Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Celková automatizace na zakázku pro malé i velké pivovary

Společnost Siemens představila svůj kon­cept řídicích systémů Braumat Compact a Braumat Plus pro malé a velké pivova­ry. Uvedené řídicí systémy lze konfigu­rovat podle specifických požadavků zá­kazníka. Základem obou sestav je systém Simatic PCS7 pro řízení technologických procesů.
 
Sestava Braumat Compact je založena na systému Simatic PCS7 Box V6.1 a je ur­čena pro nové a menší projekty pivovarů, pobočné závody nebo jednotlivé samostatné provozovny. Braumat Compact obsahuje ře­šení sestavené „na míru“, jež lze kombinovat se všemi podsystémy automatizace, ovládání a sledování výroby. Součástí sestavy je také rozšiřitelný systém správy receptur výroby několika druhů piva a moduly pro plánová­ní výroby, sanitaci výrobních zařízení, gene­rování podrobných zpráv o průběhu výroby a analýzu časových průběhů veličin (trendů) v podmínkách šaržové výroby.
Sestava Braumat Plus je vhodná pro vel­ké pivovary s jedním či několika výrobními závody a širším sortimentem produktů. Sys­tém využívá architekturu klient-server, takže ji lze téměř dokonale přizpůsobit konkrétním podmínkám daného závodu. Obsahuje soft­ware pro správu výrobních receptur při šar­žové výrobě, standardizované rozhraní pro spolupráci se systémem řízení výroby Sima­tic IT (Manufacturing Execution System – MES), systém pro ovládání dopravních tras s podrobnou diagnostikou a modul pro sprá­vu výrobních prostředků.
 
Novinkou je také celkový standardizační koncept OPL (Optimized Packaging Line), ur­čený pro minimalizaci celkových nákladů vy­naložených na stáčecí a balicí linky v průbě­hu jejich životního cyklu. Tento koncept díky využití modulárních standardizovaných kom­ponent systému Simotion pro řízení pohybu a systému pohonů Simodri­ve snižuje náklady na pro­jektování, uvádění do pro­vozu, vlastní provoz i údrž­bu. Společnost Siemens rovněž nabízí široký sorti­ment snímačů, akčních čle­nů a provozního přístrojové­ho vybavení, které zahrnuje spolehlivá a přesná zaříze­ní vhodná k použití v pivo­varnictví, a dále systém pro řízení výroby Simatic IT (MES) v modifikaci pro pi­vovary. Jde o systém umož­ňující transparentně a efek­tivně řídit veškeré operace při výrobě piva – od pláno­vání výroby až po optima­lizaci provozu, včetně péče o kvalitu a sledování, resp. dokumentování celého vý­robního procesu. Pro úče­ly pivovarnictví je vhodným nástrojem i laboratorní in­formační systém Simatic IT Unilab.
 
Všechny zde popsané no­vinky jsou v souladu s kon­cepcí podporující hospodár­né využívání energie. Tato koncepce zahrnuje zjištění možných zdrojů úspor ener­gie ve všech jejích podobách a příležitostí k optimalizaci jejího použití a díky ní lze hospodárněji vy­užívat energii při samotné výrobě i při sprá­vě provozních budov.
(Siemens)
 
Obr. 1. Systém Braumat v pivovaru Stiegl v Salcburku (Ra­kousko)
Obr. 2. Výrobní zařízení pivovaru Stiegl