Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

EPLAN šetří pivovaru Krombacher čas a snižuje náklady

Krombacher je jedním z největších pivovarů v Německu. Jeho slogan, který zní „stejně jedinečný jako jeho chuť“, se odráží také v jeho výrobní technologii. Výroba a logistické systémy jsou neustále rozširovány a modernizovány tak, aby udržely krok s  rozvojem společnosti. Díky platformě EPLAN má provoznětechnické oddělení společnosti Krom­bacher neustálý přehled o efektivním projektování elektrických zařízení, modifikacích a dokumentaci údajů již existujícího a nového zařízení.

 
Provoz pivovaru Krombacher v Krom­bachu, v části města Kreuztal, je rozdělen do dvou lokalit, které dělí silnice: na jedné straně je provoz výro­by piva a administra­tivní budovy, na dru­hé straně plnicí a lo­gistické centrum. Obě části jsou propojeny podzemním komuni­kačním kabelem.
 
V pivovaru je v současné době nainstalo­váno přes tisíc řídicích automatů a regulačních smyček. Krombacher využívá pro vypracovávání návrhu elektric­kého zařízení EPLAN Electric P8, návrhu pneumatického zařízení EPLAN Fluid a pro vizualizaci EPLAN View.
 

Upravit, nebo navrhnout znovu?

V každém výrobním závodě se neustá­le něco mění: starší zařízení jsou měněna za nová, provoz je optimalizován nebo roz­šiřován. V Krombacheru si menší zařízení navrhují vlastními silami, vetší a složitější navrhují a dodávají externí firmy. Mají-li být všechny změny vykonávány manuálně, sto­jí to hodně úsilí a času. Případ od případu je nutné rozhodnout, zda je výhodné zařízení upravit, nebo vytvořit nové.
 
Bezchybně zpracovaná dokumentace při­tom šetří čas a snižuje náklady. Je to záleži­tost disciplíny: mají-li schematická zobraze­ní vytvořená konstruktéry v prostředí Eplan, převedená do formátu PDF, známou a srozu­mitelnou strukturu, ušetří to servisním tech­nikům hodně práce.
 
Servisní technik nakonec příčinu záva­dy vždycky odhalí. Ovšem je rozdíl, zda mu to bude trvat půl dne, nebo čtvrt ho­diny. Srozumitelná a aktuální dokumen­tace vytvořená v prostředí Eplan pomůže omezit nákladné prostoje. Nedorozumě­ním a nesrozumitelným schématům zabrá­ní jasně formulované směrnice a standar­dizovaná metodika projektování. Toto se týká nejen interního týmu, ale i externích odborníků, kterým firma zadává objednáv­ky na kompletní návrh a dodávku hlavních zařízení, např. plnicí linky. Z tohoto důvo­du společnost Krombacher nejen požadu­je od všech svých dodavatelů zařízení do­kumentaci zpracovanou pomocí systému Eplan Electric P8, ale také vydává závaz­né směrnice pro používání systému CAE v souladu s normami firmy Krombacher a zajišťuje potřebná školení. Východiskem je přitom norma EN 81346 Průmyslové sys­témy, instalace a zařízení a průmyslové pro­dukty – Zásady strukturování a referenční označování.
 

Jasné směrnice – provoz a údržba bez problémů

Cílem je výkresová dokumentace srozu­mitelná pro celý tým, aby všichni ti, kteří při své práci potřebují výkresy a schémata, s nimi mohli účinně pracovat.
 
Každý, kdo přijme objednávku od Krom­bacheru, obdrží vzorovou dokumentaci, hlavní údaje a knihovnu komponent na pa­měťovém médiu. Vše je vytvořeno v pro­středí Eplan. Cílem je standardizovat struk­turu, terminologii a dokumentaci a vytvo­řit strukturovaný archiv, aby bylo možné rychleji získat údaje o projektu a také snížit náklady na údržbu. Směrnice Krombache­ru se osvědčily jako užitečné zejména teh­dy, jde-li o kontrolu chyb v dokumentaci a instalační kvalifika­ci zařízení.
 
To, co se týká elek­trických a elektronic­kých zařízení, pla­tí i pro pneumatické systémy. Ty vyžadují stejně pečlivou kont­rolu, jejíž zanedbá­ní může vést ke ztrá­tě času a nákladným prostojům. Konzis­tentní návrh elektro­nického a pneumatic­kého zařízení a do­kumentace v jednom konstrukčním prostře­dí umožňují provozně­technickému oddělení společnosti Kromba­cher snižovat nákla­dy na vývoj zařízení i na údržbu.
Obr. 1. Pivovar Krombacher je jedním z největších v Německu
Obr. 2. Jednotná dokumentace pomáhá hledat příčiny problémů v provozu
Obr. 3. V prostředí Eplan jsou vytvářeny i výkresy pneumatických obvodů