Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Inspekční senzor obrazu

Společnost Turck, s. r. o., rozšířila svůj sortiment o nový kamerový senzor s rozšířeným rozpoznáváním, průmyslovým komunikačním rozhraním a několika novými funkcemi. Vlastnosti a parametry senzoru lze rychle měnit. Senzor je výrobkem americké společ­nosti Banner Engineering, partnera společnosti Turck. Senzor dodávaný pod obchod­ním označením iVu Plus TG doplňuje současnou řadu kamerových senzorů iVu o pří­stroj s možností uložit do paměti až 30 různých inspekčních úloh.
 
Typickými úlohami pro použití senzoru iVu Plus TG jsou kontrola kvality, tvaru vý­robků, kontrola kompletnosti výrobků nebo úplnosti balení, kontrola osazení etikety, data trvanlivosti, uzávěrů, komponent a jejich ori­entace či kontrola kódů na výrobku (obr. 1). Senzor vybavený barevným dotykovým dis­plejem a vestavěnou pamětí, jenž nemusí být připojen k počítači, lze snadno a rych­le instalovat.
 
Senzor iVu Plus TG detekuje přítom­nost či nepřítomnost objektu, tvarovou sho­du, počet kusů apod. Úlohy jsou řešeny tak, že uložený referenční obraz objektu je po­rovnáván s objektem přítomným. Výsled­kem porovnání je rozhodnutí „dobře/špatně“. Prostřednictvím ethernetového rozhraní může komunikovat s většinou průmyslo­vých systémů. Pro jeho používání nejsou třeba zvláštní školení nebo odborné znalosti o zpracování obrazu.
 

Třídění výrobků

 
Kromě již dříve zmíněných funkcí má senzor iVu Plus TG také funkci sort (třídě­ní), díky níž rozeznává až deset různých naučených vzorů v rámci jedné inspekční úlo­hy (obr. 2). Tato funkce se uplatní např. při rozeznávání dílů na výrobní lince a kontro­le kompletnosti balení detekcí všech přítom­ných součástí.
 

Kontrola počtu a kvality

 
Další funkce obsažené v jednotce jsou funkce area (detekce obrazových bodů (pi­xelů), které mají nastavený kontrast) k detekci různorodých vlastností výrobků (obr. 3) a funkce blemish k detekci vad, jako jsou např. škrában­ce nebo barevné odlišnosti (obr. 4).
 

Kontrola tvarové shody

 
K ověřování shody tvaru výrobku s referenčním vzor­kem se používá funkce match (obr. 5). Snadné použití je pod­pořeno integrovaným osvětle­ním, nastavitelným zaostřením čoček, automatickým nastave­ním expozice a vysokou rych­lostí zpracování. Velmi odol­né pouzdro senzoru s krytím IP67 dovoluje senzor použít i v náročných provozních pod­mínkách.
 

Čtení čárových kódů

 
Vedle kamerového sen­zoru iVu Plus TG obsahu­je řada iVu Plus také senzor iVu Plus BCR pro čtení čáro­vých a maticových kódů Da­tamatrix (obr. 6). Oba mode­ly, TG i BCR, jsou dodávány buď s integrovanou, nebo ex­terní dotykovou obrazovkou (obr. 7).
 

Další služby

 
V rámci svých bezplat­ných služeb nabízí společ­nost Turck zpracování návrhu řešení dané úlohy a předlože­ní cenové nabídky. U kompli­kovaných úloh lze funkci ka­merového senzoru vyzkoušet na zařízení u zákazníka a vy­brat vhodné osvětlení a další příslušenství. Při realizaci poskytne firma kompletní dodávku včet­ně uvedení do provozu a napojení na informační systém zákazníka.
 
Obr. 1. Typické úlohy pro senzor iVu Plus TG: a) kontrola přítomnost a orientace etikety, b) kontrola kompletnosti balení, c) kontrola balení výrobku, d) kontrola tvaru výrobku, e) kontrola kompletnosti, f) kontrola kvality
Obr. 2. Funkce třídění dokáže rozeznat až deset různých naučených vzorů v rámci jedné inspekční úlohy
Obr. 3. Senzor iVu Plus TG rozeznává až deset různých naučených vzorů
Obr. 4. Funkce detekce senzoru iVu Plus TG: a) detekce různých vlastností výrobků pomocí funkce area, b) detekce vad pomocí funkce blemish
Obr. 5. Senzor iVu Plus BCR ke čtení čárových a maticových kódů
Obr. 6. Senzor iVu BCR pro čtení čárových a maticových kódů
Obr. 7. Senzory řady iVu Plus jsou dodávány s dotykovou obrazovkou