Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Divize Didactic firmy Festo přiblíží principy Industry 4.0

Úlohou divize Didactic firmy Festo je pořádání seminářů pro zákazníky z průmyslu a prodej výukových systémů pro školy i průmyslové firmy. Semináře jsou zaměřeny zejména na pneumatické a elektropneumatické systémy, hydraulické a elektrohydraulické systémy, programování průmyslových robotů, PLC a ve dvou školicích střediscích probíhají též semináře o CNC strojích. Oddělení Didactic organizuje rovněž semináře podle konkrétních požadavků zákazníků.

 

Od roku 2016 má firma Festo k dispozici výukovou sestavu CP Factory (Cyber Physical Factory), která je určena pro výuku idejí a principů koncepce Industry 4.0. Právě tuto sestavu a svůj pohled na Industry 4.0 přiblížil v rozhovoru vedoucí oddělení Didactic společnosti Festo Petr Hůla.

 

Industry 4.0 je velmi diskutovaný pojem. Jak jste vybaveni pro pořádání seminářů na toto téma?

O tom napovídá sám název našeho nového semináře Industry 4.0 – Ideje a principy s využitím CP Factory. Pro výuku idejí a principů Industry 4.0 slouží kyber-fyzická „továrna“ pod názvem CP Factory (CP – Cyber Physical). CP Factory je univerzální výzkumná a výuková platforma stavebnicové koncepce, která je určena pro výuku principů digitální výroby a nese znaky, které Industry 4.0 požaduje. Těmito znaky jsou zejména: kyber-fyzické systémy, energetický management, NFC (Near Field Communication), RFID (radiofrekvenční identifikace), autonomní roboty, interakce člověk-stroj HMI (Human Machine Interaction), systém CP Factory cloud, zahrnující sítě, logistiku, řízení procesů a analýzy dat, řídicí systém MES 4 a rozšířená realita (augmented reality).

 

Jaké konkrétní úlohy mohou být řešeny pomocí platformy v průběhu semináře Průmysl 4.0 – Ideje a principy s využitím CP Factory?

V sídle naší firmy v Praze máme CP Factory varianty 1, na níž lze ukázat principy Industry 4.0. Základní aplikací je zde montáž imitací mobilních telefonů s různými parametry podle požadavků zákazníka. Při výuce si lze nastavit požadované konfigurace, přiřadit k nim počty kusů a podle toho jsou na jednotlivých pracovních stanicích CP Factory jednotlivé díly smontovány a následně zaskladněny. Účastníci semináře se tedy seznámí s digitalizovanou výrobou včetně řízení kvality, principů štíhlé výroby a logistiky.

 

Jaký je Váš pohled na Industry 4.0?

Tak to je jednoduchá otázka, ale odpověď na ni je poměrně složitá. Industry 4.0 především vnímám jako fenomén doby, který s sebou nese velké příležitosti. Podle mého názoru nelze Industry 4.0 zužovat jen na oblast technologií a technických prostředků. Tento fenomén zahrnuje minimálně tři další faktory. Prvním z nich je zákazník, druhým společnost a třetím trvale udržitelný rozvoj. Pod faktorem zákazník lze vidět především nutnost specifických zákaznických požadavků, širokou rozmanitost jednotlivých druhů zákazníků a trhů a nutnost nových služeb. Pod faktorem společnost se skrývají demografické změny, mezioborový přístup a obecně globalizace. Faktor trvale udržitelný rozvoj konkrétně znamená úsporu energií a redukci emisí a korporátní sociální odpovědnost.

 

Spíše než revoluce je Industry 4.0 evolucí, tedy něčím, co vychází ze současného stavu poznání a tento zdokonaluje s cílem zefektivnit a zrychlit výrobu a přizpůsobit ji aktuálním potřebám zákazníků.

 

Z toho je jasné, že vzrostou nároky na kvalifikaci zaměstnanců, a to nejen z pohledu specializace, ale hlavně z pohledu mezioborového přístupu. Prostě bude nutný širší všeobecný technický přehled a důraz bude kladen na celostní (jak se dnes říká holistický) přístup, a to ve všech oblastech. Kdo nebude schopen vidět věci komplexně, bude mít problém v budoucnu obstát.

 

Divize Didactic firmy Festo toto vnímá, a proto také považujeme za potřebné, aby s Industry 4.0 šlo ruku v ruce také takzvané Qualification 4.0.

 

Vraťme se k výukové platformě CP Factory. Potenciál pro její využití na institutech a technických vysokých školách je zřejmý. Vidíte ale také potenciál pro její použití na středních technických školách?

Ano. Myslím, že otázky Industry 4.0 by měly být vyučovány již na středních školách, a to včetně praktických cvičení. Důležité je, aby přístup k výuce byl celostní – tedy jak praktická cvičení, tak celkový vhled do problematiky.

 

Rád bych v této souvislosti zmínil, že prostorově nenáročnou obdobou CP Factory je tzv. CP Lab (kyber-fyzická laboratoř). Tu je rovněž možné se systémem CP Factory spojit například pomocí mobilního robotu Robotino.

 

Rozhovor vedla Eva Vaculíková.

 

Obr. 1. Ing. Petr Hůla, Ph.D., vedoucí oddělení Didactic společnosti Festo

Obr. 2. Univerzální výzkumná a výuková platforma CP Factory