Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Fieldbus Foundation vítá zdokonalení EDDL

Sdružení Fieldbus Foundation kladně oceňuje nejnovější zdokonalení jazyka EDDL (Electronic Device Description Language) obsažená ve druhém vydání nor­my IEC 61804-3. Nástroj EDDL byl uve­den do praxe v roce 1992. Jde o textově ori­entovaný jazyk určený k popisu digitálních komunikačních kanálů a parametrů inteli­gentních provozních přístrojů nezávisle na operačním systému a uživatelském rozhra­ní hostitelského počítače. Představuje zá­kladní nástroj umožňující dosáhnout intero­perability řídicích systémů a inteligentních provozních přístrojů různých značek, který výrazně usnadňuje konfigurování, uvádění do provozu, obsluhu i správu a údržbu mo­derních distribuovaných řídicích systémů (DCS). Z naposled zavedených zdokonalení EDDL jsou významné zejména:
  • podpora výměny komponent v modulár­ních jednotkách, např. desek I/O v modu­lárních blocích I/O, bez nutnosti aktualizovat systémový software,
  • podpora konfigurování off-line s použitím implicitních hodnot parametrů dodaných výrobcem zařízení,
  • podpora úplné znakové sady Unicode při komunikaci s obsluhou (popisky v zobraze­ních, diagnostická hlášení, nápovědy apod.),
  • možnost zobrazit veškeré diagnostické údaje spolu s údaji o nastavení přehledně na jedné společné stránce,
  • schopnost předem vybrat k zobrazení pou­ze veličiny a možnosti výběru relevantní dané situaci,
  • schopnost zobrazit obrázky s popisem ve zvoleném jazyce.
Popis zařízení prostředky EDDL v sou­časnosti používají všechny tři nejdůleži­tější průmyslové komunikační protokoly, tj. Foundation™ Fieldbus, HART®a Profi­bus. Čím je zařízení složitější, tím je přínos EDDL větší. Protokol Foundation Fieldbus Version 5.1 je zcela v souladu s aktualizova­nou normou IEC 61804-3. Podrobné infor­mace o EDDL lze nalézt na www.eddl.org.
[Fieldbus Foundation, 25. ledna 2011.]

(sk)