Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Dodávka společnosti ZAT pro finskou elektrárnu SEVO

číslo 12/2006

Dodávka společnosti ZAT pro finskou elektrárnu SEVO

Společnost ZAT, a. s., je certifikovaným dodavatelem pro oblasti jaderné i klasické energetiky, povrchové těžby a dopravy surovin, distribuce plynu, dopravy a průmyslových procesů. Díky stovkám realizovaných dodávek po celém světě velmi dobře rozumí požadavkům svých zákazníků, řízeným procesům a podmínkám prostředí. Z pozice vyššího dodavatele automatizačních systémů řízení technologických procesů (ASŘ TP) zajišťuje komplexní inženýrské dodávky, včetně analýzy současného stavu, návrhu řešení, optimalizace, vypracování projektu, realizace a záručního i pozáručního servisu.

Obr. 1.

Obr. 1. Finská tepelná elektrárna SEVO na spalování biomasy

Zkušenosti v oboru automatizačních prostředků společnost ZAT plně využila jako generální dodavatel během letošní modernizace finské elektrárny Seinäjoen voimalaitos (SEVO), patřící společnosti Vaskiluodon Voima Oy. Elektrárna spalující biomasu je situována přibližně 350 km severozápadně od Helsink u města Seinäjoki a do provozu byla uvedena v roce 1990. Jedním ze subdodavatelů byla i česká strana. Šlo zejména o dodávku turbogenerátoru 130 MW, ochranného a řídicího systému turbíny a budicí soupravy generátoru. V loňském roce, po patnácti letech provozu bloku, se společnost Vaskiluodon Voima Oy rozhodla pro modernizaci regulačního a ochranného systému turbíny.

Protože během celé doby provozování bloku specialisté ZAT průběžně zajišťovali technický servis řídicích systémů turbosoustrojí, bylo logickým pokračováním této vzájemné spolupráce obchodní a technické jednání o modernizaci bloku. Výběrové řízení bylo ukončeno 3. října 2005, kdy byl v Plzni podepsán kontrakt na retrofit automatizace turbíny. Šlo o „dodávku na klíč„ a ZAT se stal generálním dodavatelem. Je třeba zdůraznit, že v tendru dostal ZAT přednost i před nabídkou firmy Siemens Finsko.

Obr. 2.

Obr. 2. Turbínová hala

Inženýrská dodávka firmy ZAT zahrnovala náhradu starého regulačního a ochranného systému turbíny včetně napojení na řídicí systém elektrárny moderním mikroprocesorovým systémem na bázi Teleperm XP a Simatic S7 včetně dálkové diagnostiky, náhradu staré statické budicí soupravy za novou budicí soupravu s digitální řídicí částí včetně dálkové diagnostiky, rekonstrukci hydraulické části regulace turbíny a provozních přístrojů, demontáž a montáž, následné zkoušky a uvedení do provozu.

Subdodavatelsky se na celé akci podílely spolupracující firmy Škoda Power, a. s., Energoservice, s. r. o., Siemens, s. r. o., Praha, a Brush Sem, s. r. o.

Rozsah prací představoval zpracování úvodního projektu, detailního projektu, výrobu nových rozváděčů, jejich vyzkoušení a transport na stavbu.

Obr. 3.

Obr. 3. Nový ochranný a regulační systém

Vlastní realizace díla na stavbě byla limitována termíny od odstávky bloku 5. 6. 2006 do opětovného uvedení bloku do provozu 17. 7. 2006. V této krátké době bylo třeba demontovat a odstranit 42 rozváděčových skříní včetně přibližně dvou tisíc kabelových spojů, následně instalovat patnáct nových skříní včetně jejich kabelového propojení a komunikačních kabelů, rekonstruovat hydraulický systém turbíny včetně instalace přeotáčkové ochrany Woodward a provozních přístrojů a dále rozšířit dosavadní řídicí systém elektrárny Teleperm ME o novou část Teleperm XP včetně vytvoření nových obrazovek v řídicím systému pro vizualizaci a ovládání turbínového ostrova. Rovněž byl instalován systém reálného času. Vyzkoušení a odladění softwaru včetně uvedení zařízení do provozu byly dokončeny ve stanovené době.

Po úspěšném vykonání těchto prací bylo možné přistoupit k najíždění bloku. Dne 17. 7. 2006, přesně podle původního harmonogramu, po jedenačtyřiceti dnech od zahájení odstávky, byl blok přifázován k síti a byl zahájen 24hodinový provoz na plném výkonu. Po něm následoval měsíční zkušební provoz, ukončený 16. 8. 2006. Během prvních čtrnácti dní tohoto provozu byly dokončeny veškeré plánované zkoušky instalovaných zařízení a od tohoto okamžiku je blok komerčně provozován. Blok byl zákazníkovi předán bez vad a nedodělků.

Zvládnout všechny úkoly v tak krátkém realizačním termínu bylo možné jen díky vysokému pracovnímu nasazení pracovníků ZAT, dobré spolupráci se subdodavateli a vstřícnému přístupu finského zákazníka.

Úspěšná realizace této akce otevírá firmě ZAT možnost získat další podobné zakázky, a to nejen na náročném finském trhu.

Ing. Richard Cigler, vedoucí stavby SEVO,
Ing. Jiří Minář, hlavní inženýr projektu SEVO

ZAT a. s.
K Podlesí 541
261 80 Příbram VI
e-mail: zat@zat.cz
http://www.zat.cz