Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Elektronická zátěžová a reverzační relé

číslo 8-9/2003

Elektronická zátěžová a reverzační relé

Elektronická relé ELR (Phoenix Contact) jsou vhodnou náhradou klasických stykačů, zvláště u motorů s častým spouštěním, popř. reverzací otáček. Použití ELR je v porovnání se stykači ekonomicky výhodnější v případě, že jsou motory spouštěny padesátkrát a vícekrát za hodinu. Není-li ELR přetěžováno, má téměř neomezenou životnost. Díky nízkému ovládacímu napětí (24 V DC) lze ELR řídit přímo z programovatelného automatu. Přídavný ochranný RC obvod umožňuje, aby relé trvale spolehlivě pracovalo i při velkých indukčních zátěžích.

Modul ELR je vybaven LED signalizujícími směr otáčení, provozní napětí a poruchový stav. Proti zkratu mezi dvěma fázemi v okamžiku změny otáček chrání zpoždění mezi ovládacím signálem a řízením zátěže.

Obr. 1.

ELR-MM – elektronické reverzační relé pro ovládání motorů

ELR-MM spojuje uvedené výhody s možnostmi měřit elektrické a mechanické veličiny a sledovat chod motorů. Potřebný výkon, popř. zátěž jsou monitorovány pomocí volně programovatelných mezí měřených veličin, v nichž dojde k vybavení varovného hlášení nebo sepnutí požadovaného výstupu. Meze mohou být pro oba směry otáčení shodné nebo mohou být nastaveny samostatně pro otáčení vpravo a vlevo.

Základním měřeným parametrem je činný výkon, který se počítá z naměřené hodnoty proudů, napětí a fázového úhlu (snímají se každých 6,6 ms). Tento způsob vyhodnocení, nezávislý na změně napětí a zátěži pohonu, je mnohem přesnější než pouhé sledování velikosti odebíraného proudu.

Dojde-li k překročení nastavené spínací meze činného výkonu nebo k poklesu činného výkonu pod ni (popř. se činný výkon dostane mimo nastavený interval), ELR-MM zajistí nouzové vypnutí motoru, a to buď okamžitě, nebo po nastaveném zpoždění. Současně je přes výstup odesláno hlášení do řídicího systému. Tento stav může být deaktivován pouze definovaným postupem opětovného spuštění – resetem. Jestliže bylo zjištěno, že hodnota snímaného činného výkonu je nad nebo pod prahovou hodnotou výstrahy, modul odešle hlášení o době trvání tohoto stavu.

ELR-MM dává také informaci o směru otáčení. Zjišťuje a signalizuje nesymetrie a výpadky fází.

Trvalé monitorování stavu pohonu s vysokou četností snímání a rychlé bezkontaktní spínače umožňují chránit celý systém pohonu včetně motoru. Jediným přístrojem lze monitorovat např. pohony čerpadel a ventilátorů nebo pohony posuvů a vřeten u obráběcích strojů se zaměřením na jejich funkci, znečištění (např. zanesení filtru ventilátoru apod.) a opotřebení.

Díky nastavitelné době potlačení rázu proudu, resp. momentu (inrush suppression), je z monitorování vyloučen ráz při zapínání pohonu.

Aplikace

Relé lze využít také k ochraně nástrojů při vrtání, frézování nebo broušení. Je-li např. na frézce nastaven příliš rychlý posuv, může v nejhorším případě dojít i ke zničení nástroje. Vhodným nastavením výkonu tomu lze zabránit. Mimo to je možné nastavit mez výstrahy tak, aby bylo předem hlášeno opotřebení nástroje.

Vhodné nastavení spodní meze výkonu spolehlivě chrání čerpadla proti chodu naprázdno. Vynucené vypnutí pohonu může být zpožděno, což zabrání tomu, aby ochrana reagovala na vzduchové bubliny, které se mohou v systému objevit. Stejným způsobem je monitorován ventilátor, u kterého může dojít k přerušení hnacího řemene a běhu naprázdno. Horní mez výkonu zde reaguje rychle a spolehlivě na zablokování cizími tělesy. Výstražnou mez je možné využít např. ke sledování znečištění filtrů. Růst zátěže může být způsoben i nadměrným opotřebením ložisek.

Obr. 2.

Zobrazení

Za provozu je možné sledovat všechny potřebné hodnoty elektrických veličin. Jednoduchou předvolbou na klávesnici lze přepínat mezi zobrazením těchto údajů:

  • fázové napětí,
  • proudy,
  • efektivní, zdánlivý a jalový výkon,
  • účiník.

Zařízení obsahuje také počítadlo provozních hodin a cyklů.

Nastavování hodnot parametrů

Parametry lze nastavovat buď pomocí membránové klávesnice a menu na displeji přímo na ELR nebo na dálku konfiguračním programem ELR-CONF. Stejné rozhraní je možné využít k připojení ke sběrnici, která umožňuje monitorovat a nastavovat parametry pohonu on-line.

Zájemci budou mít možnost osobně se seznámit s uvedeným výrobkem ve stánku firmy Phoenix Contact, tradičně umístěném v hale Z.

(Phoenix Contact)

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 542 213 701
http://www.phoenixcontact.com

Inzerce zpět