Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Informace o evropském trhu s pneumatickými a hydraulickými pohony

číslo 1/2004

Informace o evropském trhu s pneumatickými a hydraulickými pohony

Známá mezinárodní poradenská společnost Frost & Sullivan nabízí v rámci svých služeb mj. sérii zpráv o situaci na evropských trzích s pneumatickými a s hydraulickými pohony a jejich komponentami. Úvodem své nabídky společnost stručně charakterizuje současnou situaci v obou uvedených segmentech trhu.

Pneumatické pohony a komponenty

Trh s pneumatikou se v Evropě v současné době nachází v kritickém stadiu vývoje.

S tím, jak technický vývoj pokračuje směrem ke komunikačním protokolům a bezdrátovému přenosu dat, se zdokonalují elektrické pohony nabízející uživatelům stále dokonalejší funkce nastavování polohy. Pneumatické pohony jsou sice univerzálně použitelné a poměrně levné, ale takové schopnosti přesného nastavení polohy nemají. Z aplikací vyžadujících velmi přesné nastavování polohy jsou tudíž vytlačovány. Vliv má také skutečnost, že největším uživatelem pneumatických pohonů jsou tradičně výrobní odvětví s nízkou technickou úrovní, vyznačující se malými tempy růstu a větší citlivostí k projevům celkového hospodářského poklesu. Pneumatika, třebaže má velmi pevnou pozici např. při výrobě automobilů a v potravinářství, neustále ztrácí pozice v polovodičovém průmyslu a podobných high-tech odvětvích.

Zostřující se soutěž na trhu s elektrickými pohony současně nutí výrobce pneumatických pohonů stále agresivněji konkurovat jeden druhému. S tím, jak levní asijští výrobci pokračují ve zvětšování svého podílu na trhu cestou cen na hranici rentability kombinovaných s agresivními růstovými strategiemi, se trh s pneumatikou stává stále méně lukrativním.

Hydraulické pohony a komponenty

Na rozdíl od chřadnoucího trhu s pneumatikou se evropský trh s hydraulickými pohony nachází ve stadiu pomalého až středně rychlého růstu. Příčinou zpomalení růstu zájmu koncových uživatelů o hydraulické pohony a komponenty jsou zejména potíže, se kterými se potýkají významné světové ekonomiky. Přestože co do kvality nastavování polohy a poměrného zdvihu jsou hydraulické pohony jedinečné a zatím nepřekonané, nutí negativní vliv hydraulických kapalin na životní prostředí některé koncové uživatele k tomu, aby své potřeby při vyvozování pohybu či nastavování polohy uspokojovali jinými způsoby.

Koncové uživatele hydraulických pohonů lze snadno rozdělit na dvě primární skupiny – mobilní a průmyslovou. S mobilními aplikacemi hydraulických pohonů se lze setkat především v zemědělských strojích, dopravní technice a stavebních strojích a zařízeních. Mezi hlavní průmyslové aplikace patří zejména použití hydraulických pohonů při nespojitých i spojitých technologických procesech koncovými zákazníky ze skupin zahrnujících mj. také hutní závody, továrny na protlačování hliníku a slitin lehkých kovů apod.

V důsledku trvalé převahy několika velkých dodavatelů se zde současný trh vyznačuje mj. ostrou konkurencí. Větší podniky pohltily mnoho menších firem zaměřených na specializované řady produktů, a mohou tudíž nabízet zákazníkům širší sortiment při současném větším podílu na trhu. Malí výrobci jsou tak často nuceni lákat koncové zákazníky nízkými cenami. Protože slučování podniků, tzv. konsolidace trhu, stále pokračuje, očekává se i další vyostřování konkurence. Větší společnosti totiž budou zkoušet přetahovat koncové zákazníky svých konkurentů.

Informace od firmy Frost & Sullivan

Aby měli větší naději uspět na současných náročných trzích, je pro výrobce a dodavatele pneumatických i hydraulických pohonů a jejich komponent důležité poznat své konkurenty i celkový charakter současných trhů. V tom jim mohou být nápomocné informace nabízené společností Frost & Sullivan během loňského i letošního roku formou předplatného výzkumných zpráv. V dalším je stručně představena nabídka těchto služeb pro léta 2003 a 2004. Technické, metodické i komerční podrobnosti nabídky lze nalézt na http://www.frost.com.

2003 European Pneumatics Market Information Service
Společnost Frost & Sullivan byla první, kdo se začal systematicky věnovat průzkumu trhu s pneumatikou. Všechny její zprávy o stavu tohoto odvětví se setkaly s kladným ohlasem a následně posloužily mnoha firmám při tvorbě jejich strategie. Na základě dosavadních úspěšných zkušeností s vydáváním zpráv o situaci na trhu s pneumatikou nabídla společnost v roce 2003 zájemcům o své produkty pod názvem 2003 European Pneumatic Components and Accessories Market Information Service možnost předplatit si jejich doručování na rok dopředu. Výhled na příštích jedenáct let, podrobně členěný podle typu výrobku, území, oblasti použití a analýzy scénářů (analýza možných důsledků působení různých sil a omezení na trhu), což každá zpráva obsahuje, představuje pro příjemce informací solidní základ pro tvorbu současné i budoucích výrobních strategií.

V rámci tohoto projektu je postupně vydávána série výzkumných zpráv s názvy:

  1. Pneumatic Actuator & Motion Control Components.
  2. European Pneumatic Air Preparation Accessories & Components.
  3. European Pneumatic Valves Market.
  4. Miniature and Sub-Miniature Pneumatic Markets.

2004 European Hydraulics Market Information Service
Sada zpráv zařazených do programu předplatného pod hlavičkou 2004 European Hydraulic Market Information Service byla koncipována ve spolupráci s několika předními světovými výrobci hydraulických pohonů a jejich komponent tak, aby během roku 2004 přinesla ucelené podrobné kvantitativní i kvalitativní strategické informace o odvětví. Předměty zájmu budou dynamika trhu, konkurenční strategie, vývoj skupin zákazníků a nabízené příležitosti, informace o distribučních kanálech, trendy v oblasti metod i produktů, hnací síly a omezení působící na trhu aj. Tato informační služba je, obdobně jako předplatné zpráv o trhu s pneumatikou, určena jako podpora evropských dodavatelů hydraulických zařízení při navrhování jednoznačné konkurenční orientace a tvorbě klíčových strategických rozhodnutí v blízkém a střednědobém horizontu. Členy zpracovatelského týmu jsou specialisté v oborech hydraulických pohonů a průzkumů trhu se zkušenostmi z několika projektů strategického průzkumu přímo spjatých právě s trhy komponent pro hydrauliku.

V nabízené řadě bude v určených termínech v období od února do prosince roku 2004 vydáno šest jednotlivých zpráv s názvy:

  1. European Hydraulic Pump Markets.
  2. European Reservoir, Filter and Accumulator Markets.
  3. European Hydraulic Valve Markets.
  4. European Hydraulic Motor Markets.
  5. European Hydraulic Actuators Markes.
  6. European Hydraulic Accessories & Hydrostatic Transmission Markets.

Každá ze zpráv bude obsahovat podrobný průzkum a analýzu trhu z hlediska dané hydraulické komponenty.
[Tiskové materiály Frost & Sullivan, listopad 2003.]

(sk)

Inzerce zpět