Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

iFIX v. 2.6 jde dále po cestě úspěchu

číslo 4/2002

iFIX v. 2.6 jde dále po cestě úspěchu

Nová verze systému SCADA/HMI (Supervisory Control And Data Acquisition/Human Machine Interface) je dalším vylepšením již ověřeného produktu, který je nosnou částí produkce firmy Intellution.

Základní vlastnosti

Shrňme ve zkratce vlastnosti, které jsou uživateli systému iFIX v. 2.6 k dispozici. Jsou to především:

  • Výkonnost a konektivita: jelikož iFIX je rozšířitelný otevřený systém, založený na průmyslových standardech, jsou vývoj, integrace a rozšiřování jeho aplikací mnohem jednodušší, než je tomu u systémů čistě firemních (proprietárních).

  • Metoda globálních objektů umožňující provádět změny na jednom počítači systému iFIX, přičemž se vše okamžitě projeví ve všech ostatních uzlech sítě, což výrazně zkracuje vývoj aplikací. Globálními objekty mohou být tabulky barev, symbolických významů, proměnných, modulů VBA apod.

  • Rámec iCORE: základem systému iFIX je patentovaná metoda iCORETM, s jejímž použitím jsou integrovány inovační techniky firmy Intellution se standardy Microsoft DNA, VBA, OPC, ODBC/SQL, Secure Contaiment apod.

  • Integrovaná podpora VBA 6: systém iFIX používá pro tvorbu aplikačních úloh stejný skriptový jazyk, jako je běžné např. v MS Excel, Access apod. Podpora VBA v. 6 je zahrnuta přímo v systému iFIX.

  • Distribuovaná síťová architektura klient/server poskytující systému iFIX maximální možnou provozní flexibilitu. Tomuto rysu, zvláště významnému, se v dalším textu věnujeme podrobněji.

Distribuovaná síťová architektura, rozšířitelnost

Díky distribuované architektuře klient/server a z ní plynoucí značné flexibilitě je systém iFIX použitelný v rozmezí od jednoduché samostatně stojící aplikace s funkcemi SCADA/HMI až po rozsáhlou síťovou aplikaci s několika distribuovanými servery SCADA a vzdálenými klienty HMI.

Servery SCADA
Server SCADA systému iFIX obsahuje databázi technologických proměnných a zabezpečuje spojení s I/O zařízeními. K dispozici je mnoho datových struktur, zahrnujících analogové a binární I/O, bloky výpočtů, výstražná hlášení, časovače, funkce přímého číslicového a statistického řízení procesu (DDC, SPC), příkazy SQL aj. S použitím časových značek reálného času poskytuje každý server SCADA údaje ostatním aplikacím, ať už od firmy Intellution, od třetích stran anebo zákaznickým. Příslušné aplikace mohou pracovat na tomtéž počítači jako server nebo na libovolně mnoha počítačích v lokální síti, internetu a nebo intranetu.

iClientTM

iClient je standardní klientský program značky Intellution, nainstalovaný na pevném disku klientského počítače. Uživatelům s příslušnou autorizací zpřístupňuje všechna data ve všech serverech SCADA v síti. Jako klientské mohou pracovat všechny aplikace používající technologická data, např. vizualizace, časové průběhy, výstrahy, výpisy protokolů atd. Z klientské úrovně může uživatel také upravovat on-line zobrazení technologie, přidávat záznamy do databáze proměnných v serveru SCADA a modifikovat je apod.

iClientTSTM
iClientTS je současně plnohodnotný standardní iClient a webové řešení tenkého klientu, umožňující využívat terminálové služby MS Windows 2000. Z libovolného počítače s nainstalovaným iClientTS má uživatel neomezený přístup ke všem serverům SCADA v síti iFIX. Pro každý klient běží na straně Terminal Serveru jedna aplikace iClientTS. Klientem může být podle výběru systém Windows 2000, NT, ME, 98, 95, CE 3.0 aj.

iWEB Server
iWEB Server je další řešení tenkého klientu v systému iFIX. Slouží k distribuci údajů dalším uživatelům. Při jeho použití jsou zobrazení technologie ve formátu iFIX po konverzi do formátu HTML publikována na webovém serveru a následně na úrovni prohlížeče na klientském počítači animována reálnými daty z příslušného serveru SCADA.

Přednosti architektury iFIX
Distribuovaná architektura klient/server systému iFIX kombinuje distribuované servery (servery SCADA) s distribuovanými klienty (iClient, iClientTS, popř. iWEB Server). Uživateli se však iFIX navenek jeví jako ucelený systém. Každý počítač má svoje jméno uzlu a každý údaj má svůj název proměnné (tag). Aplikace pracující kdekoliv na síti získává data použitím odkazu na jméno serveru SCADA, název proměnné a název pole, jako např. aktuální hodnota proměnné.

Jakmile jsou aplikace vytvořeny, mohou bez modifikace pracovat v libovolném systému iFIX. Například zobrazení přesunuté ze serveru SCADA v dozorně na počítač iClient na pracovišti technologa se bude okamžitě automaticky, aniž by byly nutné jakékoliv další modifikace, odkazovat na původní server SCADA.

Úspora a predikovatelnost nákladů při rozšiřování

Obr. 1.

Po přidání počítače do běžného systému SCADA/HMI založeného na jednoduchém síťovém propojení je každý údaj z databáze technologických proměnných v novém počítači zařazen i do databází stávajících počítačů. To je nejen pracné, ale navíc je přitom často překročena přípustná velikost databáze technologických proměnných a vzniknou dodatečné náklady v důsledku nezbytného dokoupení licence.

Naproti tomu systém iFIX umožňuje, díky své distribuované architektuře klient/server, přidat nový počítač jednoduchým připojením do sítě. Přidávat záznamy do databáze proměnných systému a poté je upravovat je jednoduché – stačí změnit údaj ve zdroji (serveru) a změna se automaticky uplatní na všech klientských pracovištích (obr. 1). Všechna data ze všech počítačů jsou dostupná všem účastníkům v síti. Při přidávání nového serveru i klientského pracoviště do systému nejsou nutné žádné další úpravy týkající se ostatních počítačů v síti, a celý postup je tudíž jednoduchý a snadno předvídatelný.

Komponenty systému iFIX jsou jako součást elektronizace výrobního procesu, tzv. e-Manufacturing, výzvou pro výrobce do blízké budoucnosti. Jejich využívání již nyní zefektivňuje investice a dává informacím z výrobního procesu ekonomicko-obchodní rozměr.

Ing. Patrik Izakovič, UNIS Slovensko s. r. o.
(unis@unisslovensko.sk),
Ing. Miroslav Behúň, Termoreg s. r. o.
(termoreg@nextra.sk)

UNIS
Jundrovská 33
624 00 Brno
tel.: 05/41 51 51 11
fax: 05/41 21 03 61
e-mail: unis@unis.cz
http://www.unis.cz

Inzerce zpět