Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Historie a současnost EAN, UCC a GS1

číslo 8-9/2005

Historie a současnost EAN, UCC a GS1

V referátu je stručně uvedena historie snah o unifikaci a standardizaci označování produktů ve výrobě, při distribuci a v prodeji ve světě a v České republice. Zmíněny jsou především organizace UCC a EAN, jejichž spojením později vzniklo sdružení EAN International, nyní přejmenované na GS1. Popsána je i činnost členské organizace GS1 v České republice.

Informace byly čerpány především z tiskových materiálů a z webových stránek GS1 a EAN ČR. Na tyto webové stránky (http://www.gs1.org a http://www.ean.cz) lze odkázat i zájemce o hlubší informace.

Historie unifikace označování produktů

Snahy o standardizované označování produktů, umožňující jejich identifikaci ve výrobě i při prodeji, nejsou nijak nové. Zpočátku, v 70. letech dvacátého století, to byli především američtí výrobci a zpracovatelé potravin a distribuční firmy, kteří měli zájem vytvořit společný standard pro označování zboží. Jejich snahy vyústily v roce 1973 ve vytvoření univerzálního kódu výrobků – UPC (Universal Product Code), založeného na lineárním čárovém kódu. O udržování standardu a osvětovou činnost se staral výbor UCC – Uniform Product Code Council.

Evropští výrobci a prodejci zboží, nejen potravinářského, následovali americký příklad a založili v roce 1977 asociaci EAN – European Article Numbering Association – a vytvořili kód EAN-13, plně kompatibilní s americkým UPC. Spolupráce mezi americkým výborem UCC a evropskou asociací EAN tím však rozhodně neskončila, naopak. V roce 1988 obě organizace společně vytvořily kód Code 128 s větším obsahem informací, než měly EAN-13 a UPC, a v následujících letech vznikaly další společné pracovní skupiny a společné projekty a koordinovány byly i snahy o začlenění metod identifikace do mezinárodních standardů. Vývoj se soustředil na vývoj rozměrově úsporných kódů, na metody softwarového zpracování informací a na scénu nastoupila i radiofrekvenční identifikace – RFID.

EAN.UCC

V současné době je asi nejznámějším produktem, vyvinutým oběma skupinami na samém konci 90. let, systém EAN.UCC. Je to standardizovaný celosvětový systém kódování a identifikace zboží (od spotřebitelských, přes obchodní, distribuční až po přepravní jednotky), služeb a organizací. Je využíván jak pro prvotní automatizovaný sběr dat (snímání čárového kódu), tak i pro následný elektronický přenos a zpracování takto získaných informací. Díky svému rozšíření, technické dostupnosti a vysoké úrovni standardizace je tento systém základním předpokladem pro využívání moderních metod řízení obchodních a výrobních organizací. Součástí systému EAN.UCC jsou standardy pro čárové kódy využívané v systému EAN.UCC, které se uplatňují při registraci, kontrole a sledování pohybu zboží v celém zásobovacím řetězci, a dále specifikace jednotlivých číselných struktur, tzv. identifikační čísla EAN, která jsou díky své jednoznačnosti ideálními klíčovými prvky v informačních databázích obchodních partnerů. Systém rovněž zahrnuje komunikační standard EANCOM pro elektronickou výměnu dat.

Vznik EAN International a GS1

V roce 2002 spolupráce EAN a UCC vyústila ve vstup UCC do EAN (společně s kanadskou organizací ECCC – Electronic Commerce Council of Canada) a založení sdružení EAN International. Protože název EAN International se novým americkým členům zdál přece jen příliš „evropský„, bylo na valném shromáždění v červnu 2003 rozhodnuto o změně názvu na GS1.

Změna názvu však není jen výrazem mezinárodní působnosti nového sdružení, ale má odrážet i změny v technickém rozvoji systémů identifikace a lépe vyjadřovat cíle sdružení. Hlavní náplní činnosti GS1 je pečovat o další vývoj EAN.UCC jako globálního systému standardů podporujících dodavatelské řetězce.

