Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Českomoravská elektrotechnická asociace s novým programem a novým vedením

Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA) vykročila do roku 2013 s novým programovým prohlášením a s novým vedením. Na podzimní valné hromadě byl prezidentem asociace zvolen Ing. Jiří Holoubek, předseda představenstva společnosti ELCOM, a. s., a novým ředitelem se stal Ing. Jan Prokš, Ph.D. Na to, jaké jsou cíle a priority nového vedení, jsme se zeptali prezidenta Ing. Holoubka. 

Pane prezidente, v nové funkci jste jen několik měsíců. S jakými záměry jste do čela asociace nastupoval a co už se vám podařilo realizovat?

Zatím jsou to spíše týdny než měsíce. Za tak krátkou dobu se nedá nic převratného udělat. Na druhou stranu je však nutné říct, že jsme společně s novým nejužším vedením asociace, to znamená ředitelem asociace Janem Prokšem a třemi viceprezidenty, připravovali již před volební valnou hromadou nové programové prohlášení pro příští pětileté období, které naše záměry a představy vyjadřuje. Všichni jsme byli v minulém období členy představenstva asociace, byť s jiným pověřením, ale na vedení asociace jsme se již podíleli, a tím je zajištěna kontinuita její činnosti. V současné době rozpracováváme programové prohlášení do krátkodobých úkolů, o kterých budeme jednat na prvním pracovním jednání nově zvoleného představenstva na začátku února.

A můj osobní záměr? Chtěl bych, aby asociace v příštím období směřovala k reprezentativnějšímu zastoupení oněch téměř 180 tisíc lidí, kteří v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu v České republice pracují.

Pilířem každé profesní asociace je její členská základna. Jaké vidíte možnosti vaší asociace ve vstřícnosti k podnikatelským zájmům a oborovému zaměření jednotlivých členů a jaké jsou vaše plány v náboru nových členů?

To úzce souvisí s již zmiňovaným reprezentativnějším zastoupením. Chceme být nadále asociací otevřenou a integrující a naším cílem je nabídnout členství dalším firmám, které jsou s elektrotechnickou a elektronickou výrobou, ale i s využíváním elektrotechnických a elektronických produktů spjaty. Chtěli bychom se více, než tomu bylo v minulosti, orientovat i na firmy zabývající se inženýrskými činnostmi, elektromontážemi, popř. dodávkami větších celků.

Významnou oblastí programu asociace je podpora rozvoje a zajištění kvality odborného školství. Jakou formu bude mít tato podpora v praxi?

Asociace je velmi aktivní v Sektorové radě pro elektrotechniku při tvorbě Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Práce v této sektorové radě je dobrým zdrojem informací pro zjišťování skutečných aktuálních potřeb v oblasti odborného vzdělávání. Podporujeme duální odborné středoškolské vzdělávání a máme několik členských firem, které jsou připraveny se na něm podílet. Stejně tak velmi podporujeme zaměstnávání diplomantů a doktorandů vysokých škol během jejich studia. Mladé, „neopotřebované“ a rutinní praxí neovlivněné mozky mohou být velkým přínosem výzkumu a vývoje ve firmách.

Neméně významnou částí aktivit ELA je podpora exportu členských firem. Jakou bude mít podobu a na které země se soustředíte?

Budeme dále pokračovat v organizaci společných účastí na zahraničních veletrzích. Tento způsob podpory exportních aktivit členských firem se osvědčil a asociace jej tradičně velmi dobře zvládá. Možnosti podpory exportu vidíme také při tuzemských mezinárodních akcích a veletrzích, protože i ty jsou vhodným prostředkem k navázání zahraničních kontaktů.

Důležitým úkolem zaměstnavatelských svazů je lobbovat za zájmy členských společností. Kterým směrem povedou vaše aktivity v této oblasti?

Lobbying je vlastně celá naše práce, ať už jde např. o lobbování za zájmy zaměstnavatelů při kolektivním vyjednávání, připomínkování návrhů zákonů, nebo o již zmíněnou účinnější pomoc členským firmám při prezentacích jejich produktů a služeb na výstavách, veletrzích a podobně. Slovo lobbying má v našich končinách pejorativní charakter. My chceme lobbovat podle stanovených pravidel a budeme tak činit pouze legitimními prostředky. 

S tím souvisí další otázka. Asociace ve svém programovém prohlášení deklaruje mimo jiné prosazování zásad etiky podnikání a zlepšení podnikatelského prostředí. Jakými prostředky chce tento cíl naplňovat?

Téměř každé vznikající společenství si dává do vínku etické chování, avšak v mnoha případech se pohled na význam etiky podnikání postupně mění. Členy asociace jsou i firmy, které jsou součástí velkých nadnárodních korporací s velmi precizně vypracovaným etickým kodexem. Naším zájmem je využít jejich zkušeností a podobná přísnější pravidla etického chování zavádět i v českých firmách. Tím ale nechci říct, že se taková pravidla již v některých čistě českých firmách nepoužívají. 

S kterými obdobnými profesními organizacemi asociace spolupracuje v mezinárodním měřítku?

Tradičně je velmi těsná spolupráce se slovenským sdružením ZEP, které vychází ze stejných podmínek a kořenů jako naše asociace a jehož členové mají velmi podobné zájmy jako naši. V budoucnu bych chtěl oživit spolupráci s partnerskou německou ZVEI a rakouskou VEI a nadále rozvíjet dobře nastartovanou spolupráci s asociacemi v Izraeli a na Tchaj-wanu.

Jaké má asociace priority ve směrování svých aktivit mimo základní rámec svého poslání?

V rámci aktivit mimo základní rámec poslání se např. zajišťují projekty vzdělávání ve členských firmách v rámci OPLZZ (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost) a do současné doby bylo proškoleno téměř 5 000 zaměstnanců. Vzhledem k velmi příznivé odezvě z členských firem budeme usilovat o další podobné projekty. Jinými aktivitami nad základní rámec poslání jsou podíl na organizaci a odborném zajištění konferencí a seminářů. Tady bych rád podtrhl velmi dobrou spolupráci s nakladatelstvím FCC Public.

Děkujeme za pochvalu a za rozhovor a přejeme hodně úspěchů v nové funkci.

Rozhovor vedli Emil Širůček a Petr Bartošík.

Obr. 1. Ing. Jiří Holoubek, prezident Českomoravské elektrotechnické asociace