Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Co se očekává od inspekčního softwaru v inteligentní kameře?

Systémy strojového vidění musí v součas­né době umět daleko víc než před něko­lika lety. Většinou se již žádá vykonávání několika inspekcí v jedné výrobní opera­ci, a to tak, aby nebylo nutné zpomalovat chod výrobní linky. To vyžaduje stále rych­lejší kamery s výkonnějšími procesory. Ale výkon procesoru je jen jedna stránka věci. Druhou je efektivní inspekční program. A právě možnost takový efektivní a rych­lý inspekční program sestavit je předností kamer od firmy PPT Vision.
 
První inteligentní kamery neměly žádný vestavěný software a předpokládalo se, že si jej uživatel sám napíše v obecném progra­movacím jazyce. Někteří výrobci zachová­vají tuto koncepci dodnes, dodávají ovšem knihovny nejužívanějších algoritmů pro zpra­cování obrazu, např. jako podprogramy v ja­zyce C. Je ovšem zřejmé, že k vývoji úlohy, která se týká zpracování obrazu, musí mít uživatel co nejvíce vizuálních informací. Po­třebuje si představit, co řádky programu mají s obrazem udělat, a vidět skutečný výsledek. Není mnoho specialistů, kteří vědí, jak z ob­razu dostat potřebnou informaci a ještě tento postup optimálně naprogramovat. Přitom má být inteligentní kamera masově používaným prostředkem automatizace.
 
Výrobci inteligentních kamer si tuto sku­tečnost uvědomili a začali uvedené kamery doplňovat inspekčním softwarem a grafic­kým vývojovým prostředím, které eliminu­je nutnost programování. Inspekční program se sestavuje jako posloupnost nástrojů, kte­ré lze intuitivně nastavit několika parame­try. Výsledek nastavení lze okamžitě vidět na obrazovce. Právě tato vývojová prostře­dí napomohla rozšíření inteligentních kamer v průmyslové výrobě. Výrobci se nyní před­hánějí ve snaze usnadnit uživateli nastavo­vání jednotlivých nástrojů. Tato snaha má ovšem nepříjemný vedlejší efekt: výsledný inspekční program je zbytečně rozsáhlý, po­malý a nepružný. Je to, jako kdybyste chtěli z panelů postavit zámek s věžičkami. Staví­te snadno a rychle, ale výsledkem není zá­mek s věžičkami.
 
Společnost PPT Vision tento problém u svých kamer Impact vyřešila, a proto se jejich uživatel může zaměřit se na skuteč­ný cíl daného řešení, tj. spolehlivou detek­ci vadného výrobku prostřednictvím strojo­vého vidění. Přitom je výsledný inspekční program optimalizován i z hlediska struk­tury a rychlosti. Společnost FCC Průmys­lové systémy to může plně potvrdit, neboť její vývojáři z oddělení strojového vidění vyvíjeli úlohy pro téměř všechny inteligent­ní kamery, které se v ČR prodávají. Jestliže k tomu nejsou jiné důvody (např. obchodní politika zákazníka, který požaduje zařízení od určitého výrobce), navrhují většinu sys­témů s kamerami Impact.
 
Inspekční software kamer Impact také obsahuje soubor nástrojů. Celkem jich je 120, což je dokonce více než u kterékoliv jiné inteligentní kamery na trhu. Stejně jako u jiných kamer lze tyto nástroje snadno a in­tuitivně nastavovat a výsledky nastavení jsou okamžitě viditelné na sejmutém snímku. Rozdíl je v tom, že parametry nástroje není nutné měnit pouze ručně, ale jsou přístupné i inspekčnímu programu. Navíc, a to je nej­větší rozdíl oproti jiným kamerám, všech­ny nástroje poskytují i množství výstupních veličin a pomocných mezivýsledků, které zdánlivě nejsou k vyhodnocení výsledků in­spekce zapotřebí. Jestliže jsou však využi­ty k „propojení“ různých nástrojů mezi se­bou, je možné zjišťovat i vady výrobku, kte­ré nejsou při jednoduchém použití nástrojů vůbec detekovatelné. Využitím mezivýsled­ků v jiných nástrojích lze také zjednodušit a zrychlit program a získat obrovské mož­nosti dynamicky přizpůsobit inspekční pro­gram měnícím se podmínkám. To je velká výhoda v případě, že do procesu inspekce vstupují rušivé vlivy jako změna osvětle­ní (v prašném prostředí se postupně zanáší osvětlovače), nepřesné polohování, rušivé odlesky a další.
 
Důležité je, že přestože je „propojování“ nástrojů vlastně objektovým programováním, nemusí mít uživatel rozsáhlé programátorské znalosti. Vývojové prostředí kamer Impact samo vede k sestavení optimálního progra­mu, podobně jako grafické uživatelské roz­hraní (GUI) moderních programovacích jazy­ků. Vývojáři firmy FCC Průmyslové systémy jsou tedy specialisté hlavně v oblasti strojové­ho vidění a při vývoji inspekčního programu se soustřeďují na účel programu: bezchybné a spolehlivé rozpoznání vady výrobku. Přes­to jsou vytvořené programy optimální z hle­diska rychlosti a spolehlivosti.
 
Jakékoliv další informace o inteligent­ních kamerách Impact a strojovém vidění vůbec si mohou zájemci vyžádat v které­koliv kanceláři společnosti FCC Průmys­lové systémy.
Ing. Otto Havle, CSc., MBA,