Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Energetická účinnost tématem veletrhu Sensor+Test 2010

Veletrh Sensor+Test, který se letos usku­teční 18. až 20. května 2010 v Norimberku, má každoročně své zvýrazněné téma, kte­ré vždy upozorňuje na to, co je v dané době důležité pro výzkum a použití snímací, mě­řicí a zkušební techniky v praxi. Letos pad­la volba na energetickou účinnost. V hale 12 bude vyhrazen prostor pro tzv. Efficiency Fo­rum, kde se budou střídat přednášky a diskuse na téma energetické účinnosti. Podniky mo­hou toto fórum využít také k nenákladné pre­zentaci svých výrobků a řešení, aniž by mu­sely mít vlastní stánek. Organizátor veletrhu a výstavní výbor jsou přesvědčeni, že mnoho společností tento prostor využije k představe­ní konkrétních produktů a řešení.
 
Pořadatel veletrhu, sdružení pro senzori­ku AMA, chce upozornit na zvláštní úlohu snímací a měřicí techniky pro energetickou účinnost. Senzory a měřicí přístroje mohou k energetické účinnosti přispět dvěma způso­by: tím, že mají vlastní malou spotřebu ener­gie, a dále tím, že zabraňují plýtvání s ener­gií v četných realizacích téměř ve všech prů­myslových odvětvích. K lepší energetické účinnosti výrobních procesů totiž přispívají dostupné údaje o okolním prostředí, o sta­vech výrobního procesu a požadovaných pa­rametrech. Tyto přesné a okamžité informa­ce může poskytnout právě měřicí a snímací technika. Další informace lze nalézt na www.sensor-test.de.

(ev)