Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Čeští experti součástí sítě RFID in Europe

Evropská komisařka pro oblast informatiky a médií Viviane Redingová oznámila zahájení tříletého projektu RFID in Europe, podporo­vaného v rámci 7. rámcového programu EU. Vizí projektu je vytvořit celoevropskou zna­lostní expertní síť, jejímž cílem je zvýšit kon­kurenceschopnost členských zemí EU v oblas­ti přijímání a využívání techniky RFID, a sou­časně s tím prosazovat využívání této techniky.
 
Projekt RFID in Europe v současnosti tvo­ří 25 partnerů ze sedmnácti členských zemí EU. Zástupcem České republiky v projektu je společnost Internet věcí o. p. s.
 
Tým komisařky Viviane Redingové aktu­álně dokončuje doporučení Evropské komise pro oblast využívání techniky RFID a tzv. in­ternetu věcí, které by mělo být předáno jed­notlivým členským zemím na přelomu dubna a května 2009. Při této příležitosti je rovněž třeba zdůraznit, že oblast tzv. inteligentních obchodů a využívání techniky RFID je jednou ze schválených oblastí dlouhodobých záměrů rozvoje vědy a výzkumu ČR.
 
Více informací o projektu je možné zís­kat na webové adrese www.rfidineurope.eu.

(ed)