Pod hlavičkou GS1 byly nově zřízeny dvě dceřiné organizace. Jedna se zaměřením na globální datovou synchronizaci (GDSN inc.) a druhá se zaměřením na vývoj a řízení standardu pro radiofrekvenční identifikaci (EPCglobal inc.). Cílem obou těchto společností je snaha o výrazné posílení projektové orientace celé organizace směrem k reálnému byznysu a také zajištění lepšího servisu pro uživatele systému EAN.UCC.

GS1 je tvořena jednotlivými členskými – většinou národními – organizacemi GS1. Ty se starají především o alokaci unikátních čísel produktů, vzdělávání v oblasti identifikace zboží a elektronické výměny informací (EDI – Electronic Data Exchange), šíření informací o příslušných standardech a o další vývoj systémů identifikace.

EAN v České republice

V České republice se systém EAN.UCC plošně rozšířil především po roce 1989, ačkoliv kódy EAN a UPC se zde využívaly již od počátku 80. let. Rozšíření EAN.UCC vyvolalo potřebu vzniku národního sdružení, a tak i u nás vznikla v roce 1993 organizace EAN ČR. V souladu se závěry zmíněného valného shromáždění v roce 2003 také EAN ČR od ledna 2006 oficiálně změní svůj název na GS1 Czech Republic.

Předmětem činnosti EAN ČR je zavádění a podpora využívání systému EAN.UCC v souladu se standardy GS1, národní i mezinárodní koordinace, poradenská, informační, publikační i školící činnost, podpora a odborná garance projektů umožňujících zjednodušení výměny informací mezi obchodními partnery a dále zastupování zájmů zástupců zapojených ve sdružení ve všech otázkách souvisejících s využíváním systému EAN.UCC.

Od toho se odvíjí i základní aktivity EAN ČR, které jsou zaměřeny na správu systému, služby pro již zapojené organizace a registraci nových organizací do systému EAN.UCC a na poradenskou činnost související s implementací specifikací GS1 do obchodní praxe v ČR. Pod patronací EAN ČR probíhá pravidelně několik seminářů.

Pro sdružení EAN Česká republika jsou změny na úrovni GS1 významné především svým dopadem na regionální uspořádání v rámci Evropské unie. S účinností od 1. ledna 2005 se dohodlo 24 národních členských organizací ze zemí Evropské unie, včetně EAN ČR, na založení GS1 Europe. I když se nejedná o právní subjekt, GS1 Europe disponuje vlastním rozpočtem, ze kterého jsou hrazeny odsouhlasené aktivity.

Prioritou této platformy je prosazování systému EAN.UCC, harmonizace implementací v rámci společného evropského trhu a snaha o eliminaci všech odlišností, a to jak ve výkladu standardů, tak i při konkrétních aplikacích v praxi. Důležité je rovněž zvýšení tlaku na významné nadnárodní obchodní a dodavatelské společnosti. Ty ovlivňují úroveň implementace standardních řešení a rozvoj nové techniky. Proto je prioritním zájmem GS1 Europe, aby tyto společnosti v rámci svých lokálních rozvojových programů důrazněji uplatňovaly přijatá globální rozhodnutí.

Hlavní činnost GS1 Europe je pro letošní rok koncentrována do čtrnácti evropských projektů, z nichž většina bude ukončena ještě v letošním roce. S výjimkou projektu orientovaného na zdravotnictví, který je zpracováván externími specialisty, jsou všechny ostatní projekty řešeny v pracovních skupinách složených téměř výhradně z pracovníků národních členských organizací. EAN ČR se podílí na harmonizačních projektech v oblasti elektronické výměny dat a na projektu harmonizace standardní paletové etikety v provedení UCC/EAN 128.

(Bk)