Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

IMProVET – projekt pro podporu výuky

Zkratka IMProVET (Innovative Methodology for Promising VET Areas) označuje mezinárodní výukový projekt, realizovaný v rámci programu Leonardo da Vinci. Je financován Evropskou komisí. Projekt IMProVET je zaměřen na přípravu kvalitních studijních materiálů, zejména v elektronické podobě. Cílovou skupinou jsou především studenti středních odborných škol a jejich učitelé, avšak využití materiálů je univerzální a poslouží i jiným zájemcům o moderní techniku a související teorii. Jednotlivé kurzy byly vybrány středními školami s ohledem na aktuálnost témat a potřeby výuky.

Hlavním řešitelem projektu IMProVET je Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Autory kurzu jsou odborníci z univerzit a průmyslových podniků čtyř zemí EU: FEL ČVUT v Praze, Kybertec, s. r. o., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita v Mariboru (Slovinsko), Katalánská univerzita v Barceloně (Universitat Politčcnica de Catalunya) a společnost Siemens Program and System Engineering (Bratislava).

Témata jednotlivých kurzů souvisejí s moderní technikou komunikací, informatikou a automatizací. Tématy kurzu NGN (Next Generation Network – sítě příští generace) jsou: optické vlákno, optická síť, digitální televize, přenos signálu s využitím protokolu IP, architektura a protokoly IPTV a technologie v přístupových sítích. Kurz Informační a síťová bezpečnost se zaměřuje na informační bezpečnost: škodlivý software, antivirové programy, bezpečnostní služby a mechanismy, základy kryptografie, digitální certifikáty a správa klíčů, bezpečnost síťových služeb, vnější zabezpečení a bezpečnost v bezdrátových sítích. Kurz Sítě a IPv6 popisuje vlastnosti internetového protokolu IPv6, především formát datagramu, adresy, ICMPv6, rozpoznávání sousedů, autokonfiguraci, DHCPv6, systém doménových jmem a mobilitu zařízení v IPv6. Kurz Mobilní sítě se zaměřuje na mobilní síť 2. generace (GSM), na sítě systému UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), LTE/A (Long Term Evolution/Advanced), sítě vytvořené ad hoc, mnohabodové distribuční systémy, služby s určováním polohy a na aktuální trendy v mobilních komunikacích. Tématem kurzu Multimédia je především technika číslicového zpracování analogových signálů, např. vzorkování a kvantování analogových signálů (jednorozměrné i dvourozměrné), vztah mezi časovou a frekvenční oblastí, konvoluce, přenosová funkce, různé typy transformací, číslicová filtrace signálu, filtry FIR a IIR a dále návrh a simulace v Matlabu. Kurz Logické a číslicové systémy seznamuje s důležitými tématy automatizační techniky, především s prostředky pro realizaci logických a číslicových systémů, s kombinačními logickými funkcemi a Booleovou algebrou, realizací pevnou logikou a programem, s jazyky PLC podle normy IEC 61131-3 a jinými jazyky, se sekvenčními logickými funkcemi, jejich synchronní a asynchronní realizací, intuitivním návrhem, se základními typy sekvenčních systémů (se vstupní pamětí, konečné automaty Mealyho a Mooreova typu), s přechodovými grafy a vývojovými tabulkami a s programovými prostředky Grafcet a SFC. Poskytuje základní pojmy z oboru fuzzy logiky a neuronových sítí.

Veškeré materiály kurzů (obr. 1) jsou k dispozici v češtině a v angličtině, vybrané kurzy navíc ve slovenštině, slovinštině, španělštině a švédštině – ve formátu vhodném pro elektronické čtečky (jako varianta je připravována i tisknutelná verze) a rovněž ve verzi pro LMS (např. Moodle). Pro podporu vý­uky jsou připraveny i pracovní listy, s jejichž pomocí si studenti budou moci nové poznatky ověřit a upevnit. Ke každému kurzu bude k dispozici samostatný test.

Doplňkovým výstupem řešení projektu je on-line slovník odborných výrazů, které mají vztah k tématům jednotlivých kurzů. Slovník je osmijazyčný (angličtina, němčina, francouzština, španělština, čeština, slovenština, slovinština a švédština) a má dvě části – překladovou a výkladovou. Překladová část obsahuje 2 400 výrazů v každém z uvedených jazyků. Tato část je multimediální – všechny výrazy jsou k dispozici také v akustické podobě (ve většině případů namluvené rodilými mluvčími). Výkladová část obsahuje definice nebo krátký popis daného výrazu a je prozatím dostupná pro stovku vybraných výrazů z překladového slovníku – a to opět ve všech osmi jazycích.

Všechny popsané materiály jsou již uplatňovány v běžné výuce na vybraných středních školách v rámci pilotního ověřování. Po skončení pilotního běhu je předpokládáno jejich využití v mnohem širším měřítku. Kurzy jsou koncipovány modulárně, aby si zájemci mohli z obsahu vybírat jednotlivé části podle svých skutečných potřeb. Do 15. října 2013 (přinejmenším) je garantován bezplatný přístup ke všem výukovým materiálům. Více informací lze nalézt na webovém portálu projektu improvet.cvut.cz. Zde jsou rovněž k dispozici i výukové materiály.

[Informace FEL ČVUT v Praze.]

(šm)

Obr. 1. Ukázka stránky s textem kurzu