Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Doplňkové funkce protokolu CANopen pro kritické úlohy

Sdružení CAN in Automation (CiA) vyda­lo novou verzi 4.1 sady specifikací CiA 302 s popisem doplňkových funkcí protokolu CANopen. Předmětem specifikací jsou letmé řízení sítě, tzv. flying NTM (Network Mana­gement), správce SDO (Service Data Object), správce konfigurace, redundance síťového ka­belu a brány typu CANopen-to-CANopen.
 
Sada specifikací CiA 302 verze 4.1 na­hrazuje sadu CiA 302 verze 3.3, vydanou v roce 2003. Část 1 obsahuje některé obec­né definice, část 2 podrobně definuje proce­duru zavedení modulu NTM a koncept let­mého řízení sítě uplatňující se v provozně kritických úlohách či v kritických úlohách z hlediska bezpečnosti, kde jednotlivá poru­cha nesmí způsobit celkový výpadek sítě. Se­lže-li zařízení právě plnící funkci NTM, pře­vezme jeho roli jiné zařízení schopné ji za­stávat. Po zotavení původního zařízení je mu funkce NTM předána zpět. Část 3 stanovu­je způsob zavádění programu a způsob sprá­vy konfigurace, což se používá v decentra­lizovaných řídicích systémech, kde zařízení řídící sběrnici CANopen konfiguruje po za­pnutí napájení všechna ostatní zařízení v sys­tému. V části 4 je popsáno použití síťových proměnných a v části 5 definován správce SDO, nezbytný při konfigurování jednodu­chých zařízení s rozhraním CANopen v re­žimu on-line externím nástrojem. Část 6 spe­cifikuje redundanci síťového kabelu poža­dovanou v námořních a jiných provozně kritických úlohách. Část 7 popisuje funk­ce směrovačů a mostů typu CANopen-to-CANopen, když původní požadavek vznes­ly firmy používající kaskády sítí CANopen.
 
Doplňkové funkce protokolu CANo­pen definované v sadě specifikací CiA 302 umožňují uživatelům budovat velmi složi­té a výkonné systémy sítí spolehlivě plnící i provozně kritické úlohy. Některé z těch­to funkcí jsou vyžadovány v drážních vozi­dlech, což je oblast, v níž má sběrnice CA­Nopen stále větší význam. Jinou novou ob­lastí použití jsou servisní roboty napájené z baterií. Další údaje o sadě CiA 302 verze 4.1 lze získat na www.can-cia.org.
[CiA, 10. března 2009.]

(sk)