Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Centrum termografie – odborné konzultace a školení v termografii

Centrum termografie (www.centrumter­mografie.cz) je školicí a konzultační pra­coviště společnosti Workswell s. r. o., které vedle odborných konzultací poskytuje i ši­roké spektrum vzdělávacích kurzů v oblasti práce s termokamerou, bezdotykového měře­ní teploty v průmyslu i na vědecko-technic­kých pracovištích.

 

Nabídka školení

Centrum termografie nabízí několik vlast­ních vzdělávacích kurzů, je ale také lokálním zastoupením špičkového švédsko-americ­kého školicího pracoviště Infrared Training Center (ITC) pro ČR a SR a dále školicím pracovištěm pro školení techniků-diagnos­tiků v oblasti termografie schváleným Aso­ciací technických diagnostiků České repub­liky. Může proto poskytovat vzdělávací kur­zy pro získání osobního certifikátu technik diagnostik – termografie I. třídy podle ČSN ISO 18436-1(Monitorování stavu a diagnos­tika strojů – Požadavky na kvalifikaci a po­suzování pracovníků). Tento kurz je pořádán jednou až dvakrát ročně. Vedle tohoto roz­sáhlého kurzu poskytuje Centrum termogra­fie v současné době tato jedno- nebo dvou­denní vzdělávací školení:
  • Základy práce s termokamerou,
  • Termografická diagnostika budov,
  • Využití termokamer při měření v průmys­lu,
  • Diagnostika fotovoltaických elektráren a
  • Průmyslové aplikace pyrometrů.
Pořádány jsou také dva kurzy Infrared Trai­ning Centra:
  • Úvod do termografie,
  • Úvod do termografie elektroinstalací.
Všechna školení jsou podle typu zakonče­na získáním příslušného certifikátu či osvěd­čení o absolvování. Cena jednotlivých školení se pohybuje v rozmezí 2 000 až 7 000 korun bez DPH, přičemž v ceně jsou zahrnuty ná­sledné konzultace se školitelem. Na přání zá­kazníka je také možné uspořádat individuální školení v místě jeho provozovny.
 

Spolupráce s předními univerzitami v ČR

Centrum termografie se rovněž intenzivně věnuje spolupráci s vysokými školami a uni­verzitami. Lektoři Centra termografie se po­dílejí na výuce v rámci předmětu termovizní diagnostika na Fakultě stavební ČVUT v Pra­ze. Velmi úspěšné školení Diagnostika foto­voltaických elektráren je pořádáno ve spolu­práci s Laboratoří diagnostiky fotovoltaic­kých systémů na FEL ČVUT.
 
Centrum termografie pravidelně pořádá odborné semináře na vysokých a středních školách po celé ČR. S vysokými školami spo­lupracuje i při vypracovávání diplomových a bakalářských prací, a to formou konzulta­cí či přímým vedením studentů. V roce 2013 se Centrum termografie podílelo na realizaci úlohy aktivní termografie pro Ústav přístro­jové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT.
 
Přehled aktuálních termínů školení včet­ně lokality je uveden na internetových strán­kách Centra termografie www.centrumter­mografie.cz.
Ing. Jan Sova,
Workswell s. r. o.
 
Obr. 1. Centrum termografie pořádá vzdělávací kurzy zaměřené na práci s termokamerou, na bezdotykové měření teploty v průmyslu i na vědecko-technických pracovištích
 

Tab. 1. Přehled aktuálních školení Centra termografie