Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Energeticky úsporná čerpadla v Evropě

Společnost Frost & Sullivan zveřejnila vý­sledky průzkumu trhu energeticky úsporných čerpadel pro vytápění a klimatizaci v Evropě. Připomeňme, že úspor se dosahuje především elektronickou otáčkovou regulací výkonu, po­užitím motorů s velkou účinností a pomocí speciálních regulačních funkcí.
 
Trh s touto technikou zaznamenal v uply­nulých několika letech obecně silný růst. Pří­činou byly státní pobídky a daňové úlevy pro energeticky úsporné projekty v oblasti účelo­vých i obytných budov.
 
K rostoucím trhům patří např. francouz­ský, který těží ze štědrých vládních pobídek. V roce 2008 zde růst objemu trhu energeticky úsporných čerpadel dosáhl 14,3 %. Podobná situace je i ve Švýcarsku.
 
Naopak v Německu a ve Švédsku se v tomto oboru začal objem trhu zmenšo­vat. Švédsko vykazovalo v několika uply­nulých letech enormní růst, způsobený stát­ními pobídkami i vysokými cenami energie. Státní ekologické fondy plánované na pět let ale byly za rok a půl vyčerpány a v součas­né době z nich již nelze získávat další finanč­ní prostředky; navíc je zde trh s energeticky úspornými čerpadly v podstatě nasycen – je­jich podíl na celkovém množství provozova­ných čerpadel je ze sledovaných evropských zemí největší.
 
V Německu se růst trhu zastavil v roce 2007 v důsledku úpravy daňových předpisů. Investoři se snažili nakupovat ještě před tou­to změnou, proto po ní nastal pokles; v sou­časné době se ale trend vývoje objemu trhu začíná opět obracet k lepšímu.
 
Velký procentní růst lze očekávat v Ni­zozemí, Irsku, Velké Británii a v zemích tzv. nové Evropy. Je ale nutné pamatovat na to, že v mnoha těchto zemích velký růst v pro­centech neznamená velký růst v absolutních číslech, protože využití energeticky úspor­ných čerpadel je zde dosud v začátcích. Také v těchto zemích jsou hlavním faktorem růstu státní pobídky a opatření vedoucí ke snižova­ní energetické náročnosti a omezování emisí skleníkových plynů. Rovněž růst ceny energie vede k většímu využívání energeticky úspor­né techniky, přestože takovýto postup vyža­duje větší počáteční investice.
 
Zájemci o energeticky úsporná řešení z České republiky se mohou obrátit na Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s. Aktuální informace získají také prostřednictvím webové stránky projektu Energy+ Pumps (www.energypluspumps.eu).

(Bk)