Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Iniciatíva Európskej komisie ako podpora priemyselnej bezpečnosti

číslo 2/2004

Iniciatíva Európskej komisie ako podpora priemyselnej bezpečnosti

Aplikácia normy IEC 61508 (Functional Safety of E/E/PES – Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických systémov) sa v priebehu niekoľkých rokov ukázala vo viacerých ohľadoch ako problematická. Z tohto dôvodu Európska komisia (EC) iniciovala projekt harmonizácie aplikácie IEC 61508, ktorý má v čo najkratšom čase zabezpečiť využitie výhod, ktoré norma ponúka v záujme zvyšovania bezpečnosti prevádzkovania, ochrany osôb a majetku pri súčasnej redukcii investičných a prevádzkových nákladov.

V septembri 2001 bola vypísaná súťaž na realizáciu tohoto projektu, ktorá by pozostávala z vypracovania metodických pokynov ako podporného materiálu pre dosiahnutie bezpečnosti priemyselných procesov pre štáty EU a pre tie, ktoré sú v prístupovom procese. Tieto podklady by mali urýchliť jednotnú interpretáciu princípov tejto normy a uľahčiť jej zavádzanie do praxe. Zároveň by sa tým mala zlepšiť komunikácia medzi regulačnými orgánmi a všetkými subjektami, ktoré sú aktívne v procese výroby a zavádzania bezpečnostných systémov.

V máji 2002 bolo ukončené výberové konanie. Víťazom súťaže sa stala spoločnosť SIPI (Safety In Process Industries), ktorá začala s realizáciou projektu v júni toho istého roku. Projekt, ktorý bol spoločnosťou predložený, počítal s dvoma etapami. V prvej etape sa zrealizuje dvanásť workshopov v rôznych krajinách, ktoré prejavia o to záujem. V druhej etape by sa mal spracovať štruktúrovaný materiál, ktorý by bol prístupný na internetovej stránke www.sipi61508.com. Materiál poskytne veľmi rozsiahle podklady získané počas workshopov, v ktorých budú k dispozícii príspevky o aktuálnych príkladoch implementácie, prepojenia a odkazy na súvisiace materiály, vzorové ukážky bezpečnostných funkcií, pomôcky, rozbory a odporúčania.

Práce, ktoré realizuje SIPI, sú v súlade s aktivitami európskeho Rámcového systému IV, projektu CUIG (Core User Interest Group in Programable Safety related Systems – EP 24500). Koordinátormi projektu SIPI sú zástupcovia významných firiem, ako sú ABB, HIMA a Aston Dane. Riadiacim orgánom SIPI je tzv. TGL (Technical Liaison Group), ktorý má rozhodujúcu úlohu pri organizovaní lokálnych workshopov v tom zmysle, aby sa zabezpečil výber reprezentatívnych účastníkov pre daný región. Členmi TGL sú firmy alebo spoločnosti z krajín, ktoré organizujú workshopy. Spoločnosti D-Ex Limited s. r. o. (výhradný distribútor bezpečnostných systémov firmy HIMA) a AŽD Praha s. r. o. boli uznané ako významné subjekty v SR a ČR. Z rozhodnutia koordinátorov projektu budú tieto dve spoločnosti organizovať workshop v Prahe, ktorý by mal mapovať situáciu v ČR a SR. Termín tejto akcie, ktorá sa uskutoční v Prahe v hoteli Krystal, je 23. až 24. marca 2004 (http://www.sipi61508.com).

Potenciálni účastníci workshopu majú na uvedenej internetovej stránke k dispozícii podrobnú informáciu o projekte SIPI aj o pripravovanom workshope (pozri Events Calendar – info). Záujem zúčastniť sa workshopu predpokladá vyplnenie dotazníka, ktorý možno nájsť na internetovej stránke. Rokovacou rečou bude angličtina, tlmočenie sa nezabezpečuje. Program sa bude odvíjať od dvoch hlavných referátov, z ktorých by mali vzísť problémové otázky. Tie môžu vyplynúť aj z individuálnych príspevkov účastníkov. Účastníci potom budú rozdelení do dvoch pracovných tímov. Predpokladá sa ich aktívna účasť na prediskutovaní načrtnutých problémov.

Prijmite, prosím, pozvanie na toto zaujímavé a prospešné stretnutie. Je to príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti s inými, ktorí môžu byť o krok vpredu. Zároveň je to príležitosť môcť zasiahnuť do celoeurópskeho diania v oblasti priemyselnej bezpečnosti.

Ing. Jozef Vass,
D-Ex Limited spol. s r. o.

Inzerce zpět