý v rozsahu přes 50 min). Technickému vybavení (hardwaru) systémů Tecomat Foxtrot (obr. 5) jsou věnovány čtyři webináře (v rozsahu od 20 do 50 min). Použití systémů Tecomat Foxtrot v řízení fotovoltaických a energetických zdrojů a energetiky budov je věnováno pět webinářů v délce mezi 10 a 20 min. Celkem šestnáct kratších videosekvencí (v jednotkách minut) je věnováno seznámení s prostředím Mosaic pro programování systémů Tecomat, dalších deset je v angličtině. V angličtině je i úvodní webinář o využití řídicích systémů Teco pro automatizaci budov a domů (přes 45 min). Předpokládá se, že soubor webinářů se bude postupně rozšiřovat o nová témata. Mohou tak posloužit (nejenom v „době covidové“) pro individuální studium zájemců o automatizaci se systémy Tecomat a pro distanční výuku studentů odborných škol.

 

Mosaic a podpora distanční výuky

Pro distanční výuku mohou být nečekaně využity dávno známé vlastnosti vývojového prostředí Mosaic. Systém je volně a neomezeně dostupný v bezplatné verzi Mosaic Lite. Další důležitou vlastností všech verzí je možnost realizovat simulovaný programovatelný automat – virtuální PLC, které má všechny vlastnosti reálného systému. Mohou s ním tak pracovat učitelé i studenti – každý na svém počítači. Distanční formou se mohou učit programování PLC podle normy IEC EN 61131-3 (což je „esperanto“ programovatelných automatů různých výrobců) a využívat k tomu uvedenou literaturu a instruktážní videa. Mohou na dálku řešit zadané laboratorní úlohy, studentské projekty a závěrečné práce, mohou spolu i soutěžit. Otevírá se tak nový prostor pro tvořivý přístup učitelů, aktivních studentů, ale i firem, které mají zájem podporovat výuku automatizace. Lze předpokládat, že mnohé zkušenosti s distanční výukou mohou být využity i po návratu do normálního stavu.

 

Příležitost k zamyšlení a vymýšlení

Doba omezených kontaktů může být pro aktivní učitele příležitostí k zamyšlení nad novými formami výuky, které lze uplatnit po návratu do normálního stavu, např. nad lepším vybavením laboratoří, nad vytvořením nebo nákupem pomůcek pro efektivní výuku a pro podporu samostatné tvořivé práce studentů, jejich přirozené hravosti a soutěživosti. Na stránkách www.tecomat.com je už delší dobu zveřejněna nabídka Výukové stavebnice Foxee. Její popis lze najít v rubrice „Řešení“, oddíl „Školní sety“. Stavebnice je produktem partnerské firmy Smart BIT (www.smart-bit.cz) a slouží jako výukový nástroj pro technické vzdělávání v oboru automatizace na principech řízení podle zásad průmyslu 4.0. Jádrem je kompaktní řídicí systém („kostka Foxee“) se zabudovaným PLC Tecomat Foxtrot. K dispozici je soubor mechanických modelů řízených soustav (např. manipulátorů, pásových dopravníků, mobilních mechanismů – obr. 6). Poskytuje dostatečný prostor pro tvořivou hravost studentů a tím i pro zajímavou a kvalitní výuku. Mechatronické učební pomůcky nabízí i sama firma Smart BIT. Zaměřuje se především na podporu vzdělávání v oboru automatizace formou školní výuky, mimoškolních aktivit mládeže, ale i na vzdělávání dospělých (učitelů, zaměstnanců firem, ale i zaměstnanců úřadů a institucí). Pořádá pro ně specializované kurzy, mnohdy netradiční „zážitkovou“ formou. Jako svou novinku nabízí kompletní model automatizovaného domu, kterým projíždí její obyvatel – miniaturní mobilní robot Ozobot. Na jeho přítomnost dům reaguje odpovídajícím způsobem (např. aktivitou osvětlení, otevíráním a zavíráním dveří). Jeho aktivitu ilustruje videozáznam na https://photos.app.goo.gl/kNUhXGxHybjjc1Kd9). Model opět řídí systémem Tecomat Foxtrot (obr. 7).

Omezení kontaktů v důsledku opatření proti nemoci covid-19 sice zkomplikovalo život firmám a školám, ale může mít i pozitivní následky. Je příležitostí pro tvořivé a odvážné jednotlivce a firmy, pro jejich originální nápady a odvážná řešení – a pro potřebné investice.

Ladislav Šmejkal, Teco a. s. a externí redaktor časopisu Automa

Obr. 1. Úvodní obrazovka stránek www.tecomat.com

Obr. 2. Tecomat Foxtrot a fotovoltaické elektrárny

Obr. 3. Tecomat Foxtrot a komplexní řízení celého objektu

Obr. 4. Úvodní obrázek k webináři Foxtrot – úvod do programování

Obr. 5. Úvodní obrázek k webináři Foxtrot – úvod do systému

Obr. 6. Možná sestava mechatronické učební pomůcky z Výukové stavebnice Foxee

Obr. 7. Model domu a jeho řízení