Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

CiA Marketing Group ve Francii

Ve Francii byla znovu založena fran­couzská pobočka CiA Marketing Group. Jejím cílem je pořádat společné marketin­gové a vzdělávací akce. Seriál informativ­ních seminářů začne v roce 2012 v Paříži, Grenoblu, Lyonu, Nice a Toulouse. Největ­ší akcí má být konference CANopen Con­vergence Days 2012, která se bude konat na jaře v Toulouse. Pobočka bude také vyvíjet publikační činnost ve francouzských odbor­ných médiích. Zakládajícími členy jsou fir­my Agilicom, B&R France, Cyberio, Faun Environment, Festo France, HMS France, I.S.I.T. a Sprinte, v čele stojí Christophe Duhoux z firmy Sprinte.
 
Francouzští výrobci používají CAN např. pro řízení výtahů nebo vozidel na svoz odpa­du. Francouzští konstruktéři se také podíle­jí na četných národních i mezinárodních vý­zkumných a vývojových projektech, kde se uplatňuje CAN; např. firma Cyberio používá CANopen při vývoji zařízení určených pro práci pod vodní hladinou.

(Bk)