Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Doporučení NAMUR NE 149 pro ochranné kryty spojek

Doporučení NAMUR NE 149 Ochra­na spojek před dotykem – pokyny pro konstrukci a instalaci se zabývá tvarem a instalací ochranných krytů, které se montují okolo spojek a brání náhodnému do­tyku rotujících částí mezi motorem a po­háněnou jednotkou, např. čerpadlem. Do­poručení se týká soustrojí s vodorovnou hřídelí. Kryty navržené a instalované podle NE 149 zajistí soulad se směrnicí 2006/42//ES pro strojní zařízení a normou EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení – Bez­pečné vzdálenosti k zamezení dosahu k ne­bezpečným místům horními a dolními kon­četinami.

 
Spojky mají nejrůznější tvary a velikos­ti, a kryty proto musí být navrhovány indi­viduálně pro každý typ a velikost spojky zvlášť.
(Bk)