Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

EtherCAT jako základ podnikové komunikační sítě

Komunikační sběrnice EtherCAT je dobře zavedená pro řízení jednotlivých strojů a za­řízení. V současné době se sdružení Ether­CAT Technology Group (ETG) soustřeďuje na to, aby tuto sběrnici prosadilo jako vhod­nou komunikační platformu i pro úroveň ří­zení podniku. Proto se vytvářejí specifikace, které definují služby určené pro supervizní řízení výroby, tj. pro ethernetovou komuni­kaci mezi řídicími systémy navzájem a mezi nimi a systémy SCADA. Nový protokol EAP (EtherCAT Automation Protocol) zjednodušu­je přímý přístup k provozním datům z úrovně snímačů a akčních členů a zahrnuje i podpo­ru bezdrátové komunikace.
 
Základní protokoly pro přenos provozních dat byly součástí specifikace EtherCAT už od samého počátku, nové jsou služby pro ko­munikaci mezi řídicími systémy a pro směro­vání komunikace přes hranice systémů. Sou­částí EAP jsou i jednotná rozhraní pro kon­figuraci a diagnostiku komunikačních sítí, která mohou být použita pro sítě s kabelový­mi rozvody a ethernetovými přepínači stejně jako pro sítě bezdrátové. Provozní data jsou přenášena buď cyklicky, nebo v událostně ří­zeném režimu. Oba protokoly, jak už zná­mý EtherCAT Device Protocol (se speciální metodou umožňující současně komunikovat i zpracovávat data; viz Automa, 2008, č. 2, s. 30–31, http://automa.cz/res/pdf/36692.pdf), tak nový EAP, mají stejnou strukturu dat, a usnadňují tak vertikální integ­raci dat v rámci celého systému řízení výroby.
 
Vývoj EAP začal v březnu 2009 a speci­fikace má být zveřejněna v nejbližší době. Jelikož EAP převážně používá již dostupné protokoly a služby, které jsou implemento­vány v mnoha řídicích systémech využívají­cích EtherCAT a které umožňují přistupovat k provozním zařízením zvnějšku prostřed­nictvím TCP/IP, je zaručena kompatibili­ta EAP s dosavadním standardem. Zatím­co EAP přenáší data s dobou cyklu řádově v milisekundách, protokol EtherCAT Devi­ce Protocol zabezpečuje komunikaci na nej­nižší úrovni řízení v rámci vstupů, výstupů a řízení pohonů s dobou cyklu řádově v mi­krosekundách.
 
Bližší informace o EAP najdou zájemci na webových stránkách www.ethercat.org.
[Tisková zpráva ETG, 24. listopadu 2009.]
(Bk)