Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Dálková nouzová signalizace u výtahů s využitím GSM/GPRS

číslo 12/2005

Dálková nouzová signalizace u výtahů s využitím GSM/GPRS

Systém nouzové signalizace u výtahů realizovaný společností Beta Control, s. r. o., Brno splňuje veškeré platné normy a předpisy a umožňuje přenos datových informací pomocí služby GPRS. Společnost Beta Control, díky tomu, že je partnerem společnosti T-Mobile pro nehlasovou komunikaci, může uživatelům nabídnout nejen záruku kvalitního technického řešení, ale i výhodné poplatky za provoz.

Požadavky na nouzovou signalizaci u výtahů

Podle nařízení vlády 27/2002 Sb. musí být nové výtahy vybaveny obousměrnou hlasovou komunikací mezi kabinou a servisním centrem. Podle harmonizované evropské normy ČSN EN 81-80 Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob má být riziko chybějící komunikace při snižování rizik provozovaných výtahů odstraněno.

ČSN EN 81-28 Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob, jsou stanoveny požadavky na službu zajišťující vyprošťování osob při jejich uvěznění v kabině výtahu. Popsaný systém nouzové signalizace má zajistit nejenom obousměrnou hlasovou komunikaci, ale i přenos dat umožňující zabezpečit tyto požadavky:

 • automatickou kontrolu funkce zařízení nouzové signalizace minimálně jednou za tři dny,

 • optickou indikaci v kabině, že požadavek na vyproštění byl v servisním centru přijat (např. pro hluchoněmé),

 • možnost, aby servisní posádka odeslala prostřednictvím prostředků nouzové signalizace výtahu do centra vyprošťovací služby potvrzení o vyproštění,

 • preventivní automatickou kontrolu stavu záložního zdroje,

 • vybavení alarmu servisními pracovníky při jejich uvěznění v prohlubni či v prostoru nad nejvyšší stanicí výtahu.

Nouzová signalizace prostřednictvím zařízení Webmon a softwarové aplikace Webrman

VTA-Webmon/GSM/BD je jednotka pro monitorování, vyhodnocování a odesílání údajů o stavu jednoho až osmi výtahů do servisního centra. Zařízení je umístěno v rozváděči výtahu a zajišťuje hlasovou komunikaci s využitím sítě GSM a datovou komunikaci prostřednictvím služby GPRS a sítě Internet.

Vybraná monitorovaná data Webmon předává aplikaci Webrman běžící na serveru v servisním centru. Objem přenášených dat je optimalizován z hlediska ceny provozu zařízení. Webrman obsluhu informuje o závažných stavech výtahu, tedy i o aktivaci alarmů.

S použitím hlásky HT a modulu RTH, které jsou umístěny v kabině výtahu, umožňuje zařízení obousměrnou hlasovou komunikaci z kabiny konkrétního výtahu do servisního centra.

Nouzová signalizace a hlasová komunikace
Nouzová signalizace je stav mezi aktivací alarmu (stisk tlačítka alarm v kabině výtahu) a ukončením alarmu (stisk tlačítka na zařízení Webmon – deaktivace alarmu).

Stiskem tlačítka alarm je připravena hláska k hlasové komunikaci přes GSM a je odeslána informace o alarmu přes GPRS aplikaci Webrman v servisním centru. Informace o alarmu obsahuje údaje o stavu výtahu, umístění výtahu a telefonní číslo daného výtahu. Servisní centrum má možnost datově potvrdit přijetí nouzové signalizace a ustavit obousměrnou hlasovou komunikaci. Potvrzení přijetí je signalizováno v kabině rozsvícením signální LED alarm přijat.

Nepodaří-li se navázat komunikaci se servisním centrem, Webmon volá na alternativní telefonní čísla vyprošťovací služby.

Zneužití nebo neúmyslné stlačení tlačítka alarm lze blokovat v závislosti na monitorování stavu výtahu.

Vyproštění osob potvrdí servisní posádka stiskem tlačítka na zařízení Webmon. Zprávu o deaktivaci alarmu Webmon předá do servisního centra.

Tlačítko servisní alarm umožňuje servisnímu pracovníkovi přivolat si pomoc při jeho uvěznění v prohlubni nebo na střeše výtahu.

Systém nouzové signalizace Webmon automaticky kontroluje tak, že v pravidelných intervalech komunikuje se servisním centrem. Zjistí-li centrum nedostatky v komunikaci, hlásí obsluze poruchu zařízení v daném výtahu.

Monitorování výtahu
Webmon může také sledovat stav a funkčnost jednotlivých výtahů. Data o všech monitorovaných výtazích koncentruje, vyhodnocuje a odesílá v nastavitelných intervalech do servisního centra. Ze servisního centra je možné data zpřístupnit prostřednictvím webových stránek všem oprávněným osobám (např. majiteli domu, nájemníkům apod.). Tato funkce je dostupná pro řídicí systémy výtahu, které s Webmonem lokálně komunikují po lince RS-485 (nebo RS-232). Řídicí systém VTA971 firmy Beta Control komunikuje s Webmonem protokolem Easycall. Tento způsob monitorování výtahu umožňuje:

 • vedení evidence provozu výtahu,
 • vedení evidence jízd do příslušné stanice,
 • vedení historie chybových hlášení atd.

Servisní režim

Webmon lze přepnout do servisního režimu, kdy je řídicí systém výtahu připojen prostřednictvím GPRS a sítě Internet na server technické podpory výrobce řídicího systému výtahu. V tomto režimu se přenáší maximální množství dat z řídicího systému výtahu, který je takto monitorován on-line.

Softwarová aplikace Webrman

Aplikace Webrman je určena ke sledování stavu výtahů a ke sledování a vyřizování požadavků na hlasové volání z kabin výtahů. Aplikace spolupracuje se zařízeními Webmon, která jsou připojena k výtahovým rozváděčům a kabinám (resp. hláskám, které jsou v nich umístěny).

Aplikace Webrman se skládá ze tří částí: SQL serveru, serveru Webrman a jednoho nebo několika klientů Webrman – dohromady tvoří Wcentrum. SQL server se stará o uložení dat. Server Webrman přijímá požadavky od klientů (zařízení Webmon) a sleduje jejich aktuální stav. Přes SQL server informuje Wcentrum uživatele o tom, že některý Webmon neodpovídá nebo že se přihlásil nový Webmon, dále ukládá informace o alarmech a chybových zprávách.

Výhody využití sítě GSM/GPRS

Při porovnání ceny zařízení Webmon a komunikátoru s využitím klasické jednotné telefonní sítě (JTS) se na první pohled jeví řešení s využitím sítě JTS jako levnější. Při porovnání systému nouzové signalizace jako celku (Webmon + Webrman versus komunikátor + ústředna) tomu už tak není, a to vzhledem k těmto výhodám sítě GSM/GPRS:

 • není nutná instalace telefonní linky do strojovny,
 • měsíční poplatky za provoz jsou nízké,
 • je možné efektivně přenášet hlas, zprávy SMS a data.

Ing. Radovan Přikryl,
Beta Control, s. r. o.