Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

CeMAT 2014 – zaostřeno na kompletní systémy intralogistiky

Veletrh intralogistiky CeMAT 2014 se bude konat 19. až 23. května 2014 v Han­noveru. Z dosavadní tříleté periodicity pře­chází na dvouletou. Intralogistika neboli řízení vnitropodnikových toků materiálu ve stále větší míře využívá moderní infor­mační a komunikační techniku. Motto vele­trhu Smart – Integrated – Efficient napoví­dá, že na něm bude věnována mimořádná po-zornost kompletním systé­mům využívajícím moder­ní ovládací prvky, soft­ware, řídicí jednotky apod.

 
Organizátor veletrhu, Deutsche Messe AG, letos na veletrhu CeMAT oče­kává více než 1 100 vystavovatelů na výstavní ploše okolo 120 000 m2. Oproti předchozím roční­kům bude posílen meziná­rodní charakter veletrhu. Vedle Německa budou sil­ně zastoupeny Itálie, Fran­cie, Velká Británie, Nizo­zemsko, Švédsko a Špa­nělsko. Mimo to CeMAT zaznamenává významný nárůst vystavovatelů ze států BRIC (Brazílie, Rus­ko, Indie a Čína) a USA.
 
Pro lepší přehled návštěvníků budou vy­stavovatelé prezentovat své produkty v těch­to pěti technických oblastech:
  • Move & Lift (manipulační a zvedací tech­nika) v halách 25 až 27, 32 až 35 a na vol­né ploše,
  • Store & Load (automatizované skladové systémy) v halách 13 a 27,
  • Pick & Pack (vychystávání, balení, vážení a dávkování) v hale 13,
  • Logistics IT (automatizace skladovacích procesů, řídicí technika, senzory a identi­fikační technika) v hale 13,
  • Manage & Service (služby v oblasti logis­tiky) v hale 27.
Veletrh CeMAT se v tomto roce inten­zivněji zaměří na uživatelská témata, jako jsou přístavní technika a obchodní logistika a oblasti sypkých materiálů, kusového zbo­ží, farmaceutik, nebezpečného zboží a likvi­dace odpadu.
 
Pod názvem Inovační logistická řešení se letos poprvé uskuteční přehlídka živých uká­zek komplexních logistických systémů ve vý­robním prostředí. Návštěvníci si prohlédnou realistické demonstrace pěti článků logistické­ho řetězce. Dopravní logistika bude představe­na na příkladu překládky kontejneru. V oblasti příjmu zboží a techniky vykládky bude prezen­tována identifikace zboží a automatická depa­letizace. V oboru dopravní techniky bude ukázáno, jak rychle, pružně a efektivně lze umístit zboží s použitím inovativní techniky. Další­mi předváděnými operacemi budou vychystávání a balení malých dílů a technika na­kládky.
 
Ve spolupráci s veletrhem transport logistic v Mnichově bude upořádán společný stá­nek v hale č. 27, kde se bu­dou prezentovat firmy posky­tující logistické služby. Vele­tržní správa Deutsche Messe AG zorganizuje na veletrhu CeMAT 2014 dvě přednáško­vá fóra: v hale č. 27 se bude hovořit především o přístav­ní a dopravní logistice stejně jako o zvláštních požadavcích chemické branže a v hale č. 13 půjde o téma­ta jako obchod a skladové hospodářství, jakož i o logistické IT a výrobní logistiku.
 
Další informace o veletrhu CeMAT 2014 jsou uvedeny na www.cemat.de.
(ev)
 

Obr. 1. Moderní technika pro tok materiálu výrobními procesy bude předvedena na veletrhu CeMAT