Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Captor – systém třídy MES pro řízení výroby

číslo 7/2006

Captor – systém třídy MES pro řízení výroby

Systém Captor je nový produkt na našem trhu určený pro řešení úloh informačních systémů třídy MES (Manufacturing Execution System). Vyvinula jej španělská společnost Sisteplant a v ČR a na Slovensku je nabízen společností CP Data a. s., se sídlem ve Frýdku-Místku.

Produkty společnosti Sisteplant používá pro zefektivnění svého řízení více než 790 společností z Evropy a Severní a Jižní Ameriky. Hlavní uplatnění nacházejí v podnicích automobilového, leteckého, chemického, potravinářského a papírenského průmyslu, ve strojírenství a při zpracování plastů.

Základní vlastnosti systému

Systém Captor má veškeré vlastnosti moderního informačního systému podniku třídy MES. Systém je modulární a lze ho snadno konfigurovat a parametrizovat podle specifických potřeb zákazníka bez potřeby jakéhokoliv speciálního dalšího hardwaru a softwaru. Integrací se systémem ERP se dosáhne propojení výroby s administrativními útvary podniku, kterým systém Captor může automaticky zprostředkovávat přístup k aktuálním datům z výrobních provozů.

Součástí systému Captor jsou diagnostické moduly umožňující řídit na základě událostí podle zadaných nebo automaticky získaných hodnot technologických proměnných.

Systém je kompatibilní s databázemi Oracle i MS SQL Server a operačními systémy serveru MS Windows NT nebo 2000 i Unix. Neklade zvláštní nároky na pracovní stanice, pro které postačuje standardní PC s operačním systémem Windows. Terminály Captor mohou být standardní PC popř. doplněné o dotykový displej či čtečku čárových kódů a štítků.

Pro neustálé zvyšování produktivity výroby a zlepšování kvality výrobků nabízí systém Captor také různé nástroje pro podporu realizace projektů zavádění štíhlé výroby (lean manufacturing) a metod statistického hodnocení výroby souhrnně označovaných jako 6 Sigma. Pro tyto projekty shromažďuje hodnověrné a přesné technické i logistické údaje. Umožňuje snadno připravit přehledné informační materiály pro krátké schůzky hodnotící předešlou směnu i pravidelné schůzky zaměřené na zvyšování kvality (automatické výpočty hodnot KPI, ukazatelů celkové efektivity výroby, sledování periody výrobního cyklu, statistika prostojů apod.) i připravit informační panely s údaji o výkonnosti jednotlivých výrobních středisek. Důležitým nástrojem ke sledování a řízení produktivity je také časová lupa.

Pro vlastní zavádění systému Captor vyvinula společnost Sisteplant zvláštní metodiku včetně specifických softwarových nástrojů, které usnadňují zavedení systému, jeho uvedení do provozu i správu průběžné údržby a změn.

Činnost systému

Hlavními činnostmi zajišťovanými systémem Captor jsou sledování a správa výrobních zakázek při použití strukturované databáze. Systém zobrazuje stav v podniku v reálném čase v několika úrovních – výrobní centrum, organizační oddělení, vedení podniku. Na každé z těchto úrovní lze zobrazit podrobné informace o jednotlivých činnostech a stanovených klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI). Zobrazení lze snadno přizpůsobit potřebám uživatelů.

Důležitým nástrojem v systému Captor je nástroj pro sledování toků materiálu. Toto sledování je uspořádáno tak, že zaručuje obousměrné zpětné vyhledání – které výrobky jsou vyrobeny z daného surového materiálu i z jakého materiálu byl vyroben daný výrobek. Při sledování toků materiálu se zaznamenávají i další informace, např. příslušné KPI, údaje o pracovním týmu apod.

V rámci výrobního centra systém Captor zobrazuje vedle dokončené a rozpracované výroby a jejího aktuálního stavu i relevantní dokumenty, včetně výkresů, obrázků i fotodokumentace. Umožňuje tak omezit množství tištěných dokumentů na pracovišti a nahradit je dokumentací v elektronické podobě.

Z terminálu systému Captor je možné komunikovat s jiným jeho terminálem nebo, prostřednictvím kontrolního uzlu, s dalšími místy v síti.

Sběr dat nutný k zajištění všech jeho funkcí může být v systému Captor automatický, manuální nebo kombinovaný. Při manuálním sběru dat jsou všechny potřebné údaje zadávány do systému operátorem z terminálu. Modul skladů systému Captor např. řeší řízení vstupů a výstupů ze skladů z terminálu systému v dílně.

Automaticky se data získávají ze strojů a zařízení prostřednictvím systému typu SCADA a DCS i samostatných snímačů. Použít lze i bezdrátová zařízení, např. čtečky čárových kódů atd. Z údajů nasbíraných z technologických zařízení se sestavují časové průběhy sledovaných veličin a stanovují hodnoty klíčových ukazatelů výkonnosti zařízení a hledají se jejich trendy.

Hlavní oblasti použití

Systém Captor je rozšířen především v závodech a podnicích s jednicovou produkcí. Výrazně se prosadil v automobilovém průmyslu (např. firmy GKN Automotive Inc., CIE Automotive atd.). Jeho přednosti ovšem využívá dalších mnoho set výrobních firem, od menších po velké, z nejrůznějších odvětví průmyslu. Systém jim všem nabízí široké možnosti při sledování a řízení výroby a kvality výrobků i diagnostiky stavu a údržby výrobního zařízení. V kombinaci se systémem Prisma od téhož výrobce systém Captor umožňuje realizovat integrované systémy řízení údržby.

Dostupnost

Systém Captor je jedním z mála produktů na trhu v ČR a SR, který byl vyvinut přímo pro řešení úloh třídy MES. Jeho modulární stavebnicová architektura dovoluje realizovat takové řešení, které přesně odpovídá aktuálním potřebám a požadavkům uživatele a současně umožňuje rozvoj systému podle budoucích potřeb.

Jak již bylo uvedeno, systém Captor je již používán téměř v osmi stovkách společností v Evropě a obou Amerikách. V ČR jej využívá např. společnost CIE Unitools z Valašského Meziříčí.

Společnost CP Data jako výhradní zástupce společnosti Sisteplant v ČR a SR nabízí v současné době všechny aktivity důležité pro úspěšné zavedení systému Captor. Jde o předprojektové analýzy, vlastní projekty a jejich zavedení a oživení, zaškolení uživatelů a následný servis i rozvoj systému. Tyto činnosti garantuje tým vyškolených a zkušených odborníků.

V současné době společnost CP Data dále rozvíjí, ve spolupráci se společností Sisteplant, nabídku odborných služeb zaměřených nejen na samotné úspěšné zavedení systémů Captor a Prisma, ale i na zavádění a využívání metod optimalizace procesů typu lean manufacturing atd.

Ing. Petr Vantuch, CP Data a. s.

CP Data a. s.
Třída 28. října 1495
738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 877 140
fax: 558 877 178
e-mail: info@cpdata.cz
http://www.cpdata.cz