Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Eaton slaví 100 let své existence

Mezinárodní skupina Eaton, která provozuje několik poboček i v Česku, letos slaví 100 let od svého založení. Tento významný výrobce a distributor elektrotechnického zařízení má přibližně 70 000 zaměstnanců a své výrobky dodává zákazníkům ve více než 150 zemích. V České republice působí Eaton Elektrotechnika s. r. o., dodávající přístroje pro domovní a průmyslové elektroinstalace, přístroje pro distribuci elektrické energie a záložní zdroje.
 

Skupina Eaton

 
Kořeny skupiny Eaton sahají až do roku 1911, kdy si založili firmu tři podnikatelé, J. O. Eaton, Henning O. Taube a V. V. Torbensen. Jejich malá společnost v pensylvánském městečku Bloomfield (USA) vyráběla zpr­vu převodovky a nápravy k nákladním automobilům. Za sto let své existence se spo­lečnost Eaton vyvinula v celosvětovou sku­pinu, jejíž obrat dosáhl v roce 2009 částky 11,9 miliardy amerických dolarů. Eaton Cor­poration působí v oblasti elektrických systé­mů, zařízení pro distribuci a řízení elektric­ké energie a dodává také hydraulické kom­ponenty, systémy a služby pro průmyslová a mobilní zařízení. Společnost se též zabý­vá palivovými, hydraulickými a pneumatic­kými systémy v leteckém průmyslu pro ci­vilní a vojenské využití. Ve svém sortimentu má Eaton i systémy hnacích ústrojí a jedno­tek pro nákladní a osobní vozidla zajišťují­cích optimalizaci výkonu, spotřeby paliva a bezpečnosti.
 
V České republice působí dceřiná spo­lečnost Eaton Elektrotechnika s. r. o. (dří­ve Moeller Elektrotechnika). Na český trh vstoupila v roce 1993 jako součást koncernu Felten&­Guilleaume. V roce 1998 byla integrována do koncernu Moel­ler, zabývajícího se výrobou pří­strojů pro domovní a průmyslo­vé instalace a přístrojů pro distri­buci elektrické energie (obr. 1). O deset let později odkoupila koncern Moeller mezinárod­ní skupina Eaton Corporation. V současnosti je Eaton Elektrotechnika předním výrobcem a distributorem elektrotechnic­kého zařízení. Dodává přístroje pro domovní a průmyslové elek­troinstalace a zařízení pro distri­buci elektrické energie a záložní zdroje. Za­městnává více než 1 100 pracovníků různých profesí, a řadí se tak mezi významné zaměst­navatele v oboru. Významnou součástí spo­lečnosti Eaton Elektrotechnika je výrobní zá­vod v Suchdole nad Lužnicí, kde se vyrábě­jí proudové chrániče, jističe a rozváděčové skříně. Se svými více než tisíci pracovníky je společnost jedním z nejvýznamnějších za­městnavatelů v Jihočeském kraji.
 
„Eaton Elektrotechnika je v povědomí odborné veřejnosti spojována hlavně s jis­tiči a proudovými chrániči značky Moeller (obr. 2). Skupina Eaton však během 100 let své existence vyvinula a v České republice také nabízí široké portfolio vysoce kvalitní­ho elektrotechnického zařízení a elektrokom­ponentů,“ říká Dušan Pirich, Country Sales Manager v České republice.
 
Společnost Eaton rovněž komplexně řeší celé projekty, dodává komponenty i celky, především pro vysoké napětí a záložní napá­jení. Zdroji záložního napájení UPS se zabý­vá divize Power Quality. Tato divize se zamě­řuje na oblasti kvalitního napájení, průmyslo­vého řízení a automatizace a také na produkty pro dohled a monitorování. Zařízení Eaton v kombinaci s inženýrskými službami jsou dodávána pod značkou PowerChain Manage­ment™ a uplatňují se při napájení datových center, průmyslových zařízení, institucí veřej­ného sektoru a veřejných služeb, komerčních staveb i domácností a klíčových podniků, al­ternativních energetických zdrojů a výrobců zařízení (OEM) po celém světě.
 
Více informací naleznete na webových stránkách www.eaton.comwww.EatonElektrotechnika.cz.
(Eaton Elektrotechnika s. r. o.)
 
Obr. 1. Výrobní závod společnosti Eaton Elektrotechnika v Suchdole nad Lužnicí
Obr. 2. Proudové chrániče jsou nejznámější výrobky společnosti Eaton Elektrotechnika