Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně slaví 25 let

Čtvrt století své existence si letos připomíná první podnikatelská fakulta v České republice – Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. Již v 90. letech minulého století se tam vyučoval např. obor ekonomika řízení průmyslu, v současné době fakulta organizuje studium hned v devíti různých programech. Těsné spojení s průmyslem si zachovala až do dneška. Její rozvoj výrazně urychlila také mezinárodní spolupráce se zahraničními univerzitami, díky které mohla FP VUT nabízet jako jedna z prvních v republice studium zakončené titulem MBA (Master of Business Administration). 

Celosvětově uznávané vzdělání v anglickém jazyce

Atraktivní programy, které rychle reagují na aktuální potřeby trhu, dělají z Fakulty podnikatelské VUT moderní fakultu i po 22 letech existence: „Nepříznivému demografickému vývoji čelíme novými studijními programy, které se zaměřují na těsnější propojení s praxí, reflektují výzvy spojené s turbulentním technologickým rozvojem označovaným jako průmysl 4.0, management informační bezpečnosti i analýzy dat a velký důraz klademe také na posílení internacionalizace ve všech nabízených studijních programech,“ uvedl děkan fakulty Stanislav Škapa. Fakulta podnikatelská VUT jako jedna z prvních zahrnula do výuky také obchodní angličtinu a nabídla svým studentům možnost získat zahraniční diplom. „Titul MBA v současné době v ČR nabízí spousta organizací, ale titul od většiny z nich vystačí jen na území ČR. Na fakultě podnikatelské nabízíme celosvětově uznávaný titul MBA validovaný americkou University of Saint Francis z Chicaga. Nejde tedy o nějaký certifikát z českého kurzu, ale o diplom z akreditované americké univerzity,“ vysvětlil Škapa. Fakulta podnikatelská dále spolupracuje s Nottingham Trent University v Británii, díky čemuž vznikl v roce 2004 jako první v ČR společný studijní program European Business and Finance vyučovaný v anglickém jazyce. 

Podpora dálkového studia

Fakulta se dlouhodobě snaží oslovit manažery i ekonomy nejen nabídkou zahraničního studia, ale i aktuální kampaní www.pracuj­astuduj.cz, která propaguje dálkové studium. „Zatímco u bakalářských oborů musíme jako všechny ekonomické školy bojovat o uchazeče, v případě navazujícího magisterského studia v kombinované formě evidujeme mírný nárůst počtu studentů. Aktuálně u nás studuje víc jak čtyři sta dálkařů,“ doplnil Škapa. 

Mezinárodní konference a doprovodný program

Že se FP VUT snaží sledovat trendy, napovídá i mezinárodní konference Perspectives of Business and Enterpreneurship Development in Digital Age, která byla součástí oslav 25. výročí. „Dvoudenní mezinárodní konference o perspektivách podnikání v digitálním věku se věnovala tématu digitální transformace. Naše fakulta ji pořádala spolu se čtyřmi dalšími zahraničními partnerskými institucemi. Celkem do Brna dorazilo zhruba sedm desítek hostů ze třinácti zemí světa,“ doplnila proděkanka pro vnější vztahy Zdeňka Konečná. Kromě odborné konference připravila fakulta v rámci oslav třítýdenní výstavu fotografií z historie školy, setkání absolventů, slavnostní zasedání vědecké rady nebo křest výročního almanachu. Celý program oslav je dostupný na webové adrese https://www.fbm.vutbr.cz/cs/oslava-25-vyroci-fp

Více absolventů i studijních oborů

Zatímco v červenci 1994 absolvovalo promoce prvních 141 absolventů oboru ekonomika řízení průmyslu, v současnosti fakulta eviduje celkem 14 500 absolventů ve všech formách a úrovních studia. Kromě absolventů ekonomických, manažerských nebo finančních oborů se po roce 2004 objevily i první absolventi oboru manažerská informatika, který v sobě kombinuje poznatky ekonomie a informatiky. „Náš ústav informatiky se mimo jiné věnuje managementu kybernetické bezpečnosti, což je stále potřebnější obor. Absolventi tohoto směru pak nezřídka nacházejí práci v Národním centru kybernetické bezpečnosti a podílejí se coby odborní konzultanti i na tvorbě vládních programů. Naši pracovníci také pomohli připravit nový středoškolský obor kybernetická bezpečnost, který letos nově vy­učují na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně. Středoškoláci se tak naučí řídit kybernetickou bezpečnost v organizaci a mohou následně pokračovat ve studiu manažerské informatiky na FP VUT. Následně by mohli zastávat pozici operátora kybernetického centra, technika datového centra nebo třeba technika datových analýz,“ vyjmenoval možnosti absolventů děkan FP VUT. 

Ohlasy absolventů

A co vzkazují fakultě její absolventi? „Rád bych fakultě podnikatelské do dalších let popřál nadšené pedagogy, pro které je pedagogická práce posláním, kteří nikdy nepřestanou rozvíjet své vlastní znalosti a zkušenosti a dokážou ve studentech probudit touhu poznávat nové a pochopit souvislosti poznaného. A samozřejmě talentované, nadšené a pracovité studenty, kteří se nebojí klást i nepříjemné otázky, protože jen tak se mohou dobrat správných odpovědí. Vždyť tou pravou vizitkou každé školy jsou právě její absolventi,“ dodal jeden z nich, generální ředitel společnosti Siemens ČR Eduard Palíšek. 

(jh)

Obr. 1. Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně