Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

EPLAN Preplanning, verze 2.8

Firma EPLAN vyplňuje mezeru mezi fází předběžného návrhu technického řešení a mezioborovým detailním zpracováním projektu: díky četným optimalizacím je nyní možné do systému EPLAN Preplanning importovat filtrované excelové seznamy s projektovými daty, optimálně do něj umístit segmenty předběžného projektu a lépe aktualizovat již přiřazená makra ve schématu zapojení. Veškerá vylepšení systému přispívají k optimalizaci průběhu procesu projektování, v němž mohou být projektová data zadávána, doplňována a zpracovávána již v rané fázi. 

Od začátku letošního roku je k dispozici nová verze systému EPLAN Preplanning 2.8. Díky četným optimalizacím poskytne uživatelům mnoho výhod v oblasti předběžného (koncepčního) projektování, např. při umísťování segmentů předběžné projektové přípravy. Ve verzi 2.8 lze nyní segmenty graficky umístit i několikrát. Jeden segment tak může být zobrazen v koncepčním projektu na několika stranách. Kromě toho mohou uživatelé při umísťování začít své předběžné grafické náčrty v jakémkoliv uzlu ve struktuře. Několikanásobně vložené segmenty tak lze zobrazit na několika stranách předprojektové přípravy. Toto přehledné vyobrazení přispívá k větší transparentnosti a usnadňuje orientaci i ve velmi rozsáhlých projektech.

Další praktickou výhodou je, že v segmentech na stránkách předběžného projektu je nyní možné, jestliže k daným segmentům existují odpovídající protějšky, zobrazit křížové odkazy. Křížové odkazy byly obvykle umístěny v detailní projektové dokumentaci – např. v grafickém schématu zařízení P&ID, ve schématu elektrického zapojení nebo na jiných stránkách projektové přípravy. Uvedeným vylepšením bylo dosaženo většího přehledu při plánování a usnadněno přiřazování segmentů. Také definice segmentů byly více uzpůsobeny individuálnímu nastavení: flexibilní nastavení číslování při konfiguraci poskytuje uživatelům více nových možností. 

Generování schémat zapojení s jistotou

Mají-li být z dat předběžné projektové přípravy odvozena schémata zapojení v detailním projektování, je důležité udržet si přehled. Cílem je vždy jednoznačná spojitost mezi plánovaným objektem a příslušným schématem zapojení. V tomto ohledu poskytuje nová verze EPLAN Preplanning 2.8 uživatelům podporu již od počátku projektových prací. Když jsou pro plánovaný objekt vygenerovány stránky schématu zapojení, obdrží uživatel systémové hlášení s potřebnými detaily. Tím je zajištěno bezchybné projektování a rychlejší výsledky. 

Snadná aktualizace přiřazených maker

Proces projektování výrazně usnadňuje používání maker, která dovolují opakované používání již definovaných objektů, jako jsou např. šablony pro schémata zapojení. Díky integraci dalšího informačního řádku lze nyní u plánovaného objektu zobrazit ještě více informací. Dojde-li ke změně již přiřazeného makra ve schématu zapojení, je nutné upravit i sady hodnot. Tyto informace je pak možné snadno uložit. Přes sady hodnot lze ve schématu zapojení editovat různé vlastnosti. Nekonzistentní informace mezi předběžnou projektovou dokumentací a schématem zapojení jsou nyní již minulostí. 

Importování filtrovaných excelových seznamů

V průběhu vypracovávání předprojektové přípravy je možné importovat seznamy s daty předběžného projektování, které byly vytvořeny v externích aplikacích. Nově lze zohlednit filtr nastavený v Excelu. Přejímáním filtrovaných excelových seznamů se redukuje množství zobrazených dat v synchronizačním dialogu systému EPLAN Preplanning, a import je tudíž přehlednější a rychlejší. Kromě toho jsou nyní výrazně rychleji importovány také rozsáhlé excelové soubory. 

Závěr

EPLAN Preplanning je doplněním mezi fází předběžného návrhu technického řešení a mezioborovým detailním zpracováním projektu: díky mnohým optimalizacím je teď možné do EPLAN Preplanningu importovat filtrované excelové seznamy s projektovými daty, optimálně umístit segmenty předběžného projektu a lépe aktualizovat již přiřazená makra ve schématu zapojení. Veškeré úpravy systému vylepšují průběh procesu projektování, v němž mohou být již v rané fázi zadávána, doplňována a zpracovávána projektová data. Do systému EPLAN Preplanning lze integrovat všechny komponenty i schémata relevantní pro projektování elektrického zapojení a poskytnout je bez ztráty informací specialistům všech oborů v navazujících procesech.

(Eplan Software & Service GmbH & Co. KG)

Obr. 1. Díky četným optimalizacím ve verzi 2.8 lze do systému EPLAN Preplanning integrovat všechny komponenty i schémata relevantní pro projektování elektrického zapojení a poskytnout je bez ztráty informací specialistům v navazujících procesech