Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Inovace softwaru jako příležitost pro vzdělané zaměstnance a pro rozvoj průmyslu

Šestý společný summit ITEA (klastr pro­gramu EUREKA pro systémy a služby za­ložené na softwaru) a sdružení ARTEMIS Joint Undertaking, jež se soustřeďuje na vý­voj v oboru vestavných systémů, se konal 4. a 5. prosince 2013 ve Stockholmu. Vyzdvi­hl roli inovací v oblasti softwaru při vytváření nových příležitostí pro vzdělané zaměstnance a rozvoj průmyslu v Evropě.

 
Pro rozvinuté země je stále důležitější obor informatiky a komunikační techniky (ICT) a evropský průmysl stále více spočí­vá na vysoce vzdělaných odbornících pra­cujících ve výzkumu, vývoji, udržitelné vý­robě, dopravě, logistice a službách. Soft­ware a jeho inovace jsou v těchto oblastech klíčové. V průmyslové výrobě je rozhodu­jící vliv pokročilé automatizace. Jedině ta může pomoci Evropě v konkurenci se ze­měmi s levnou pracovní silou. Mezinárodní evropské projekty ARTEMIS a ITEA jsou významným faktorem ve směřování Evro­py k prosperitě.
 

Jeden cíl, dva nástroje

ARTEMIS a ITEA mají společné cíle, ale rozdílné nástroje. Cíle jsou velmi přes­ně a konkrétně popsány ve společné vizi ITEA a ARTEMIS-IA do roku 2030, jež vychází z evropských výzkumných a vývo­jových priorit. Základním prvkem je spolu­práce výzkumných společností a průmys­lu. Podporovány jsou přitom malé a střední podniky, ale také investice velkých podni­ků do komercionalizace výzkumu a vývoje ve společných projektech s výzkumníky a malými firmami.
 

Dosažené úspěchy

Summit předvedl to, čeho se již podařilo dosáhnout. Na rozsáhlé výstavě byly prezen­továny jednotlivé projekty – letos s tematicky zaměřenou sekcí smart cities.
 
Plenární část programu zahájili Rudolf Haggenmüller, předseda ITEA 2, a Heinrich Daembkes, prezident ARTEMIS-IA. Dále vy­stoupili Daniel Johansson, státní sekretář mi­nisterstva pro informatiku a energetiku Švéd­ska, Sten Nordin, starosta Stockholmu, a Ulf Wahlberg, viceprezident společnosti Ericsson pro vztahy s průmyslem a výzkumem. Na ranním zasedání byl oficiálně představen do­kument ITEA & ARTEMIS-IA High-Level Vision 2030: Opportunities for Europe.
 
Kromě diskuse u jednotlivých posterů na výstavě projektů byly pro účastníky při­praveny čtyři přednáškové sekce s tématy jako např. objektově orientovaný web, lid­ský faktor při navrhování interakce mezi člo­věkem a strojem, open source open ecosys­tem, nová technika a velké výzvy moderní­ho průmyslu.
 
Druhý den proběhla jednání ITEA Family Session a ARTEMIS Community Session. Byla udělena ocenění ARTEMIS Rocognition Award a ITEA Excellence Awards. Následo­vala panelová diskuse na téma inovace soft­waru: posílení kvalifikovaných zaměstnání a průmyslu.
 

Švédské priority v oblasti výzkumu a vývoje

Daniel Johansson, státní sekretář švédské­ho ministerstva pro informatiku a energeti­ku, hovořil o prioritách švédského výzkumu a vývoje v oblasti informatiky a komunikač­ní techniky. Program „digitalizace“ Švédska se zaměřuje na několik základních oblastí:
  • reakce na demografické změny a stárnutí populace,
  • zkvalitnění vzdělávání,
  • zvýšení prosperity venkova,
  • udržitelný způsob života s omezením ne­gativních dopadů na životní prostředí.
K tomu existuje několik prioritních sek­torů, jež se zaměřují na jednu nebo několik z uvedených oblastí. Například v reakci na stárnutí obyvatelstva se rozvíjí sektor infor­mační podpory zdravotnictví a domácí péče. Ke zlepšení podmínek života na venkově při­spívají projekty elektronizace státní správy a soudnictví, regionální strategie digitaliza­ce a vytváření širokopásmové komunikační infrastruktury dostupné velké části obyvatel. K omezení negativních vlivů života na život­ní prostředí a současně ke zvýšení prosperity venkova přispívá rozvoj chytrých sítí, smart grids, které umožňují lépe využívat malé, lo­kální zdroje energie a posilují roli odběratele na trhu s elektřinou.
 
K iniciativě rozšíření širokopásmového připojení jen malou poznámku, kterou ve své přednášce uvedl Ulf Wahlberg z firmy Ericsson, když hovořil o sítích 5G: pojem „pokrytí“ mobilními sítěmi se mění a větši­ně obyvatel nestačí mít alespoň nějaký sig­nál pro uskutečnění hovorů, ale chtějí mít kvalitní a spolehlivý signál pro přenos dat a videa; bez něj o pokrytí nelze mluvit..
 
Na přednášku Daniela Johanssona naváza­la Charlotte Brogrenová, generální ředitelka švédské vládní agentury pro podporu technic­kého vývoje a inovací VINNOVA. VINNOVA ve svém úsilí posílit spojení výzkumu, vývo­je a inovací staví na třech základních princi­pech: spojit, katalyzovat, stimulovat.
 
Spojit, protože spolupráce je pro inovace klíčová. Jde o vzájemné obohacování mezi různými obory výzkumu a vývoje a navázá­ní kontaktů mezi lidmi z různých institucí.
 
Katalyzovat, protože švédská vláda dává hodně prostředků na základní výzkum a cí­lem agentury je podnítit využití výsledků to­hoto výzkumu na domácí půdě, aby výsled­ky švédských vědců přinášely prospěch oby­vatelům Švédska.
 
Stimulovat, protože zejména malé a střed­ní firmy zabývající se inovačním podnikáním se pohybují v oblasti velkého rizika a pobíd­ky potřebují.

Petr Bartošík