Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Gymnastika robotů

Současný výzkumný projekt podporova­ný rakouským fondem pro vědu FWF se za­měřuje na bezpečnost a efektivnost pohybu robotů. V rámci tohoto projektu byly poprvé použity algebraické metody řízení pohybu robotů v kombinaci s numerickými a geo­metrickým metodami. Pro robot jsou klí­čové jeho motorické schopnosti, které jsou prostřednictvím programů uloženy do jeho paměťových zařízení v podobě pohybových schémat. Ta však nejsou vždy bezpečná pro okolí ani pro samotný robot a často nesplňu­jí očekávání uživatelů na efektivnost funk­ce robotu. Proto je nyní cílem výzkumné skupiny vedené prof. Manfredem Husty­nem a prof. Hansem-Peterem Schröckerem na Fakultě stavebního inženýrství Univerzi­ty Innsbruck vyvinout nové postupy pro vět­ší bezpečnost a efektivnost pohybů. Bezpečný pohyb znamená, že se robot vyhne fyzickým překážkám a také místům, do jejichž blízkos­ti nemůže být bezpečně uveden z geometric­kých důvodů. Existuje mnoho metod, jak tyto oblasti vypočítat a vyhýbat se jim při pro­gramování pohybového schématu. Ale podle prof. Schröckera jsou tyto metody založené na numerických výpočtech nepřesné, takže nezaručují, že budou ve výpočtech zohledně­ny všechny nebezpečné oblasti. Zjednoduše­ně řečeno, numerické výpočty řeší kontinuál­ní matematické problémy na základě diskretizovaných počítačových výpočtů. Algebra však používá proměnné dovolující přesnější a obsáhlejší výpočty. Tyto metody však ješ­tě nebyly přizpůsobeny požadavkům strojní­ho inženýrství vycházejícím z praxe. A to je právě cílem popisovaného projektu. Další in­formace jsou na www.fwf.ac.at.

(ev)