Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Elektronický výběr poplatků

číslo 12/2003

Elektronický výběr poplatků

Výhodou výkonového zpoplatnění (výběru mýta) oproti časovému zpoplatnění (dálniční nálepky v současné době užívané v ČR) je zejména spravedlivější zpoplatnění uživatele dálniční komunikace podle skutečně ujeté vzdálenosti. Tímto způsobem je zajištěno, že uživatel vozidla platí přesně za opotřebení a škody, které způsobuje provozem svého vozidla. Článek však nebude porovnávat tyto dva způsoby zpoplatnění vozidel ani se nezaměří na problematiku související s přípravou podmínek pro zavedení systému výběru mýtného. Základním cílem je popis systémů elektronického výběru mýtného, které jsou jediným možným řešením realizace výkonového zpoplatnění. Je nutné připomenout, že jde o jednu z mnoha telematických aplikací.

V současné době se ve světě, zejména v Evropě, využívá několik různých systémů elektronického výběru poplatků (ETC – Electronic Toll Collection, popř. EFC – Electronic Fee Collection):

  • systém založený na komunikaci na krátkou vzdálenost – DSRC (Dedicated Short Range Communication),

  • systém založený na globálním navigačním satelitním systému GNSS (Global Navigation Satelit System) a celulární síti CN (Cellular Network),

  • systém využívající technologie DSRC a GNSS ve spojení s digitálním tachografem, tzv. LSVA (Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe),

  • systém založený na automatickém rozpoznání registrační značky, tzv. LPR (Licence Plate Recognition).

Tyto moderní metody umožňují pohodlné zpoplatnění uživatele bez nutnosti jakéhokoliv omezení jeho rychlosti nebo směru (free-flow system).

Systém DSRC

Metoda DSRC (Dedicated Short Range Communication) umožňuje realizovat bezdrátový přenos dat na krátkou vzdálenost mezi vozidlem a infrastrukturou u komunikace, a to na bázi mikrovlnného nebo infračerveného přenosu. Zařízení pracuje pouze s malým výkonem, proto i dosah těchto zařízení je v řádech jednotek nebo desítek metrů. Standardizovaná frekvence v Evropě – 5,8 GHz – vyžaduje přímou viditelnost mezi komunikačními zařízeními. Systém DSRC je v současnosti využíván zejména pro potřeby výběru mýtného, lze jej však využít i pro další aplikace – např. pro komunikaci mezi dopravními značkami a vozidlem nebo pro platby za parkování apod.

Obr. 1.

Zařízení je v současné době rozšířeno po celém světě, např. v Austrálii, Jihoafrické republice, Francii, Itálii, Norsku a Portugalsku. Celý systém lze navrhnout jako uzavřený – v tomto případě musí být všechny vjezdy a výjezdy vybaveny mýtnými místy, nebo jako otevřený, s mýtnými místy umístěnými vždy na mezikřižovatkových úsecích (obr. 1). Výhodnější je systém otevřený, protože v případě, že v uzavřeném systému nebude pracovat jedno mýtné místo, není možné celou trasu vozidla projíždějícího tímto místem zpoplatnit. Zároveň má otevřený systém nižší nároky na infrastrukturu na silniční komunikaci.

Zpoplatnění vozidla je realizováno tak, že při průjezdu vozidla mýtným místem, kdy není nutné omezení rychlosti ani pohybu, jsou prostřednictvím DSRC přenášena data mezi jednotkou ve vozidle (OBU – On-Board Unit) a zařízením na silniční komunikaci (obr. 2). Na základě této komunikace je vozidlo identifikováno podle čísla OBU a je zaznamenán čas a místo průjezdu. Stejné je to na výjezdu z úseku. Na základě zaznamenaných údajů je vypočten poplatek závislý na ujeté vzdálenosti a parametrech vozidla (počet náprav, emisní třída apod.). Výše mýta je počítána v OBU – decentralizovaně, nebo v účtovacím centru systému. Projetou částku může majitel vozidla zaplatit fakturou, převodem, platební kartou apod.

Obr. 2.

Výhodou je to, že jde o dlouhodobě osvědčený systém. Nevýhodou jsou vysoké nároky na fyzickou infrastrukturu u komunikací.

Systém GNSS/CN

Zatímco systém DSRC pracuje s reálnou infrastrukturou vytvořenou fyzickými mýtnými místy podél komunikace, systém na bázi GNSS/CN (Global Navigation Satelit System/Cellular Network) pracuje s místy virtuálními. Jejich pozice je uložena v digitální databázi v OBU vozidla. Tato virtuální místa lze flexibilně aktualizovat bez nutnosti výraznějších zásahů do systému, pouze aktualizací databáze uložené v OBU. Projíždí-li vozidlo úsekem zpoplatněné komunikace, je pomocí GPS určena jeho poloha a počítá se ujetá vzdálenost. Na základě vzdálenosti a parametrů vozidla je spočítáno mýtné, obvykle přímo v OBU, a výše mýtného je poté v určitých intervalech prostřednictvím celulární sítě GSM/GPRS zasílána k zúčtování do centra. Uživatel je zpoplatněn stejně jako v předchozím případě.

