Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Hannover Messe překvapil silnými tématy a zájmem vystavovatelů i návštěvníků

Loňský veletrh Hannover Messe byl vel­mi poznamenán hospodářskou krizí i nepří­zní osudu. Můj dojem z něj byl natolik špat­ný, že jsem se rozhodl letos do Hannoveru necestovat. Ovšem kolega z časopisu Elek­tro mě přesvědčil, abychom se přece jen na veletrh vydali.
 
Musím uznat, že letos to byl úplně jiný vele­trh než loni. Vystavovatelé zde opět, jako před lety, představovali novinky, zástupci němec­kých oborových svazů hýřili optimismem (viz článek na str. 10) a zájem návštěvní­ků byl nad očekávání dobrý.
 
Další odstavce se budou věnovat jen několika samo­statným přehlídkám v rámci veletrhu Hannover Messe, a to těm, které jsou našim čtenářům nejbližší.
 

Průmyslová automatizace

 
Automatizace zůstává jedním z klíčových témat veletrhu, ať je to automa­tizace strojní výroby, au­tomatizace procesní výro­by nebo automatizace technických zařízení budov. Letos byla velká pozornost věnová­na efektivnímu využívání energie v průmyslu. Protože je to jedno ze zdůrazněných té­mat příštího čísla časopisu Automa, ještě se v něm k Hannover Messe vrátíme, zejména k diskusnímu fóru Efficiency Arena, které po­řádala společně sdružení ZVEI a NAMUR.
 
Průmyslová automatizace se vyznačuje stále silnějším spojováním dílčích automati­zovaných výrobních sekcí do jediného celku. Proto také roste význam průmyslových sběr­nic a komunikačních systémů. Data je ovšem nutné také zpracovat, aby mohla být využita k optimalizaci výrobních procesů. K tomu je zapotřebí průmyslová informační a výpočet­ní technika. Obojí, jak komunikační sítě, tak průmyslové informační systémy (tj. jejich hardware i software), byly na veletrhu sil­ně zastoupeny a vystavovatelé zde předvedli nejnovější inovace – např. v rámci diskusní­ho fóra Industrial IT Forum.
 
Na veletrhu se představila také robotika. Bylo zde patrné stále širší uplatnění mobil­ních robotů, a to nejen ve veřejném sektoru, ale i v průmyslu. Jmenujme např. roboty pro automatické čištění panelů fotovoltaických elektráren nebo pro automatickou dopravu polotovarů ve výrobních závodech.
 

Digital Factory

 
Digital Factory, česky digitální továrna, je v moderní automatizaci až nadužívaný termín. Vystavovatelé na veletrhu Hanno­ver Messe se snažili přesvědčit, že to není jen další prázdný trendový výraz, ale že se za ním skrývají užitečné nástroje pro zvyšování efektivity výroby. Návštěvníci se za­jímali především o nástroje, které umožňují spolupráci různých závodů, třeba i geogra­ficky velmi vzdálených, a o nástroje umož­ňující modelování a posléze řízení dodava­telských řetězců. A co nabídli v rámci pře­hlídky Digital Factory sami vystavovatelé? Širokou paletu produktů pro konstrukci a ná­vrh zařízení a technologických linek, systé­my pro simulaci technologických procesů a systémy MES.
 
Velmi dobrou účast měla dvoudenní kon­ference o MES, která se v rámci Digital Factory konala pod označením „průmys­lové procesy rychlejší, flexibilnější a efek­tivnější“.
 

Pohony a automatizace

 
Letos se v rámci Hannover Messe kona­la také tradiční bienální přehlídka elektric­kých, pneumatických a hydraulických pohonů, jejich mechanických komponent a ří­dicí techniky Motion, Drive & Automation. I zde bylo hlavním tématem efektivní využí­vání energie; zajímavé byly též synergie této přehlídky s dalšími samostatnými přehlídka­mi v rámci veletrhu Hannover Messe: s pře­hlídkou Wind, věnovanou větrným elektrár­nám, a MobiliTec, zaměřenou na elektromo­bilový průmysl.
 

Energetika

 
Energetika byla na veletrhu přítomna do­slova všude – ovšem kromě toho měla tři sa­mostatné přehlídky: již zníměnou Wind pro větrné eletrárny, Power Plant Technology pro klasické elektrárny a Energy, která zahrnu­la vše ostatní, od obnovitelných zdrojů, přes distribuční sítě a smart grids až po systémy pro optimalizaci spotřeby elektřiny. V rámci fóra Life Needs Power přišli své názory ná­vštěvníkům prezentovat nejen technici a in­ženýři z oblasti energetiky, ale také odbor­níci na ekonomické a ekonomicko-politické aspekty energetiky.
 

Výzkum a vývoj

 
Hala věnovaná výzkumu a vývoji se jako tradičně těšila velkému zájmu návštěvníků. Ti sem přicházeli nejen pro inspiraci, ale také navazovat a prohlubovat vztahy mezi výzku­mem a průmyslovou praxí.
 

Ze závěrečné zprávy

 
Pořadatelé oznámili, že veletrhu se zúčast­nilo 6 500 firem z 65 zemí. Jejich stánky si přišlo prohlédnout 230 000 návštěvníků. To, že jsou to lepší výsledky než loni, je samo­zřejmé, ale v mnoha ohledech letošní Hanno­ver Messe překonal i ty nejzdařilejší minulé ročníky a byl nejúspěšnější za posledních de­set let. Zejména rostoucí zájem o fóra a dis­kusní skupiny (o 30 % více účastníků než v roce 2009) svědčí o zajímavém trendu: ná­vštěvníci již dnes nechodí na veletrh nakupovat a uzavírat obchodní kontrakty, ale infor­movat se o novinkách a diskutovat o vývoji techniky a průmyslu.
 
Petr Bartošík
(foto: Deutsche Messe)
 
Obr. 1. Společnost Siemens měla velký stánek – přesto někdy zájmu návštěvníků takřka nestačil
Obr. 2. Jeden ze zajímavých exponátů, umělý racek SmartBird, byl spolu s jedním ze svých tvůrců, dr. Wolfgangem Sendem, k vidění ve stánku společnosti Festo