Systém EFC, založený na této metodě, lze bezproblémově koncipovat jako uzavřený vzhledem k existenci pouze virtuálních mýtných míst, jejichž strukturu, stejně tak jako výši tarifů pro výpočet mýtného, lze měnit dálkovou aktualizací údajů v OBU z centra prostřednictvím GSM/GPRS. Vozidlo musí být vybaveno anténou GSM a GPS a jednotkou OBU, ve které se provádí výpočet mýta a která slouží ke komunikaci s uživatelem. S přídavným modulem DSRC lze toto vybavení užívat i v systémech založených na DSRC nebo ke kontrole vozidla přímo na komunikaci.

Výhodou systému jsou malé nároky na fyzickou infrastrukturu a změnu konfigurace virtuálních mýtných míst. Nevýhodou v současnosti zatím je nedostatek zkušeností s tímto systémem.

Systém LSVA

Systém LSVA (Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe) využívá DSRC a GPS ve spojení s digitálním tachografem. Používá se na celém území Švýcarska ke zpoplatnění nákladních vozidel nad dvanáct tun podle ujeté vzdálenosti a parametrů vozidla (hmotnost, emisní třída).

Obr. 3.

V tomto případě musí být vozidlo vybaveno inteligentní jednotkou OBU, která umožňuje komunikaci DSRC a příjem signálu GPS a je propojena s digitálním tachografem. Na vjezdu do země je prostřednictvím DSRC, pro niž bylo nutné vybudovat infrastrukturu na všech hraničních vjezdech do Švýcarska, aktivováno počítadlo ujetých kilometrů (obr. 3). Při výjezdu vozidla ze zpoplatněné oblasti, tj. státu, je záznam opět prostřednictvím DSRC deaktivován. Na základě celkové ujeté vzdálenosti a parametrů vozidla je počítána výše mýtného. Výhodou celostátního systému je, že zde neexistuje riziko objíždění zpoplatněných úseků tak jako při zpoplatnění pouze vybrané infrastruktury (dálnic). Nevýhodou je velmi drahá OBU, která musí komunikovat DSRC, s GPS a tachografem.

Systém LPR

Netypický systém výběru poplatku, LPR (Licence Plate Recognition), se užívá v Londýně. Poplatek je jednorázový a nezávisí na ujeté vzdálenosti. V tomto systému tak pracuje pouze dohledový systém, který je na základě rozpoznání registrační značky vozidla schopen detekovat neplatiče.

Projíždějící vozidlo je vizuálně snímáno kamerou a z obrazu je prostřednictvím inteligentního softwaru rozpoznána registrační značka, která je zasílána do centra k vyhodnocení. Takto lze s vysokou pravděpodobností identifikovat vozidlo a porovnat jeho registraci se záznamy v databázi platících uživatelů.

Tato metoda je základem kontrolních systémů, které jsou nedílnou součástí aplikací pro výběr mýtného založených na DSRC nebo GNSS/CN. Je zřejmé, že výběr mýtného je jednou částí systému, druhou, neméně důležitou, je kontrolní systém, který umožní identifikaci uživatelů systému a odhalení neplatičů.

Výhodou systému je jeho jednoduchost a snadná realizovatelnost bez požadavku na dodatečné vybavení vozidel OBU. Nevýhodou je nemožnost použít systém k výběru mýtného na vybraných komunikacích (dálnicích).

Příklady realizace jednotlivých systémů

Systém EFC založený na DSRC (komunikace mikrovlnná a v infračerveném pásmu) je nejrozšířenějším systémem výběru mýtného v Evropě i ve světě. V Evropě je využíván zejména v Norsku, Francii, Itálii a Portugalsku. Pro ČR bude mít největší vliv plánované zprovoznění systému tohoto druhu v Rakousku, jehož spuštění je připravováno na leden 2004. Zde budou mýtnému podléhat vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 t. Mýtné se bude platit na rakouských dálnicích.

Obr. 4.

Systém založený na GNSS/CN není nikde provozován. Systém funguje ve zkušebním provozu v Německu, ostrý start je plánován na polovinu roku 2004. Mýtnému budou podléhat nákladní vozidla o celkové hmotnosti nad 12 t, která budou využívat německé dálnice.

Systém LSVA využívá jako jediný stát Švýcarsko, a to ke zpoplatnění nákladních vozidel nad 12 t celkové hmotnosti na celém území státu. Vozidla proto platí za vzdálenost ujetou na jakékoliv komunikaci ve Švýcarsku. Systém je v provozu od roku 2001.

Systém založený na LPR je v současné době využíván ke zpoplatnění vjezdu vozidel do centra Londýna ve Velké Británii. Systém je v provozu od února 2003 a je provozován bez problémů. O systému tohoto druhu se uvažuje také pro Prahu jako možném řešení, které by snížilo zatížení centra Prahy dopravou.

Systémy DSRC a GNSS/CN jsou detailně zpracovávány v rámci projektu ministerstva dopravy Elektronické platby mýtného na pozemních komunikacích, který řeší několik organizací pod hlavičkou Sdružení pro dopravní telematiku (SDT, bližší informace na www.sdt.cz). Bude-li rozhodnuto o zavedení systému výběru mýtného v ČR, připadá v úvahu jeden z těchto dvou systémů.

Ing. Zdeněk Pliška,
Eltodo EG, a. s.

Inzerce zpět